Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Знайдіть правильні відповіді. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове

Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Гранична схильність до спо­живання завжди дорівнює граничній схильності до за­ощадження.

2. Зі збільшенням доходу спожи­вача частка видатків на продукти харчування змен­шується.

3. На обсяг і динаміку заощад­жень та інвестицій вплива­ють одні й ті самі чинники.

4. Споживчі видатки нестабільніші порівняно з інвес­тиційними видатками.

5. Якщо відома функція спожи­вання, то завжди можна по­будувати функцію заощад­ження.

6. Зростання податків на дохо­ди громадян знижує видат­ки на споживання і розмір заощаджень.

7. Цінність грошової одиниці у майбутньому менша за її цінність сьогодні.

11. Технологічна структура інве­стування є відношенням між вкладеннями у нове будів­ництво та технічним переоз­броєнням і реконструкцією підприємств.

12. За ринково-орієнтованого інвестиційного процесу повністю усувається про­блема асиметричної інфор­мації.

13. Недоліком банківсько-орієнто­ваного інвестиційного процесу є обмежений доступ малого бізнесу до фінансових ресурсів.

14. Програмно-орієнтований інвестиційний процес харак­терний для Німеччини.

15. Відтворювальна структура інве­стицій відбиває співвідношення витрат на будівельно-монтаж­ні роботи (пасивна частина ін­вестицій) та на придбання ма­шин, інструментів, устатку­вання (активна частина).

16. Готівка - актив нижчої цінності.

17. За традиційним погля­дом, зниження податків, яке уряд фінансує збільшенням за­позичень, не стимулює збіль­шення видатків споживача.

18. Підвищення податків перемі­щує вниз функції спожи­вання і заоща­дження.

19. Зі зростанням реальної процен­тної ставки стимули фірм до інвестування збільшуються.

20. Якщо q Тобіна <1, інвестувати вигідно.

Підготуйте есе-дослідження доповідь на тему:

1. Що заважає інтенсивному інвестуванню економіки України?

2. Як внутрішній сукупний попит впливає на перспективи економічного зростання в Україні?

3. Чи є купівля акцій інвестуванням з точки зору внеску до ВВП?

4. Які чинникп впливають на стабільність інвестицій?

5. Перспектива економічного зростання в Україні на найближчі 8-10 років.

6. Негативні наслідки економічного зростання. Як можна їм запобігти?

7. Фінансова криза і відтворення економіки

1. Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що спожи­вання є функцією:

а) лише поточного використовуваного доходу; б) поточного використовуваного доходу і майбутнього доходу; в) поточного використовуваного доходу і майна; г) усі відповіді невірні;

д) поточного використовуваного доходу, майбутнього доходу і майна.

2. Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати, то вони постають перед:а) ліквідним обмеженням; б) міжчасовим бюджетним обмеженням;

в) точкою нульового заощадження; г) бюджетною прямою; д) усе неправильно.

3. Якщо процентна ставка - 10%, то вар­тість нинішнього вкладу у 100 грн. через два роки еквівалентна:а) 133,1; б) 121; в) 82,64; г) 90; д) усе неправильно.

4. Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій:

а) збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується; б) збільшується, бо витрати на капітал зменшуються; в) зменшується, бо граничний продукт капіталу змен­шується;

г) зменшується, бо витрати на капітал збільшуються; д) усі твердження неправильні.

5. За теорією інвестування Тобіна у фірм є сти­мули до інвестування, коли:

а) ринкова вартість функціонуючого капіталу менша, ніж його відновна вартість;

б) ринкова вартість функціонуючого капіталу більша, ніж його відновна вартість;

в) відновна вартість функціонуючого капіталу дорівнює витратам на капітал; г) усі відповіді неправильні.

6. Кейнс вважав, що видатки на споживання в країні залежать перш за все від:

а) рівня поточного використовуваного доходу; б) рівня національного доходу; в) вікової структури населення; г) пропозиції грошей; д) рівня доходу кінцевого використання; е) кількості резидентів; ж) усе невірно.

7. Якщо домогосподарства не витрачають весь свій доход на споживання і вкладають його частку в банк, то вони:

а) заощаджують та інвестують; б) заощаджують, але не інвестують; в) усе невірно;

г) інвестують, але не заощаджують; д) не заощаджують і не інвестують.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.