Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система юридичної діяльності

Читайте также:
 1. BSC и система управления предприятием
 2. ERP-система
 3. II. Частная платежная система.
 4. IIСлуховая система
 5. IV. СЕРВЕЙИНГ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 6. IV. Система и принципы управления брендом.
 7. N Основной функцией крови является обеспечение взаимосвязи метаболизма между различными органами и системами
 8. VI. Время в радионавигационных системах.
 9. X. Государство и право в период государственно-партийного социализма (1930 - начало 1960-х гг.). Государственно-политическая система
 10. А. Забезпечення касової діяльності банку
 11. Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 12. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (ЭТРАН).

Як кожне соціальне явище юридична діяльність має свою систему. Вона складається із змісту і форми.

Складовими змістової структу­ри юридичної діяльності є суб'єкти, їх потреби, сформовані мотиви, поставлені цілі, визначе­ний об’єкт, використані засоби і способи, форми, методи, функціїта результати юридичних дій.

Суб'єкти юридичної діяльності- різні члени суспільства. Це перш за все - юристи та їх державні і не­державні об'єднання, організації, які залежно від виду професійної діяльності, кола питань, що розглядаються, мають за законом певні права та обов'язки, професійні юридичні знання, вміння їх реалізува­ти. Суб'єктами вважаються і окремі особи або їхні групи, які сприяють діяльності юристів чи компетентних органів у процесі вирішення юридичних справ (свідки, експерти).

Формуючи свої цілі, суб'єкт визначає об’єкт на який спрямовується його юридична діяльність.

Об'єкти юридичної діяльності це явища, дії суб'єктів права, правові докумен­ти, процеси та предмети навколишнього світу, стосовно яких здійснюється правовий вплив. Серед об'єктів виділяються загальні та безпосередні.

Засоби юридичної діяльності — це явища, предмети явищ і дій, які забезпечують досягнення необхідного результату юридичної діяль­ності; юридичні докази, правові норми. Засобами юридичної діяльності є перш за все норми права, правові категорії, юридична техніка та різного роду предмети, які до­помагають у досягненні мети юридичної діяльності. Це засоби збору та обробки інформації, засоби захисту, засоби припинення правопорушення, охорони тощо (комп’ютерна, аудіо -, відеотехніка, зброя, речові докази).

Методи здійснення— це способи та прийоми, які використову­ють для досягнення наміченого результату. Розрізняють два основні методи впливу на суспільні відносини: метод примусу та заохочення. В окремих випадках застосовуються методи попередження, інди­відуального впливу, метод фотографування, метод проведення обшу­ку чи допиту тощо.

Форми здійснення юридичної діяльності це освітня, науко­ва, практична, усна (вербальна), письмова, а також установча, правотворча, правоохоронна та інші.

Можуть бути і неправові форми: інформування, виховання, фінан­сування, організація співробітництва та взаємодії тощо.

Юридичні дії — це зовнішні акти поведінки суб'єктів юридичної діяльності, які вдосконалюють правові явища.

Операції — сукупність взаємопов'язаних дій, спрямованих на до­сягнення локальних цілей.

Способи юридичної діяльності— це конкретні шляхи досягнення наміченого результату за допомогою конкретних засобів, обумовле­них юридичною справою. Вони можуть бути гласні та негласні, базу­ватись на наукових чи буденних знаннях, бути обов'язковими чи ба­жаними.Система певних засобів є юридичною технікою, а система спо­собів — юридичною тактикою.

Результат юридичних дій — це підсумок відповідних операцій і дій, досягнутий за допомогою певних способів і засобів суб'єктами юридичної діяльності.

Юридична діяльність виконує в суспільстві певні функції, які роз­кривають її соціальне призначення та роль у суспільстві

Функції юридичної діяльності — це відносно відокремлені, од­норідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя.

Серед них виділяють загальносоціальні (економічна - забезпечує функціонування економічної системи, політична - забезпечує функціонування політичної системи, ідеологічна - забезпечує збереження існуючих ідеоло­гічних цінностей, а також соціальна, екологічна, виховна то­що) та спеціально – юридичні. Це перш за все регулятивна і охоронна функція.

Регулятивна функція спрямована на регулювання правомірної пове­дінки громадян.

Правоохоронна функція спрямована на:

- попередження, запобігання правопорушень (здійснення правоохоронними органами профілакти­ки правопорушень);

- припинення правопорушення (здійснюється після початку пра­вопорушення);

- розслідування та розкриття злочинів, інших правопорушень;

- визначення судом чи іншими компетентними органами покаран­ня правопорушника, притягнення винних до адміністративної, конституційної, цивільно - правової відповідальності тощо;

- виконання покарання. Також юридична діяльність виконує судові, захисні, правоконкретизуючи, правороз'яснювальні, реєстраційно – посвідчувальні, контрольні, дослідниць­кі та інші спеціально – юридичні функції.

Складовою системи юридичної діяльності також є форма юридичної діяльності. Розрізняють дві групи таких форм: внутрішню і зовнішню.

Внутрішня форма юридичної діяльностівиявляється в регламентованому правом процесі (законотворчий, цивільний, господарський, кримінальний, адміністративний процеси тощо), порядку організації й здійснення юридичної діяльності, який базується на послідовності юридичних процесів і процедур;

Зовнішня форма юридичної діяльності виражається у засобах зовнішнього прояву юридичної діяльності у вигляді правових актів (законах, постано­вах, указах, рішеннях), процесуальних документів, юридичних дій, усних ви­словлювань тощо.

Отже, суть юридичної діяльності полягає в діях юристів, спрямованих на досягнення певних юридичних цілей (вирішення юридичної справи, роз'яснення норми права адвокатом та ін.) з викорис­танням юридичних засобів, дотримуючись в установлених зако­ном випадках юридичної форми.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Система юридичної діяльності

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1311; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.161.73.123
Генерация страницы за: 0.018 сек.