Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства

 

За станом руху грошових коштів можна проаналізувати якість управління підприємством (об'єктом). Залежність цих факторів наведена на рис. 10.2. Якість управління підприємством можна характеризувати як гарну в тому разі, якщо за результатами звітного періоду чистий рух грошових коштів у результаті операційної діяльності має позитивну величину, і обсяг цих коштів значно перевищує результати інвестиційної та фінансової діяльності, що можуть бути навіть від'ємні (у крайньому разі). Це означає, що в результаті операційної діяльності (від реалізації продукції, робіт (послуг)) підприємство отримує достатньо грошових коштів, щоб здійснювати інвестиції і платити за користування кредитами за рахунок власних коштів.

Позитивне значення чистого руху коштів у результаті всіх видів діяльності підприємства свідчить, що керівництво вправно виконує свої функції.

Якщо рух грошових коштів у результаті операційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а в результаті інвестиційної — від'ємне, то це свідчить про нормальну якість управління підприємством. Сутність такої структури грошових коштів пояснюється тим, що підприємство направляє грошові кошти від операційної діяльності, кредитні кошти і додаткові вкладення власників від фінансової діяльності на придбання необоротних активів для відновлення основних засобів, вкладення капіталу в нематеріальні активи та здійснення довгострокових інвестицій.

Фінансування витрат щодо інвестиційної діяльності за рахунок надходжень від фінансової діяльності не завжди є негативним явищем. Кожне підприємство бажає залучити інвестиції для впровадження заходів науково-технологічного прогресу та оновлення основних фондів.

Негативне значення руху грошових коштів від інвестиційної і позитивне — від фінансової діяльності можуть означати, що підприємство отримало кредит під незначний процент та інвестувало отримані кошти на більш вигідних умовах. Ця ситуація сприятлива для оцінки якості управління підприємством (нормальне), але керівництво повинне звернути увагу на цей факт із погляду покращення результатів інвестиційної діяльності.Ситуація на підприємстві насторожує, якщо рух коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а в результаті операційної — від'ємне. У цьому разі стан підприємства можна охарактеризувати як кризове, а якість управління у такій ситуації не витримує жодної критики.

Сутність такої структури капіталу полягає в тому, що підприємство фінансує витрати операційної діяльності за рахунок надходжень від інвестиційної та фінансової діяльності. Це насамперед залучення кредитів, додаткова емісія акцій та ін. Така структура руху грошових коштів сприятлива тільки для знову створених підприємств, які не почали працювати на повну силу, а здійснюють поетапне освоєння проектних потужностей.

Отже, якість управління підприємством буде сприятливим тільки в тому разі, якщо матиме місце позитивний результат руху грошових коштів у зв'язку з операційною діяльністю, що значно перевищуватиме результат від інвестиційної та фінансової діяльності. Це означає, що підприємство своєчасно отримує оплату за реалізовану продукцію, товари, надані послуги і виконані роботи від покупців та замовників. Крім того, витрати на виробництво та реалізацію значно менші, ніж отримані доходи, і підприємство отримує прибуток від операційної діяльності.

+

 

Рис. 10.2. Залежність якості управління від структури грошових потоків

 

Загальні положення аналізу фінансової та бухгалтерської звітності підприємств дозволяють провести оцінку якості управління підприємством та напрацювати комплекс заходів щодо поліпшення управління грошовими потоками на підприємстві.

На підставі ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" ВАТ було визначено структуру грошових потоків за чотири роки (2001—2004 pp.). У табл. 10.5 наведено узагальнену структуру грошових коштів підприємства.

Таблиця 10.5.

Структура грошових потоків, тис. грн.

Вид діяльності 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік
1. Операційна (ряд. 170) 47 294,9 29 029 47 073
2. Інвестиційна (ряд. 300) 3335,4 -11 982 -8870 -2097
3. Фінансова (ряд. 390) -26 972 -18 697 -16 032 -44 699
4. Чистий рух грошових коштів (1 + 2 + 3) 23 658,3 -1650 22 171 -38 708
Загальна оцінка якості управління Добра Кризова Нормальна Кризова

 

Отже, якість управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ за 1 -й рік можна оцінити як добру, у 3-му році — як нормальну, а у 2-му та в 4-му роках — кризову. Звернемо увагу на певні відмінності у структурі загальної якості грошових потоків протягом чотирьох років. Так, у 1, 2 та 3 роках підприємство спрямувало грошові кошти, отримані в результаті операційної діяльності, та позичені кошти на придбання необоротних активів, тобто на проведення інвестиційної діяльності.

За останні три роки спостерігалося збереження позитивного значення грошового потоку від операційної діяльності підприємства. Водночас грошовий потік від фінансової діяльності мав від'ємне значення протягом останніх трьох років. Фінансова діяльність ВАТ протягом трьох років була пов'язана з поверненням раніше позичених грошових коштів, що має наслідком збільшення частки власних коштів у структурі активів підприємства та підвищення його фінансової стійкості.

 

Грошовий потік від інвестиційної діяльності в 1-му році має позитивне значення, аза останні три роки — негативне значення. Це пов'язано з придбанням необоротних активів, але насторожує відсутність ефективності їх використання протягом досить тривалого часу (три роки).

Чистий рух грошових коштів (загальний результат від усіх видів діяльності) був позитивним у 1-му та 4-му роках, а протягом двох років (2-го і 3-го) — від'ємним. Це свідчить про погіршення фінансово-господарської діяльності та неефективного використання фінансових та інвестиційних ресурсів підприємством протягом чотирьох років.Визначення оцінки руху грошових коштів дозволяє визначити загальні результати за трьома видами діяльності та зробити оцінку якості управління підприємством. Для більш детального уявлення про інвестиційну та фінансову діяльність ВАТ необхідно проаналізувати, за рахунок яких витрат та надходжень підприємство мало позитивний чи від'ємний результат його діяльності.

У табл. 10.6 наведено рух грошових коштів за інвестиційною діяльністю ВАТ за 4 роки. У 1-му році надходження (58,6 тис. грн) були в результаті продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів. У 2-му році від продажу цінних паперів або боргових зобов'язань надходження становили 438 тис. грн, а від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів надходження становили 10 тис. грн. У 3-му році надходження спостерігалися в результаті реалізації фінансових інвестицій у сумі 437 тис. грн та продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів на в тис. грн. Надходження 4-го року становили 2314 тис. грн від продажу цінних паперів або боргових зобов'язань, а надходження 44 тис. грн — від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів.

Надходження ВАТ у вигляді відсотків за аванси, позики та передання у фінансову оренду необоротних активів становили: 1-й рік — 5772,2 тис. грн; 2-й рік — 6704 тис; 3-й рік — 5604 тис; 4-й рік — 5638 тис. грн, і це явище позитивне в діяльності підприємства.

Надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих стороннім організаціям у 1-й та 2-й роки, становили відповідно 35,0 та 17 тис. грн, а у 3-му році — 15 тис. грн. У 1-й рік ВАТ було придбано акцій на 4 тис. грн.

Таблиця 10.6.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 933; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.