Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань. 1. Назвіть основні компоненти споживання та дайте їх визначення

1. Назвіть основні компоненти споживання та дайте їх визначення.

2. Поясніть зміст основної макроекономічної тотожності.

3. Накресліть графік залежності споживання від доходу. Який його нахил?

4. Дайте визначення середньої і граничної схильності до споживання та напишіть формули для їх обчислення.

5. Дайте визначення заощадження, напишіть його функ­цію та розкрийте її зміст за допомогою графіка. Чому дорівнює її нахил?

6. Сформулюйте основний психологічний закон Кейнса

7. Що таке «парадокс заощадження»?

8. Як можна здійснювати «перекидання» доходу у майбутнє і використовувати майбутній дохід в теперішній час?

9. Для чого використовують дисконтування? Які формула розрахунку майбутньої вартості через поточну?

10. Розкрийте зміст теорії постійного доходу і гіпотези життєвого циклу.

11. Охарактеризуйте складові поняття інвестиції. Яка різниця між валовими і чистими інвестиціями?.

12. Яка умова встановлення макроекономічної рівноваги стосовно інвестицій та заощаджень. Звідки вона випливає?

13. Як впливають на інвестиційний попит очі­кувана норма чистого прибутку і відсоткова ставка ко­мерційних банків?

14. Побудуйте та поясніть графіки залежності інве­стиційного попиту від очікуваної норми чистого прибут­ку і відсоткової ставки.

15. Визначте, які фактори впливають на інвестиційний попит.

16. Охарактеризуйте ринково-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

17. Охарактеризуйте банківсько-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

18. Охарактеризуйте корпоративно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

19. Охарактеризуйте програмно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

20. Охарактеризуйте адміністративно-орієнтовану моделі інвестиційного процесу. Які їх притаманні переваги та вади? В яких країнах вони здебільшого застосовуються?

21. Охарактеризуйте напрями аналізу інвестицій за часткою у ВВП, галузевою, технологічною, відтворювальною та територіальною структурами, за віддачею.

22. Охарактеризуйте основні положення теорії інвестування Тобіна.

23. Охарактеризуйте основні показники ефективності інвестиційних проектів (NPV, IRR, правила найменших витрат, оцінки за рентабельністю та строком окупності).

Завдання:

1. Дайте визначення термінам і поняттям категорій "економічне зростан­ня" і "економічний розвиток". Поясніть сутність і взає­мозв'язок цих категорій.2. Визначте суть суспільного відтворення та його відмінності від індивідуального.

3. Проаналізуйте типи економічного зростання.

4. Розкрийте економічний зміст кривої виробничих можливостей. Покажіть, як ця крива відображає еконо­мічне зростання?

5. Дайте характеристику економічного закону нагромадження (причинно-наслідковий зв'язок, суперечність закону, форми його прояву, кількісне визначення).

6. Дайте визначення фонду нагромадження і розкрийте його структуру.

7. Визначте суть та охарактеризуйте умови реалізації суспільного продукту.

8. Обгрунтуйте суть та основні показники системи національних рахунків.

9. Умотивуйте необхідність пропорційності в економіці, охарактеризуйте види макроекономічних пропорцій.

10. Охарактеризуйте особливості економічного розвитку в Україні.

Запитання:

1. Які показники враховуються при визначенні індексу людського розвитку.

2. Які основні показники економічного розвитку країн у сучасному світі.

3. Якими показниками вимірюється економічне зрос­тання?

4. У чому суть відтворення на рівні макроекономіки?

5. У чому особливості розширеного відтворення в умовах ринкової економіки?

6. Що означає відтворення сукупного суспільного продукту?

7. У чому суть інтенсивного типу відтворення?

8. Які існують форми інтенсивного відтворення?

9. У чому суть нагромадження? Які джерела формують фонд нагромадження?

10. Які чинники впливають на формування національного багатства?

11. У чому виявляється сутність і особливості економічного циклу?

12. Чим відрізняються капітальні вкладення від нагромадження?

13. Як визначається ефективність капітальних вкладень?

14. Як визначити ефективність нагромадження?

15. Які існують шляхи підвищення ефективності нагромадження?

16. В чому необхідність структурних зрушень у пропор­ціях суспільного відтворення?

17. Якою є роль держави в антикризовому регулюванні економіки?

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 190; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.