Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Урок з іноземної мови

Лекція № 11

  1. Планування навчального процесу з іноземної мови.
  2. Типи і структура уроків з ІМ.

 

Головною метою планування навчального процесу з іноземної мови є науково обґрунтована організація навчально-виховного процесу, що веде до засвоєння учнями навчального матеріалу програми.

На успішність планування впливає урахування вчителем ряду умов. Серед них:

  1. цілі навчання;
  2. психологічні особливості етапів формування мовленнєвих навичок та вмінь;
  3. засоби навчання;
  4. основні методичні вимоги до сучасного уроку ІМ;
  5. психологічні фактори навчання, серед яких виокремлюють вік учнів, рівень їх загального розвитку, мотивацію тощо;
  6. педагогічні фактори, серед яких виокремлюють ступінь навчання та мовну і мовленнєву підготовку учнів.

Система планування навчального процесу з ІМ поділяється на:

1. планування всього курсу навчання;

2. планування на чверть (планування на рік);

3. планування окремих циклів уроків;

4. планування уроку.

Згідно до цього розрізняють:

1. календарно-річний план, який складається з планів чотирьох чвертей та містить теми, дидактичні завдання, види контролю, термін вивчення та основні дидактичні засоби; він спирається на навчальну програму з ІМ та навчальний план, запропонований в книжці для вчителя;

2. тематичний план,якій містить конкретні теми та підтеми, послідовність формування навичок та вмінь; у ньому визначається відведена на тему кількість часу, способи контролю, домашні завдання, засоби навчання, а також кінцеві цілі навчання з кожної теми;

3. поурочний план, до якого входять ціль, загальний зміст, етапи уроку, навчальний, дидактичний матеріал, розробка вправ, прийоми та засоби навчання.

Основною метоюкожного уроку є практична; освітня, розвиваюча та виховна цілі плануються в залежності від неї.

В залежності від уроку практичною метою може бути e.g. формування або розвиток навички читання, ознайомлення з певною граматичною структурою, розвиток вміння говоріння в діалогічній формі, систематизація вивченого лексичного матеріалу, контроль певної навички або вміння тощо. Тому при формулюванні практичної мети слід застосовувати такі слова як:- ”Навчити(розповідати про своє рідне місто)”;

- ”Формувати (навички розуміння на слух нових ЛО)”;

- „Розвивати (вміння анотування);

- „Удосконалювати (навички вживання ГС there is / there are на рівні фрази)".

При формулюванні освітньої мети слід пам’ятати, що на уроках з ІМ учні повинні розширювати свій загальнокультурний та філологічний кругозор, тому вона формулюється e.g. так:

- Розширити (Поглибити) знання учнів про систему середньої освіти у Великобританії (про англійку традицію святкування Різдва).

- Сформувати уявлення учнів про нове граматичне явище – герундій.

При формулюванні розвиваючої мети вчитель планує розвивати пам’ять, увагу, інтелект тощо своїх учнів, тому вона повинна звучати e.g. так:

- Розвивати уяву учнів при драматизації тексту.

- Розвивати мовну здогадку учнів.

- Розвивати вміння самоконтролю.

Виховна мета уроку ІМ також має досягатися завдяки використання навчального матеріалу та прийомів роботи з ним. Прикладами формулювання виховної мети можуть служити такі:

- Формувати почуття гідності.

- Прищеплювати любов до рідного краю.

- Виховувати повагу до представників інших національностей.

У зв’язку з тим, що процеси виховання та розвитку потребують більше часу, ніж навчання, розвиваючу та виховну мету вчитель може планувати не на один, на декілька уроків.

При плануванні уроку перед тим, як розпочати складати плану-конспекту уроку, вчитель має:

- проаналізувати навчальний матеріал з точки зору його труднощів,

- визначити структуру уроку, прийоми та форми роботи,

- продумати так звані переходи від одного виду роботи до іншого,

- розподілити час між різними етапами уроку, між роботою над кожним видом мовленнєвої діяльності (методистами пропонується таке співвідношення: слухання – 40%, говоріння – 30%, читання – 20%, письмо – 10%),

- підготувати засоби навчання (наочність, ТЗН, роздавальний матеріал тощо).

План-конспект уроку може бути коротким або розгорнутим. У ньому має бути відображено:

1. дата проведення уроку;

2. номер уроку;

3. клас;

4. тема;

5. підтема;

6. цілі (чотири);

7. обладнання уроку;

8. схематичний план уроку (з розподілом часу);

9. хід уроку (визначаються кожен етап, його мета, прийом та зміст):

а) вступна частина;

б) основна частина; в) заключна частина.

