Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань. 1. Визначіть економічні та інші функції домогосподарства

Завдання:

1. Визначіть економічні та інші функції домогосподарства.

2. Розмежуйте природне, економічне і соціальне у споживанні.

3. Назвіть закономірності особистого споживання.

4. Охарактеризуйте роль приватних заощаджень домогосподарств у процесі нагромадження капіталу.

5.Поясніть відмінність між майновими доходами домогосподарств і доходами, що формуються з трансфертних платежів (пенсії, стипендії, субсидії, пільги, дотації).

6.Охарактеризуйте роль домогосподарств з їх сукупними доходами для розвитку економіки.

7.Проаналізуйте роль домогосподарств в аграрному секторі економіки України.

8.Охарактеризуйте роль субсидій у державній підтримці домогосподарств.

9. Охарактеризуйте регіональні особливості проблеми зайнятості в Україні.

10. Визначте типи безробіття:

а) бригада сільськогосподарських робочих закінчила роботи на полі цукрового буряка. Урожай зібрано і відвезено на цукровий завод. Іншої роботи у них поки що немає;

б) в одній школі необхідно взяти на роботу вчителя географії;

в) молодий спеціаліст, що наймається на роботу, за фахом - вчитель історії. Директор школи не може взяти його на роботу.

11. Дайте визначення поняття "економічно активне населення", "безробіття", "зайнятість".

12. Назвіть негативні наслідки безробіття.

13. Чи правильне твердження "За умов економіки повної зайнятості працює 100% працездатного населення".

14. 3акінчіть визначення:

а) «Працездатні громадяни працездатного віку, які з незале них причин не мають заробітку через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості і шукають роботу - ...»

б) «Група населення, яка кількісно складається з безробітних, які на даний момент не мають роботи, але хочуть її отримати - ...".

15. Встановіть відповідність наведених визначень і термінів

а) особи, які хочуть і можуть працювати;

б) кількість грошей, які отримує працівник за роботу в одиницю часу;

16. Назвіть причини безробіття.

17. Частка витрат бюджетів розвинутих країн на соціально-культурні статті складають у ФРН – 35%, Японії – 45,2, США – 55, Франції - 72,5, Австрії - 77,8 %. Головним напрямком соціальної політики держави є стабілізація і зміцнення соціально-економічної ситуації, забезпечення соціальної рівності і таких умов життя громадянам країни, які не принижують їх гідність, надання соціальної допомоги тим, хто її потребує. Поясніть роль держави у забезпеченні соціального захисту населення.

18. Поясніть твердження «Збільшення виплат по безробіттю сприяв збільшенню його рівня».

19. Охарактеризуйте елементи ринку праці України.20. Охарактеризуйте роботу державної служби зайнятості у вашій місцевості.

21. Проаналізуйте структуру зайнятості в Україні. Які тенденції для неї характерні.

22. Висвітліть функції розподілу доходів.

23. Проаналізуйте способи формування фонду життєвих засобів як джерела відшкодування затрат робочої сили.

24. З яких складових складається тарифна система в Ук­раїні, в чому призначення кожної складової частини?

25. Визначте джерела формування соціальних фондів держави, їх економічне призначення та способи розподілу серед членів суспільства. Дайте оцінку ступеня соціальної справедливості при їх розподілі в Україні.

26. Розкрийте сутність і види державних соціальних фондів в Україні.

27. Охарактеризуйте тенденції у нерівності доходів в Україні протягом перебудовних процесів. Як Ви оцінюєте стан диференціації доходів на даний момент?

28. Назвіть джерела доходів родини у сільській місцевості.

29. Назвіть джерела доходів родини у місті.

30. Поясніть, як пов'язані рента і ціна землі. Які фактори їх визначають. Наведіть приклади.

31. Порівняйте графіки пропозиції праці. Проаналізуйте залежність пропозиції праці від зарплати. Які фактори зумовлюють таку залежність?

Запитання:

1. У чому сутність домогосподарства? Чим воно відрізняється від сім’ї?

2. Які ресурси постачають домогосподарства на ринок?

3. Яке основне джерело сукупного доходу домогоспо­дарств в Україні. Чи притаманна така ситуація для розвинених країн?

4. Яким чином домогосподарство як покупець може забезпечити максимізацію граничної корисності?

5. Які чинники спонукають домогосподарства здійснювати заощадження?

6. Які засоби споживання у споживанні не знищуються?

7. Чи всі потреби людини задовольняються в особистому споживанні?

8. Що відрізняє сімейне господарство, особисте домашнє господарство та особисте підсобне господарство?

9. Чому особисте городництво називають ще й колективним?

10. Що робить сімейне господарство вкрай неефективним?

11. Яка роль домогосподарств України як постачальників ви­робничих ресурсів?

12. Що спричиняє бідність в Україні? Чи має відношення до неї суспільно-економічний лад країни?

13. Що найвиразніше і найзагальніше характеризує бідність?

