Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський баланс: поняття, значення та структура
Зміни в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій підприємства

Бухгалтерський баланс: поняття, значення та структура

Бухгалтерський баланс

Тема 3.

Питання, що розглядаються у темі:

 

 

На практиці бухгалтерський облік здійснюється в наступному порядку: спочатку операції реєструються в документах, потім на підставі документації виконуються записи на рахунках і, нарешті, на підставі рахунків складається баланс.

Термін «баланс» латинського походження, означає рівновагу. Із французького буквально переводиться «ваги», тобто співвідношення двох сторін, за допомогою яких урівноважуються деякі показники.

Балансовий метод достатньо широко використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Балансові узагальнення можуть бути статичні і динамічні.

Бухгалтерський баланс є основним джерелом інформації про наявність і структуру активів, капіталу та зобов'язань підприємства.

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, встановлений порядок складання форми № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан).

В бухгалтерському обліку баланс означає два поняття:

Ø по-перше, це один з елементів методу обліку, за допомогою якого здійснюється групування й узагальнення активів, капіталу й зобов'язань;

Ø по-друге, це звітна таблиця, найважливіша форма бухгалтерської звітності (форма №1), що характеризує фінансово-майновий стан підприємства, організації, установи на кінець останнього дня звітного періоду.

Як один з найважливіших елементів методу бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс – це спосіб узагальнення й економічного групування в грошовому виразу господарських ресурсів підприємства за складом та джерелами утворення на певну дату.

Розрізняють такі види бухгалтерського балансу:

- вступний – складається на початку діяльності підприємства;

- періодичний – складається протягом календарного року за звітними періодами;

- річний – відображає стан активів, капіталу та зобов’язань підприємства на кінець звітного року;

- об’єднувальний – створюється у випадку злиття кількох підприємств;

- розподільний – формується при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами юридичної особи;

- ліквідаційний – складається у разі ліквідації підприємства;

- зведений – формується органами влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній або комунальній власності;- консолідований – передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, концерну;

- передавальний баланс – складається при передачі структурних одиниць одного підприємства іншому;

- інвентарний – створюється тільки на підставі інвентарю (опису) ресурсів і являє собою його скорочення і спрощення

- книжковий – складається на підставі тільки книжкових записів без попередньої перевірки їх шляхом інвентаризації. В економічній літературі виокремлюють інші види бухгалтерських балансів.

Особливості бухгалтерського балансу:

1) у балансі відображається не рух, а наявність активів, капіталу й зобов'язань, тобто фінансовий та майновий стан підприємства;

2) узагальнення ресурсів здійснюється на певну дату – це останнє число місяця, кварталу, року. Звідси баланси бувають місячні, квартальні, річні;

3) баланс завжди складається в грошовому виразу, що дає можливість узагальнювати самі різнорідні ресурси, якими володіє підприємство;

4) ресурси в балансі групуються за двома ознаками:

а) за складом, видами, розміщенням – це активи підприємства;

б) за джерелами утворення – власний капітал і зобов'язання (іншими словами це пасиви).

Усередині цього двоїстого групування ресурси класифікуються за економічною однорідністю. Тому в балансі ресурси не тільки узагальнюються, але й групуються;

5) у балансі завжди дотримується рівність підсумків між активом і пасивом;

6) сума балансу (його підсумок, валюта) означає загальну суму ресурсів, якими розпоряджується (має) підприємство на певну дату.

Призначення бухгалтерського балансу – надати інформацію про стан активів, капіталу й зобов'язань у цілому та за окремими економічно однорідними групами з метою аналізу, контролю, управління ними.

У якості однієї з форм фінансової звітності, баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, що відображає на певну дату його активи, зобов'язання й власний капітал (п. 3 П(С)БО 1).

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої й неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Сума активів балансу повинна дорівнюватися сумі зобов'язань і власного капіталу, тому що в активі й пасиві балансу відображаються ті самі ресурси, тільки згруповані з двох позицій: з одного боку, з чого вони складаються – це активи, з другого боку, за рахунок чого вони сформовані – це пасиви. Ця рівність між активом і пасивом є однією з основних особливостей балансу та слугує обов'язковою умовою його складання.

Балансова рівність або балансова формула має вигляд:

Активи = Власний капітал + Зобов'язання

звідси: Власний капітал = Активи – Зобов'язання.

Баланс складається в тисячах гривень без десяткового знака.

Форму балансу і його зміст затверджує Міністерство фінансів України, яке розробляє й затверджує також Положення бухгалтерського обліку. Баланс складають всі підприємства, що є юридичними особами. Загальні правила складання й подання бухгалтерського балансу встановлені П(С)БО № 1. Форма балансу є єдиною для всіх юридичних осіб. Баланс складається без виправлень і помарок.

У бухгалтерському балансі господарські ресурси групуються за двома ознаками, тому баланс має вигляд таблиці, що складається з двох сторін. Ліва сторона балансу називається актив, права – пасив.

Економічно однорідні види активів, капіталу і зобов'язань групуються та відображаються:

а) за розділами;

б) за статтями – рядками балансу.

В активі балансу ресурси підприємства згруповані в 3 розділи:

Ø I розділ – Необоротні активи

Ø II розділ – Оборотні активи

Ø III розділ – Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Пасив балансу складається з 4 розділів:

Ø I розділ – Власний капітал

Ø II розділ - Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Ø III розділ – Поточні зобов'язання і забезпечення

Ø IV розділ – Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Окрема стаття балансу означає конкретний вид активу, капіталу або зобов'язань. Стаття – основний елемент балансу. Номер статті (рядка) балансу проставляється в окремій графі. П(С)БО 1 передбачений чотиризначний код рядків форм фінансової звітності.

Деякі статті балансу поєднують значення декількох видів ресурсів і відповідають значенню одного або декількох бухгалтерських рахунків.

Наприклад, стаття балансу «Запаси» поєднує вартість залишків виробничих запасів (сировини, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів), незавершеного виробництва, готової продукції, товарів.

Стаття «Гроші та їх еквіваленти» узагальнює наявність грошей незалежно від видів валют, а також незалежно від того, де вони перебувають (у касі, у дорозі, на рахунках у банку).

Окремі рядки балансу регулюють оцінку активів і власного капіталу, як правило, зменшуючи їх. Значення таких статей відображається у дужках:

в активі балансу
- накопичена амортизація нематеріальних активів;

- знос основних засобів і довгострокових біологічних активів;

  у пасиві балансу
- вилучений капітал;

- неоплачений капітал;

- непокритий збиток.

Отже, бухгалтерський баланс побудовано за принципом “нетто”: основні засоби і нематеріальні активи включаються до підсумків балансу за залишковою вартістю (первісна вартість основних засобів зменшена на їх знос); дебіторська заборгованість – за чистою реалізаційною вартістю (за вирахуванням резерву сумнівних боргів); запаси – за вирахуванням нестачі, уцінок, торговельних націнок; власний капітал – за фактично внесеною сумою за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та непокритих збитків.

Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до П(С)БО № 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою та оцінка статті може бути достовірно визначена.

Значення бухгалтерського балансу:

- бухгалтерський баланс єосновою бухгалтерської звітності, найважливіша її форма;

- є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства;

- є інформаційною базою для зовнішніх та внутрішніх користувачів: для власників, працівників апарату управління, податкових органів, кредитних установ і органів державного управління;

- є інформаційним забезпеченням для фінансового аналізу, контролю та планування.

Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 3865; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.