2. Згідно основних цілей уроку та сформованості навичок і вмінь учнів уроки з ІМ поділяються на два основних типи, кожен з яких в свою чергу має свої різновиди:

1. уроки, основна мета яких полягає у формуванні навичок мовлення, де відбувається етап ознайомленняз новим матеріалом, його тренування в усіх видах мовленнєвої діяльності, практика засвоєного раніше мовного та мовленнєвого матеріалу; підвидами цього типу уроків можуть бути:

а) ознайомлення з певними звуками ІМ та формування рецептивних

та продуктивних фонетичних навичок;

б)ознайомлення з новими інтонаційними моделями та формування

рецептивних та продуктивних інтонаційних навичок;

в) ознайомлення з новим граматичними структурами та формування

рецептивних граматичних навичок;

г) ознайомлення з новим лексичними одиницями та формування

лексичних навичок усного мовлення та читання тощо.

2. уроки, на яких відбувається розвиток мовленнєвих вмінь, де має місце практика у мовленнєвій діяльності з попереднім виконанням тренувальних вправ; ці уроки поділяються на:

а) уроки з розвитку умінь аудіювання;

б) уроки з розвитку умінь говоріння;

в) уроки з розвитку умінь читання;

г) уроки з розвитку умінь письма.

Зміст та місце уроку у циклі уроків визначають його структуру. Структурною одиницею уроку є етап – рух до визначеної мети в рамках певного відрізку часу. Методисти виокремлюють такі основні етапи уроку:

1. початок уроку; його компонентами є:

а) організаційний момент(привітання учнів, повідомлення цілей уроку);(його основна функція – організація учнів);

б) мовленнєва зарядка, яку рекомендують проводити:

- у формі бесіди, яка має бути мотивованою і цікавою для учнів (про

останні події, новину, цікавий випадок);

- у формі фонетичної зарядки – вивчення, повторення прислів’я,

римівки, вірша тощо;

- у формі аудіювання (вчитель читає або розповідає жарт, коротке

оповідання тощо);

мовленнєва зарядка сприяє налаштовуванню слухового та артикуляційного

апарату учнів на іншомовне мовлення (її функція – створення атмосфери,

залучення учнів до іншомовній мовленнєвій діяльності);

2. основну частину уроку, до якої включені такі компоненти:

а) презентація нового матеріалу(вчитель має визначити обсяг та послідовність презентації матеріалу);

б) вправлення (тренування презентованого матеріалу та його практика у мовленнєвій діяльності) (вчитель має використовувати умовно-мовленнєві та мовленнєві вправи); це провідний компонент, який охоплює більшу частину уроку;

в) узагальнення засвоєного матеріалу – приведення у систему засвоєних знань, навичок та вмінь;

г) контроль мовленнєвих навичок і вмінь (він може бути поточним, тобто проводитись під час навчального процесу, тематичним при завершенні теми або підсумковим при завершенні певного етапу навчання (чверті, півріччя, року); у двох останніх випадках контроль може проводитись під час всього уроку або певної його частини..

3. заключну частину уроку, яка складається з таких компонентів:

а) підбиття підсумків уроку (вчитель має наголосити як на успіхи, так і на недоліки роботи учнів, оголосити оцінки, обов’язково мотивуючи їх, записати їх у журналі і щоденниках учнів);

б) повідомлення домашнього завдання з обов’язковим поясненням способів виконання та оформлення.

Наведена вище структура уроку не є обов’язковою, бо не на всіх уроках має презентуватися новий матеріал, або проводитись його систематизація тощо. Але перший та третій є обов’язковими, їх компоненти постійними. Постійним компонентом другого етапу методисти вважають контроль навичок та вмінь. Отже, наповнення структури уроку залежить від його мети.

Основною метоюкожного уроку є практична; освітня, розвиваюча та виховна цілі плануються в залежності від неї.

В залежності від уроку практичною метою може бути e.g. формування або розвиток навички читання, ознайомлення з певною граматичною структурою, розвиток вміння говоріння в діалогічній формі, систематизація вивченого лексичного матеріалу, контроль певної навички або вміння тощо. Тому при формулюванні практичної мети слід застосовувати такі слова як:

- ”Навчити(розповідати про своє рідне місто)”;

- ”Формувати (навички розуміння на слух нових ЛО)”;

- „Розвивати (вміння анотування);

- „Удосконалювати (навички вживання ГС there is / there are на рівні фрази)".

