Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що найзагальніше характеризує бідність?

а) неможливість підтримувати суспільно нормальний рівень і спосіб життя, відповідний об'єктивному стану суспільства; б) неможливість задовольняти духовні потреби; в) неможливість задовольняти фізичні (біологічні) потреби; г) вартість товарів і послуг, які споживаються, менше „споживчого кошика".

46. Особливістю розподілу доходів від індивідуальної трудової діяльностіє те, що..

а) здійснюється згідно тарифної сітки і тарифно-кваліфікаційного довідника;

б) розмір і структура розподілу фонду оплати праці визначається зборами; в) за сумісництвом;

г) її учасники після сплати податків самостійно розпоряджаються своїми доходами.

47. Встановіть відповідність:

країна діапазон децильного коефіцієнта диференціації доходів
1. Японія 2. Україна 3. США 4. Бразилія   а) 4-7; б) 8-10; в) 11-15; г) 16-23; д) 24-25; е) 26-30; г) 31-35; д) 36-40; е) 41-45; ж) 46-50; з) 51-55; і) 56-60.

48. Встановіть відповідність:

диференціація доходів в країні Відхилення кривої Лоренца від від бісектриси кута уОх
а) мала; б) висока; в) рівність розподілу доходів; а) мінімальне; б) максимальне; в) співпадння з бісектрисою;

49. Якою є межа бідності в США:а) доход менше $60 тис. на рік; б) доход, з якого 1/3 витрачається на харчування; в) доход, зякого 2/3 витрачається на харчування; г) доход менше $300 на місяць.

50. Реальну зарплату обчислюють як:а) відношення номінальної зарплати до рівня цін; б) відношення рівня цін до номінальної зарплати; в) відношення номінальної зарплати до суми цін то­варів і послуг, куплених за неї; г) відношення суми цін товарів і послуг, куплених за номінальну зарплату, до рівня цін; д) усі відповіді неправильні.

51. Що належить до напрямів використання особистих доходів:

а) споживання; б) заощадження; в) сплата податків; г) усі напрями.

52. У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сім’ї найвищу питому вагу мають:а) заробітна плата; б) доходи від підсобного господарства; в) майнові доходи;

г) трансферні державні платежі; д) доходи від тіньової економіки.

53. Крива Лоренца відображає:

а) ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві; б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей; в) залежність між розміром доходу та рівнем спожи­вання; г) залежність між кількістю членів до м о господарства та обсягом їхніх доходів; д) усі відповіді неправильні.

54. Яке твердження правильне:

а) чим ближча крива Лоренца до бісектриси, тим ви­щий ступінь рівності розподілу доходів у країні; б) у перехідній економіці України рівень дифе­ренціації доходів у 1990-х роках знижувався; в) розрив у рівнях доходів між 20% найбагатшого і 20% найбіднішого населення у розвинутих країнах більший, ніж у країнах, що розвиваються; г) частка заробітної плати у доходах населення в Ук­раїні вища, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою;д) коефіцієнт Джині в економіці України прямує до нуля.

55. Диференціація доходів населення:

а) неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників; б) висока частка майнових доходів у структурі доходів населення; в) зміна співвідношення між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією; г) висока частка соціальних трансферів у структурі доходів населення; д) усі твердження неправильні.

56. Диференціація доходів населення:

а) є недоліком певної економічної системи; б) простежується в усіх економічних системах;

в) є неминучою, але держава може цілком її усунути; г) є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп;

д) усі твердження неправильні.

57. Який показник найповніше характеризує рівень життя:

а) коефіцієнт участі в робочій силі; б) номінальні особисті доходи; в) номінальні використовувані доходи; г) натуральні доходи; д) реальні використовувані доходи на душу населення.

58. Яке з положень найповніше розкриває сутність соціальної політики держави:

а) заходи уряду по забезпеченню умов економічного зростання;

б) система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, стабіль­ності в суспільстві, екологічної безпеки;

в) заходи держави і місцевих органів влади по захисту населення від безробіття, інфляції, за­хисту доходів, приватної власності;

г) заходи держави по забезпеченню обороноздатності країни, миру, екологічної безпеки і високих темпів зростання населення;

д) заходи держави по підтримці і захисту неконкурентоздатних, соціально вразливих верств населення.

59. Що перешкоджає реалізації ст. 45 Конституції України: "Пенсії, інші види виплат та допомоги, що є ос­новним джерелом існування, мають забезпечити рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встанов­леного Законом"?

а) кошти Пенсійного фонду використовуються не за призначенням; б) спад виробництва, зменшення національного дохо­ду і надходжень до пенсійного фонду; в) уряд не бажає прийняти новий Закон про пенсії; г) низький рівень зарплати, висока ставка прибутко­вого податку і низький відсоток відрахувань до пенсій­ного фонду

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.