Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прогнозування розвитку підприємства

Прогностичний метод – це сукупність способів, прийомів, за допомогою яких здійснюється науково-обґрунтоване передбачення розвитку і стану в перспективі науково-технічних і соціально-економічних процесів.

Прогнозування розвитку (стану0 підприємства – це процес наукового обґрунтування можливих кількісних і якісних змін його стану в майбутньому, а також альтернативних способів досягнення очікуваного стану.

 

 
 

 


економіко-статистичні методи
м

 
 

 

 


Рис. 5.16 Класифікація методів прогнозування

Таблиця 5.5 – Характеристика методів прогнозування

Методи прогнозування Характеристика методів прогнозування
Генетичні методи Засновані на припущенні про наявність у прогнозованому періоді стійких тенденцій, що надають розвитку об’єкта та його окремих елементів інерційний характер, а також на тому, що тенденції. Які діяли в минулому і проявляються в сьогоденні, будуть діяти і у майбутньому. Ці методи засновані головним чином на обробці статистичної інформації. Мають істотні переваги: простоту, наукову обґрунтованість, відпрацьованість методичного апарату. Однак вони не позбавлені недоліків. Орієнтація на перенесення тенденцій минулого на майбутнє не дозволяє безпосередньо вловлювати структурні зрушення в економіці, якісні зміни в технології. Коли на базі принципово нових способів виробництва або нових видів матеріалів істотно змінюється номенклатура, продуктивність праці тощо. Тому вони знаходять обмежене застосування в довгостроковому прогнозуванні, а ширше їх застосовують при складанні коротко- і середньострокових прогнозів.
Нормативні методи Засновані на встановленні кількісно фіксованих нормативів (цілей) на певний момент часу. Нормативні методи також називають «нормативно-цільовими». Якщо при використанні

Закінчення таблиці 5.5

 

  генетичних методів зв’язок і послідовність явищ розглядають у напрямку від сьогодення до майбутнього, то при нормативно-цільовому – від майбутнього до сьогодення. Від майбутнього до сьогодення розглядається і комплекс подій, які повинні відбуватися, щоб досягти поставленої мети в перспективі. Використання нормативних методів при прогнозуванні має низку переваг. Прогноз, отриманий за їх допомогою, є активним, націлює на вирішення конкретних завдань, спонукає до пошуку найкращих способів реалізації поставлених цілей (досягненню нормативів). Недоліки нормативних методів: необґрунтовані, непідтверджені аналізом генетичних зв’язків нормативи приводять до встановлення нездійсненних цілей, що в остаточному підсумку приводить до появи диспропорцій. Таким чином, використання цих двох методів у чистому виді є малоефективним. Якщо обмежитися тільки генетичними (пасивними) прогнозами, перебільшується роль інерційних процесів. Використання тільки нормативних (активних) методів може привести до небезпечного перекручування реальних тенденцій і прогноз може виявитися ненадійним. Генетичні і нормативні методи мають доповнювати один одного
Інтуїтивне прогнозування Застосовується тоді, коли об’єкт прогнозування або занадто простий, або настільки складний. Що врахувати всі взаємозв’язки аналітично не уявляється можливим. Основним методом інтуїтивного прогнозування є опитування експертів
Формалізоване прогнозування Ґрунтується на визначенні аналітичних, формальних залежностей між параметрами об’єкта. Основним методом формалізованого прогнозування є економіко-математичне моделювання в різних його проявах

  

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає зв’язок планування з іншими функціями управління?

2. Охарактеризуйте етапи процесу планування, його принципи і методи.

3. Охарактеризуйте систему планування на підприємстві.

4. У чому полягають об’єктивна необхідність і проблеми стратегічного планування на підприємств?

5. Охарактеризуйте сутність, цілі розробки та види бізнес-планів.

6. Охарактеризуйте структуру бізнес-плану

7. в чому полягають сутність тактичного плану, вимоги, яким повинен задовольняти тактичний план.

8. Охарактеризуйте структуру тактичного плану підприємства.

9. Охарактеризуйте взаємозв’язок і взаємодію стратегічного і тактичного планування.

10. Охарактеризуйте систему оперативного планування.

 

 

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.