При формулюванні освітньої мети слід пам’ятати, що на уроках з ІМ учні повинні розширювати свій загальнокультурний та філологічний кругозор, тому вона формулюється e.g. так:

- Розширити (Поглибити) знання учнів про систему середньої освіти у Великобританії (про англійку традицію святкування Різдва).

- Сформувати уявлення учнів про нове граматичне явище – герундій.

При формулюванні розвиваючої мети вчитель планує розвивати пам’ять, увагу, інтелект тощо своїх учнів, тому вона повинна звучати e.g. так:

- Розвивати уяву учнів при драматизації тексту.

- Розвивати мовну здогадку учнів.

- Розвивати вміння самоконтролю.

Виховна мета уроку ІМ також має досягатися завдяки використання навчального матеріалу та прийомів роботи з ним. Прикладами формулювання виховної мети можуть служити такі:

- Формувати почуття гідності.

- Прищеплювати любов до рідного краю.

- Виховувати повагу до представників інших національностей.

План-конспект уроку може бути коротким або розгорнутим. У ньому має бути відображено:

1. дата проведення уроку;

2. номер уроку;

3. клас;

4. тема;

5. підтема;

6. цілі (чотири);

7. обладнання уроку;

8. схематичний план уроку (з розподілом часу);

9. хід уроку (визначаються кожен етап, його мета, прийом та зміст):

а) вступна частина;

б) основна частина; в) заключна частина.

 

Схема плану-конспекту уроку

 

Дата

План конспект уроку № ... в ... класі

 

Тема: Цілі: Практична/ні Освітня/ні Розвиваюча/чі Виховна/ні Обладнання уроку
Схематичний план уроку
Початок уроку I. Організація класу..................................................... 2 хв. II. Мовленнєва/фонетична зарядка ............................. 3 хв. Основна частина уроку III – VI...............................................................................35 хв. Заключна частина уроку VII. Підбиття підсумків ..................................................2 хв. VIIIю Виставлення оцінок, їх мотивація .......................3 хв.    
Хід уроку  
Етап, мета етапу, прийоми   Зміст роботи

 

Лекція № 1

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК НАУКА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

 

1 Як сьогодні розглядається поняття „методика”?

2 Які три основних компоненти входять до концепції процесу навчання?

3 Що таке «навчання»?

4 Дайте визначення поняттю «методика навчання іноземних мов».

5 Які існують два види «методики навчання іноземних мов»?

6 Як ви можете довести, що методика навчання іноземних мов є самостійною наукою?

7 Які науки є базовими для методики навчання іноземних мов? Чому?

8 Яке спрямування педагогіки вивчає загальні шляхи навчання школярів? В чому його відмінність від методики?

9 На основі яких дидактичних принципів здійснюється навчання іноземних мов?

10 Як реалізується принцип наочності при навчання іноземних мов?

11 Як реалізується принцип посильностіі при навчанні іноземних мов?

12 Як реалізується принцип міцності при навчанні іноземних мов?

13 Як реалізується принцип свідомості при навчанні іноземних мов?

14 Як реалізується принцип науковості при навчанні іноземних мов?

15 Як реалізується принцип активності при навчанні іноземних мов?

16 Як реалізується принцип виховую чого навчання при навчанні іноземних мов?

17 Як реалізується принцип індивідуалізації при навчанні іноземних мов?

18 Дайте визначення поняттю «знання».

19 Дайте визначення поняттю «навички».

20 Дайте визначення поняттю «вміння».

21 Як МНІМ пов’язана з лінгвістикою?

22 Які існують основні методи дослідження?

23 Які існують допоміжні методи дослідження?

24 Які основні етапи при проведенні дослідження з МНІМ?

 

ЛЕКЦІЯ № 2

ЦІЛІ, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1 Назвіть цілі навчання іноземних мов.

2 В чому полягає практична ціль навчання іноземних мов?

3 В чому полягає виховна ціль навчання іноземних мов?

4 В чому полягає освітня ціль навчання іноземних мов?

5 В чому полягає розвиваюча ціль навчання іноземних мов?

6 Які групи компонентів складають структуру змісту навчання?

8 З чого складається мовленнєвий матеріал?

