Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Витяг з протоколу

 

Витяг з протоколу – це відтворення частини протоколу, яка стосується розгляду окремого питання. Він складається й надсилається або ж передається окремим особам, установам чи підприємствам і має номер відповідного документа. Витяг підписує секретар, скріплює печаткою, а в протоколі роблять помітку, що зроблено витяг, зазначають, коли й кому його вручено чи надіслано.

 

Реквізити витягу з протоколу

1. Назва виду документа (Витяг з протоколу).

2. Заголовок протоколу.

3. Номер протоколу.

4. Дата протоколу.

5. Текст витягу.

6. Дата видачі витягу.

7. Підпис секретаря або голови засідання.

8. Печатка.

 

Зразок

Витяг з протоколу № 2

загальних зборів профспілкового комітету ДонНАБА

від 25 січня 2012 р. м. Макіївка

 

СЛУХАЛИ:

Заяву Іванченка М. Ф. з клопотанням про виділення йому путівки до лікувально-профілактичного санаторію «Пуща-Водиця» на червень або липень 2012 року.

 

УХВАЛИЛИ:

Виділити Іванченку М. Ф. путівку до названого санаторію.

 

30.01.2012

Голова засідання Власноручний підпис В. В. Бойчин

Секретар Власноручний підпис О. З. Підіпригора

 

 

Звіт

 

Звіт – це усне або письмове повідомлення, доповідь про проведення дорученої роботи, підсумок діяльності особи чи організації, узагальнення зробленого. За змістом звіт буває простим і складним, залежно від характеру виконаної роботи.

Розрізняютьстатистичні йтекстові звіти. Статистичнізвітипишуться на друкованих бланках, текстові – на звичайному папері, але здебільшого за поданою схемою. Як правило,звіти складаються за роботу, виконану протягом певного періоду (дня, тижня, місяця, кварталу, півріччя, року).

У заголовку звіту треба зазначити, яка організація (особа), за який період і за яку роботу звітує. Починати звіт бажано з невеликого вступу. Потім необхідно перелічити виконані завдання чи види робіт. Звіт повинен бути стислим, точним, конкретним, містити необхідні цифрові дані, прізвища, здебільшого мати узагальнення і висновки. 

Реквізити звіту

1. Назва виду документа (Звіт).

2. Заголовок (вказується організація, установа, підприємство), напрямок діяльності за звітний період.

3. Текст (вступ, де зазначається завдання, що ставиться перед організацією, установою, підприємством за звітний період), основна частина (опис і аналіз виконаної роботи), висновки (зауваження, пропозиції та перспективи на майбутнє).

4. Підпис керівника установи чи особи, яка відповідає за складання звіту.

5. Дата складання.

6. Печатка.

Якщо ж звіт великий за обсягом, то він поділяється на частини, а кожна частина має свою назву.

У звітах, що не виходять поза межі структурного підрозділу, ні штамп, ні печатка не ставляться.

 

Схема-зразок

Звіт про перекладацьку практику

Студента( ки)_____________________________

Групи……….курс………..факультету лінгвістики………………..

Київського міжнародного університету

У тексті звіту зазначити:

1) період проходження практики;

2) базу практики (назва установи);

3) види перекладу, виконані студентом-практикантом (письмовий, усний);

4) типи текстів, перекладених студентом під час проходження практики;

5) перелік заходів (конференції, переговори і т. д.), у процесі яких студент(ка) виконував(ла) переклади;

6) відповідність рівня технічного оснащення установи завданням, які ставляться програмою практики (наявність офісної техніки, двомовних тлумачних термінологічних словників);

7) зауваження та побажання студента щодо організації та порядку проведення перекладацької практики;

8) характеристика професійних умінь і навичок, набутих студентом під час проходження перекладацької практики.

