Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Яка із залежностей відповідає реальнм процесам в економіці?

Які з заходів Ви вважаєте най­більш прийнятними для стимулювання заощаджень?

Яка з відповідей характеризує точки порогового рівня індивідуального споживання?

Яке твердження характеризує точку нульового за­ощадження?

а) величина заощаджень дорівнює обсягу інвес­тицій; б) величина заощаджень дорівнює обсягу споживан­ня; в) Жодне; г) гранична схильність до споживання = 1; д) величина доходу = обсягу споживання.

9. Гранична схильність до споживання це відношення:

а) приросту споживання до приросту осо­бистого доходу; б) приросту споживання до доходу після оподаткування; в) споживання до приросту доходу після оподаткування;

г) приросту споживання до приросту до­ходу після оподаткування.

10. Гранична схильність до заощадження - відношення приросту заощадження до:

а) приросту особистого доходу; б) приросту національного доходу; в) приросту доходу після оподаткування; г) суми при­ростів споживання та заощадження.

11. Зв'язок між граничною схильністю до споживання і граничною схильністю до заощадження виражається в тому, що:

а) відношення між ними - середня схильність до споживання; б) Їх сума =1; в) Їх сума = 0; в) Їх сума = оподаткованому доходу, тому що він ділиться на споживання і заощадження.

а) гранична схильність до споживання = 1; б) доход після оподаткування = споживанню;

в) заощадження = споживанню; г) заощадження = інвестиціям.

13. При зменшенні доходу після оподаткування:

а) споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають; б) споживчі витрати та заощадження зростають; в) скорочуються споживчі витрати і заощад­ження; г) споживчі витрати зростають, а заощадження скоро­чуються.

а) зниження податків на доходи; б) збільшення відсоткової ставки; в) збільшення допомоги на дітей;

г) підвищення премій на заощадження для будівництва.

15. На обсяг інвестиційного попиту впливає:

а) рівень відсоткової ставки; б) рівень технологічних змін у виробництві; в) багатство; г) ВВП;

д) аптимістичні або песимістичні очікування підпри­ємців; е) ачікування підприємців;

ж) рівень завантаження виробничого обладнання; з) податок на прибуток від інве­стпроекту.

а) високі ставки податку на доходи корпо­рацій й особисті доходи сприяють інвестиціям;

б) у періоди високого безробіття не відбуваєть­ся створення нових робочих місць;

в) частка інвестицій у ВВП і темп зростання про­дуктивності праці – в оберненій залежності;

г) між часткою ВВП на інвестиції та темпами збільшення про­дуктивності праці пряма залежність.

17. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:

а) зменшення багатства населення країни; б) падіння цін на споживчі товари;в) зростання відсоткової ставки комерційних банків; г) зростання доходу після оподаткування.

18. Інвестувати доцільно, якщо очікувана норма чистого прибутку:

а) дорівнює відсот­ковій ставці; б) більше відсот­кової ставки;

в) менше відсот­кової ставки; г) усе неправильно.

19. Розширення виробництва відбувається, коли:

а) чисті інвестиції дорівнюють амортизації; б) зростає коефіцієнт мультиплікатора доходу; в) усе правильно;

г) фактичні (заплановані) заощадження більше фактичних (незапланованих);

20. Вкажіть вірну формулу розрахунку майбутньої вартості через поточну (Vm – майбутня вартість, V0 – поточна вартість, n – період, r – банківський відсоток):

а) Vm = n +V0(1+ r); б) Vm = V0(1+ r) -n; в) Vm = V0 / (1- r* n); г) Vm = n *V0 / (1- r); д) Vm = V0(1+ r) n.

21. Чинники вибору типу активу для заощадження:

а) ліквідність; б) ачікуваний доход на актив; б) величина заощадження;

г) ступінь ризику акти­ву та доходу на нього; д) все вірно.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 1096; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.