9 Які специфічні методичні принципи набувають при навчанні іноземних мов особливої значущості?

10 Як реалізується принцип комунікативності при навчання іноземних мов?

11 Як реалізується принцип домінуючої ролі вправ при навчання іноземних мов?

12 Як реалізується принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності при навчання іноземних мов?

13 Як реалізується принцип урахування рідної мови при навчання іноземних мов?

14 Як сучасні дослідники розглядають поняття «методи навчання»?

15 На які три основні етапи поділяється навчальний процес з ІМ?

16 За якими критеріями поділяються всі засоби навчання?

17 Як поділяються всі засоби навчання за критерієм значущості?

18 Як поділяються всі засоби навчання за критерієм призначення?

19 Як поділяються всі засоби навчання за критерієм застосування технічних засобів?

20 Що є головним серед засобів навчання?

21 Яким вимогам має відповідати підручник?

 

 

ЛЕКЦІЯ № 3

ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1 Розкрійте поняття «мовленнєва діяльність».

2 Розкрійте поняття «мова».

3 Розкрійте поняття «мовлення».

4 Які існують чотири основні види мовленнєвої діяльності? Охарактеризуйте їх.

5 Розкрійте поняття «мовленнєва дія».

6 Розкрійте поняття «навички мовлення». Які ї якості мають бути сформовані?

7 Розкрійте поняття «мовленнєві вміння».

8 Що має забезпечувати система вправ?

9 Що включає система вправ?

10 Що таке «вправа»? Яка її структура?

11 За якими критеріями визначаються вправи?

12 На які поділяються вправи за критерієм спрямованість вправи на прийом та видачу інформації? Охарактеризуйте їх.

13 На які поділяються вправи за критерієм комунікативність? Охарактеризуйте їх.

14 На які поділяються вправи за критерієм характер виконання?

15 На які поділяються вправи за критерієм участь рідної мови?

16 На які поділяються вправи за критерієм функція у навчальному процесі?

17 На які поділяються вправи за критерієм місце виконання?

 

 

Лекція № 4

Навчання граматичного матеріалу

1 З чого складається граматичний мінімум?

2 Яка мета навчання граматичного матеріалу?

3 Що є ознаками сформованих граматичних навичок?

4 На яких рівнях мовленнєвих одиниць формуються граматичні навички?

5 За допомогою чого можна відобразити граматичні структуру ?

6 Як відбувається ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму?

7 Які дві сторони мають граматичні структури?

8 Як відбувається автоматизація дії учнів з новими ГС активного граматичного мінімуму?

9 Як відбувається ознайомлення з граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму?

10 Як відбувається автоматизація дії учнів з новими ГС пасивного граматичного мінімуму?

 

Лекція № 5

НАВЧАНЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Яка є мета навчання лексичного матеріалу?

2. Яким вимогам мають відповідати відібрані до лексичного мінімуму слова?

3. Що входить до лексичного мінімуму?

4. Які лексичні одиниці складають активний лексичний мінімум?

5. Які лексичні одиниці складають пасивний лексичний мінімум?

6. Що таке наявний (реальний) словник учня.?

7. Що формується на базі наявного (реального) словника?

8. Які лексичні одиниці включає потенційний словник?

9. Що означає процес засвоєння лексичного матеріалу для учня?

10. Які основні етапи виокремлюють у процесі засвоєння лексичного матеріалу?

11. Що таке «семантизація лексичної одиниці»?

12. Які існують способи семантизації?

13. Які існують типи труднощів лексичних одиниць?

14. Як здійснюється автоматизація дії учнів з лексичними одиницямм активного мінімуму?

15. Як здійснюється автоматизація дії учнів з лексичними одиницямм пасивного та потенціального словників?

 

 

Лекція № 6

НАВЧАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що включає навчання фонетичного матеріалу?

2. Що є критеріями відбору фонетичного мінімуму?

3. Що є основні вимоги до вимови учнів?

4. Який принцип застосовується при оцінюванні вимови учнів середніх навчальних закладів?

5. При навчанні звуків на які групи поділяють усі звуки ІМ?

6. На що спрямовані вправи на рецепцію звуків?

7. На що спрямовані вправи на репродукцію звуків?

8. Що має враховувати вчитель при контролі та оцінюванні вимови?

9. Що є завданням навчання інтонації у середніх навчальних закладах?

10. Яка мета навчання інтонації?

11. Що має зробити вчитель на етапі ознайомлення з новими інтонаційними моделями?

