Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДІЛИ НАУКИ ПРО МОВУ

Читайте также:
 1. I. Предмет и методы статистической науки
 2. II этап формирования педагогики как науки (Средневековье, эпоха Возрождения)
 3. III. Методы исследования в области теории исторической науки
 4. IV.2. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 5. В России рождение науки связано с именами К.И. Арнольда, И. Ахматова и Э.А. Мудрова.
 6. Введение в биомеханику. История развития науки.
 7. Взаимосвязь науки и религии
 8. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології
 9. Вклад А.А. Богданова в разработку организационной науки
 10. Возникновение и развитие педагогической науки.
 11. Возникновение социологии как науки. Позитивизм и антипозитивизм.
 12. Возникновение юридической науки в Древнем Риме

Таблиця 1. Розділи, що вивчають будову мови

Назва розділу Походження назви Що вивчається в розділі
Фонетика від грец. рhопеtісоs - звуковий Звуки мовлення
Лексикологія від грец. lехісоs - словесний і lоgоs - вчення Значення, походження і вживання слів
Фразеологія від грец. рhгаsіs - вираз і lоgоs - вчення Стійкі сполучення слів із цілісним, неподільним значенням
Будова слова (морфеміка) від грец. тоrрhе - форма Структура слова, його складові частини
Словотвір від "творити слова" Способи творення слів
Граматика від грец. grаmmе - літера, написання Форми слів і закономірності їх поєднання
Морфологія від грец. mоrрhе - форма і lоgоs - вчення Слова як частини мови, їх форми
Синтаксис від грец. sупtахіs побудова Словосполучення, прості і складні речення
Теорія тексту від лат. tехtиm - тканина, переплетення, зв'язок Зв'язки між реченнями як частинами зв'язних висловлювань

Таблиця 2. Розділи науки про мову, що унормовують запис, вимову, вживання мовних одиниць

Назва розділу Походження назви Що вивчається в розділі
Графіка від грец. sуntахіs - побудова Співвідношення між звуками і буквами, що їх позначають
Орфографія від грец. огthоs - правильний і gгарhо - пишу Правила передачі звукової мови на письмі
Орфоепія від грец. огthоs - правильний і ероs мова, говоріння Правила літературної вимови
Пунктуація від лат. риnktиm - крапка Правила вживання розділових знаків, що позначають членування писемного мовлення на складові частини
Стилістика від лат. stуlиs - паличка для письма Способи використання мовних одиниць у різних ситуаціях спілкування


 

Бесіда. Уважно прочитайте і обміркуйте висловлювання про мову.

 

«Рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова»

Вільгельм фон Гумбольдт

«Мова – це кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров – умре нація»

Дзерович Юліан

«Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини»

Йоганн Готфрид Гердер

«Стан державної мови, рівень володіння нею, поширеність у різних сферах життя - усе це показник цивілізованості суспільства»

Олександр Пономарів

«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирають мову»

Ліна Костенко

 

 

Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує низку функцій, життєво важливих для цього суспільства, окремих груп суспільства і кожної людини зокрема.

Номінативна функція. Мовні одиниці, передусім слова, служать назвами предметів, процесів, якостей, кількостей, ознак тощо. Тобто це функція називання.Комунікативна функція. Її суть полягає в тому, що мова використовується для комунікації – інформаційного зв’язку між членами суспільства.

Ідентифікаційна функція. За допомогою мови, особливостей мовлення можна встановити, вирізнити, ідентифікувати одну особистість серед інших, адже кожен із нас має свій мовний «паспорт», у якому відображено всі параметри нашого Я – національно-етнічні, соціальні, культурні, духовні, вікові.

Експресивна функція. Мова є універсальним засобом вираження внутрішнього світу людини.

Гносеологічна функція. За допомогою мови людина пізнає світ. Це функція пізнання, яка полягає не лише в акумуляції, накопиченні досвіду суспільства, а й у пізнанні нового.

Мислетворча функція. Мова є засобом формування думки, оскільки людина мислить за допомогою мовних форм.

Естетична функція. За допомогою мови людина може сприймати красу і передавати іншим людям, бути творцем культурних цінностей.

Культуроносна функція. Мова є основою культури кожної нації, найбільший її скарб.

Фактична функція – це функція встановлення контактів, звертання уваги на себе, «підготовка» потенційного співрозмовника до сприймання інформації.

Волютативна функція – вираження волі щодо співрозмовника: прохання, запрошення, порада, спонукання тощо.

Демонстративна функція – підкреслення вираження за допомогою мови своєї етнічної, національної приналежності.

Мова – явище системне, тож її функції виступають не ізольовано, вони виявляються у взаємодії.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Писемні уміння й навички майбутніх фахівців | Походження і розвиток української мови, її зв’язки з іншими слов’янськими мовами

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 14959; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.