Дата Підпис студента

 

Прес-реліз

 

Прес-реліз – стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію – побудову храму, школи; створення установи, фірми чи компанії; з нагоди виходу з друку книги, рукопис якої на Всеукраїнському конкурсі на кращий художній твір журі визнало найкращим серед сотень творів красного письменства, поданих на конкурс; появи на екрані нового фільму, що здобув високу нагороду на Міжнародному кінофестивалі; організації концерту відомих хорових колективів, оркестру симфонічної музики, солістів; відкриття цікавої виставки образотворчого мистецтва тощо.

Для написання прес-релізу є багато підстав, центральна з яких – це усвідомлення необхідності ознайомити якнайширше коло громадськості з подією, фактами, які зацікавлять її.

Речення в прес-релізі повинні бути змістовними, стислими, дохідливими.

Заголовок у цьому повідомленні графічно необхідно виділити великим шрифтом, підзаголовок – меншим, а текст – ще меншим.

 

Реквізити прес-релізу

1. Назва виду документа (Прес-реліз).

2. Адресат (він може зазначатися або й не зазначатися).

3. Заголовок.

4. Текст (містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини і значення події).

5. Дата розсилання.

6. Підпис (один чи кілька).

7. Адреса й телефон відправника (подається для того, щоб можна було одержати відповідь на питання, що виникають, докладніше ознайомившись із інформацією).


 

Зразок

Прес-реліз

Лазерний диск «Словники України»

 

Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 1999 р. № 976 «Про розвиток національної словникової бази» підготував і випустив у вигляді лазерного диску перший повномасштабний український електронний словник (автори – В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець, О. М. Костишин, М. М. Пещак). Це інтегрована лексикографічна система «Словники України», яка об’єднує п’ять словників: орфографічний, орфоепічний, синонімічний, антонімічний та фразеологічний, а також функцію словозміни.

За допомогою системи «Словники України» користувач може дізнатися про написання, наголошення, вимову близько 152 тисяч слів української літературної мови, а також одержати повну інформацію про відмінювання цих слів в усіх граматичних значеннях (відмінках, числах, особах тощо). Крім того, можна дізнатися про синоніми (слова з близькими значеннями) та антоніми (слова з протилежним значенням), а також про вживання заданого слова у цілісних виразах зі спеціальним значенням (фразеологізмах). На диску міститься інформація про 2 200 антонімічних пар, 9 200 синонімічних рядів та 56 тисяч фразеологічних одиниць, а також близько З мільйонів похідних словоформ.

Користувач може легко переходити з однієї системної функції в іншу. Особливістю системи є суцільна індексація текстів словників, що дає змогу виходу в реєстр та отримання інформації про будь-яке слово з текстів словників (в тому числі літературних ілюстрації тощо) за допомогою подвійного натиснення мишкою на це слово. При цьому автоматично реконструюється вихідна (словникова) форма слова, а далі можна провадити пошук за будь-яким з п’яти словників.

Система «Словники України» укладена на основі сучасних академічних словників української мови за допомогою словозмінної класифікації та комп’ютерних програм, розроблених фахівцями Українського мовно-інформаційного фонду, і випущена загальним накладом ЗО тис. примірників.

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Тел.: +380 (44) 267-48-95

E-mail: maxie@i.com

 

Довідка

 

Довідкою називається документ інформаційного характеру, який підтверджує факти з життя й діяльності громадян та різні обставини діяльності закладів, організацій, підприємств, установ.

Довідки бувають службові й особисті.

Службові довідки складаються на запит чи за вказівкою вищої організації або ж службової особи.

Особисті довідки підтверджують певний юридичний факт конкретної особи. Вони можуть мати цільове призначення, котре, як правило, вказується наприкінці тексту. Текст довідки особистого характеру типовий. А тому слід використовувати готові бланки закладів (організацій, підприємств і установ), на яких тільки заповнюються (від руки) реквізити (кому, про що, дляподання куди).

 

Реквізити особистої довідки1. Назва організації, що видає довідку.

2. Дата і номер.

3. Назва виду документа.

4. Текст, у якому вказують прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається довідка (у давальному відмінку); текст, у якому підтверджують певний факт; призначення довідки (куди подається).