12. Які види вправ використовуються при автоматизації дії учнів з новими ІМ?

 

 

Лекція № 7

Навчання читання

1. Згідно до вимог програми середньої школи що є кінцевою практичною ціллю читання?

2. Охарактеризуйте читання як вид мовленнєвої діяльності.

3. Які два основних аспекти охоплює вміння читати?

4. Що таке «техніка читання»?

5. Від яких факторів залежить техніка читання?

6. Які навички необхідно сформувати у учня під час тренування техніки читання?

7. Які завдання процесу оволодіння ТЧ на початковому етапі навчання?

8. Які ви знаєте методи навчання читання?

9. Що повинні навчитися робити учні на початковому етапі навчання?

10. Які об’єктивні та так суб’єктивні фактори ускладнюють навчання ТЧ англійською мовою?

11. Які вправи використовують для навчання ТЧ?

12. Які тексти для читання використовують на початковому ступені навчання?

13. Які тексти для читання використовують на середньому ступені навчання? Які вправи виконуються? Чому?

14. Яка робота проводиться на старшому етапі навчання?

15. Які навчальні функції іншомовного тексту ви знаєте?

16. Які є види читання? Охарактеризуйте кожний з них.

17. Які видм вправ застосовуються для навчання читання?

 

 

Лекція № 8

Навчання письма

1. Чому навчання письма поділяють на два етапи?

2. Які основні завдання першого та другого етапів?

3. Яка роль письма на різних етапах навчання?

4. Яка головна мета навчання техніки письма?

5. Охарактеризуйте графічні (каліграфічні) та орфографічні навички.

6. На яких головних принципи базуються орфографічні системи іноземних мов?

7. Які групи вправ використовуються при навчанні орфографії?

8. Як писемне мовлення пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності?

9. Які вправи використовуються для навчання письмовому мовленню на різних етапах навчання?

 

 

Лекція № 9

Навчання аудіювання

1. Охарактеризуйте аудіювання як діяльність.

2. Якими внутрішніми та зовнішніми умовами визначається аудіювання?

3. Як аудіювання пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності?

4. Якими параметрами характеризуються різні цілі навчання аудіювання?

5. З яких компонентів складається зміст навчання аудіювання? Охарактеризуйте кожний компонент.

6. Якими факторами зумовлено формування іншомовних вмінь?

7. На подолання яких видів труднощів спрямовані вправи для навчання аудіювання?

8. Які можуть бути умови пред’явлення аудіо тексту?

9. На що спрямовані підготовчі вправи? Наведіть приклади.

10. Як може здійснюватися контроль розуміння аудіо тексту?

 

 

Лекція № 10

Навчання говоріння

1. Що включає акт говоріння?

2. Як реалізується акт комунікації?

3. Якими якостями характеризується акт говоріння?

4. На яких механізмах будується механізми мовлення?

5. Які існують механізми говоріння?

6. Охарактеризуйте діалогічне мовленняю

7. Що належить до комунікативних функцій ДМ?

8. Що є одиницею навчання ДМ?

9. Чому треба навчити учнів при навчанні ДМ?

10. Які прості види діалогічної єдності виокремлюють методисти?

11. Які існують типи діалогів?

12. Назвіть та охарактеризуйте етапи формування навичок та вмінь ДМ.

13. Що таке «монолог» та які його комунікативні функції?

14. Чим характеризується монологічне мовлення?

15. Які типи монологічних висловлювань виокремлюють методисти?

16. Охарактеризуйте етапи формування монологічних вмінь.

 

Лекція № 11

Урок з іноземної мови

 

1. Що є головною метою планування навчального процесу з іноземної мови?

2. Урахування вчителем ряду яких умов впливає на успішність планування?

3. На що поділяється система планування навчального процесу з ІМ?

4. Що може бути практичною метою в залежності від уроку?

5. Що може бути освітньою метою в залежності від уроку?

6. Що може бути розвиваючою метою в залежності від уроку?

7. Що може бути виховною метою в залежності від уроку?

8. Що має зробити вчитель при плануванні уроку перед тим, як розпочати складати плану-конспекту уроку?

9. Що має бути відображено в плані-конспекті уроку?

10. Згідно основних цілей уроку та сформованості навичок і вмінь учнів на які основні типи поділяються уроки з ІМ?

11. Які основні етапи уроку виокремлюють методисти?

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3597; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.048 сек.