14. Чому речі низької якості і невисокої ціни купувати дорожче, ніж високоякісні, але дорожчі товари.

15. Чому в Україні важливу роль відіграють сільськогосподарські домогосподарства та фермерські господарства.

16. В чому специфіка людських ресурсів порівняно з ін. чинниками економічного розвитку?

17. Які категорії населення відносяться до "економічно неактивного"?

18. Чим обґрунтовуються межі працездатного віку? Вони однакові для всіх професій?

19. Чим відрізняються різні режими відтворення населення?

20. Якими показниками можна на макрорівні оцінити рівень ефективності зайнятості?

21. Які принципи, стратегічні та тактичні цілі державної політики України в сфері зайнятості?

22. Які заходи доцільні при подоланні різних видів безробіття (структурне, фрикційне, циклічне, кон’юнктурне (циклічне), сезонне, приховане, часткове, добровільне)?

23. Яким має бути соціальний захист населення в трудовій сфері з боку держави?

24. Як оцінюються втрати від неповного використання ресурсів праці внаслідок безробіття?

25. Що таке "ринок праці"? Охарактеризуйте криві попиту (DL) і пропозиції праці (SL). Наведіть приклади.

26. Від чого залежить попит на працю на відповідному ринку. Наведіть приклади.

27. Як ви розумієте поняття "соціальний захист". По відношенню до кого він здійснюється.

28. Які ви знаєте види нестандартної (нетрадиційної) зайнятості?

29. Як роботодавець обирає робітника, кого не люблять роботодавці.

30. Яка сьогодні існує система доходів споживчого призначення в країнах ринкової економіки?

31. Які відмінності номінальної і реальної заробітної плати.

32. Від чого залежать відмінності у доходах власників економічних ресурсів.

33. Яка роль трудових спілок на ринку праці?

34. В чому особливості розподілу в різних суспільно-економічних умовах?

35. Яка роль трансфертних платежів?

27. В чому сутність конкуренції за право зайняти певне робоче місце на ринку?

28. Як враховується співвідношення DL і SL за умов чистого ринку та при змішаній економіці?

29. Що відбувається, якщо DL > SL ?

30. Що відбувається, якщо DL < SL ?

36. В чому сутність номінальної і реальної зарплати? Як можна визначити рух реальної зарлати?

37. Що таке пенсія?

38. Хто має право на отримання стипендії?

39. Хто має прав на соціальну допомогу від держави.

40. Чи тотожні поняття "ціна землі" і "рента за використання землі".

41. Чи тотожні поняття "капітал" і "грошові ресурси".

42. Чи правильне твердження "кожен є власником економічних ресурсів".

Підготуйте есе-дослідження доповідь на тему:

1. Як подолати бідність? Чи погоджуєтесь ви з критикою позиції влади щодо подолання бідності?

2. Як забезпечити соціальні гарантії і не втратити матеріальної мотивації від господарювання?

3. Як забезпечити соціальну справедливість під час розподілу доходів від власності?

4. Запропонуйте основні напрямки раціонального використання ресурсів у домашньому господарстві. Складіть відповідну схему.

5. Діяльність домогосподарств відноситься до простого товарного виробництва (базується на особистій праці власників економічних ресурсів і засобів виробництва). Охарактеризуйте на конкретних прикладах таку діяльність домашніх господарств.

6. Заходи державної підтримки домогосподарств в Україні та в інших країнах світу.

7. Якщо держава не буде витрачати кошти на соціальні гарантії, на що тоді вона їх буде витрачати?

8. Як ви розумієте раціональність зайнятості?

9. Який тип безробіття характерний для сучасної економіки України?

10. Дайте оцінку та причини зміні якості трудового потенціал України останнім часом.

11. Основні напрямки державного регулювання зайнятості.

12. Самостійна зайнятість.

13. Охарактеризуйте риси сучасного ринку праці. Які спеціалісти, на вашу думку, користуються найбільшим попитом.

14. Державні заходи у галузі соціального зазбезпеченя в Україні.

15. Визначте основні проблеми зайнятості в Україні Проаналізуйте можливі шляхи їх розв'язання.

16. Колективні договори.

17. Роль профспілок у соціальному захисті працівників.

18. Напрями пенсійної реформи в Україні.

19. Соціальне партнерство на ринку праці.

20. Форми і системи зарплати.

21. Ефективність системи соціального страхування та діяльності Фонду соціального страхування. Напрями реформування.

22. Система медичного страхування в світі, їх прийнятність в Україні.

23. Інструменти збереження пенсійних накопичень.

24. Ефективінсть чинної системи пенсійного забезпечення.

25. Вплив споживчого кредитування на інфляційні процеси.

26. Доступність кредиту для різних вікових груп.

27. Проведіть невелике дослідження серед знайомих щодо користування кредитом. Проаналізуйте значення кредиту для розвитку окремих підприємств і галузей. Охарактеризуйте наслідки кредитування.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.