5. Підпис службових осіб, печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

 

Зразок 1

Довідка №01-19/39

23.12.12 м. Київ

Пан Іванченко К. Т. народився 15 березня1970 року в м. Києві. Мешкає за адресою: вул. Ігорівська 1, кв. 10, Київ-70, 04070. Довідку видано на вимогу військкомату.

Начальник ЖЕКу Власноручний підпис І. І. Голуб

 

Доповідна й пояснювальна записки

 

Доповідна записка – службовий документ, повідомленнязбудь-якого питання на ім’я керівника установи з висновками й пропозиціями. Вона інформує керівника про стан справ, певні явища й факти, про виконану роботу, якусь ситуацію тощо.

За формою й змістом доповідна і пояснювальна записки близькі до заяви. Проте є певні відмінності: у заяві йдеться про особисте прохання, здебільшого не пов’язане з виконанням службових обов’язків, а доповідна записка складається в тому разі, коли треба висловити думку організації чи службової особи з певного питання, подати конкретні пропозиції щодо його розв’язання. Доповідні записки бувають інформаційного, звітного, ініціативного характеру.

З погляду адресності розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює автор записки, і зовнішні, що адресується керівникові вищої організації.

Зміст доповідної записки повинен бути лаконічним за формою викладу (він, як правило, розбивається на пункти), наведені факти – достовірними, пропозиції – чітко сформульованими.

Коли наведені факти або зроблені висновки й пропозиції потребують цифрового чи документального підкріплення, то вони оформляються як додаток до неї. Закінчується доповідна записка висновками, повідомленнями про заходи, вжиті на місцях, і конкретними пропозиціями.

Внутрішні записки оформляються на чистих аркушах паперу й підписуються укладачем. Зовнішні записки пишуться на готових бланках, виходять від установи чи структурного підрозділу й підписуються керівником.

І внутрішні, і зовнішні записки датуються. Крім того, зовнішня записка (доповідна й пояснювальна) має ще й вихідний номер та реєструється.

 

Реквізити доповідної та пояснювальної записок

1. Найменування адресата – посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка,

2. Назва документа (Пояснювальна (Доповідна) записка).

3. Заголовок.

4. Текст записки – інформація чи пропозиція з відповідною аргументацією.

5. Перелік додатків, якщо такі є, із зазначенням кількості аркушів.

6. Посада, прізвище та ініціали особи, що подає записку.

7. Дата складання записки.

8. Підпис автора записки.

Зразок доповідної записки

Проректорові з наукової роботи проф. Зайківському М. І.

 

Доповідна записка

24.02.2012 р. № 4

 

Прошу відрядити старшого викладача кафедри доц. Бойчука 0. Д. до м. Сімферополя з 10 березня 2012 року терміном на 4 дні для виступу з доповіддю на семінарі.

Підстава: Лист Сімферопольського будинку науково-технічної пропаганди від 03.02.2012 р. № 2 і програма семінару.

 

Завідувач кафедри української мови Власноручний підпис проф. Ю. С. Власенко

 

Пояснювальна записка. Існує два види таких документів. Пояснювальна записка може бути поясненням чи доповненням до якогось основного документа (звіту, проекту і тощо), де дається опис роботи, виробів, безрозрахункових даних тощо, і документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії службової особи (найчастіше порушення дисципліни, невиконання дорученої роботи і т. д.). Як правило, пояснювальні записки пишуться на вимогу керівника. Але можуть писатися з ініціативи підлеглого.

 

Зразок особистої пояснювальної записки

Деканові архітектурного факультету ДонНАБА

проф. Бенаі Х. А.

 

Пояснювальна записка

Я, Бойчук Олександр Дмитрович, студент гр. Ар-21б, не відвідував заняття протягом тижня (з 11 по 15 березня 2013 року) через хворобу. Довідку № 12 від 15.03.2013 зі студполіклініки додаю.

 

18.03.2013 р. підпис

 

 

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4955; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.