Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове

Питання та завдання для самоперевірки й аудиторного контролю знань

1. Що таке ліквідність фінансових активів?

2. Як змінюється попит на гроші як активи відносно відсоткової ставки комерційного банку?

3. Дайте визначення грошової бази.

4. Поясніть сутність політики "дешевих" і "дорогих" грошей.

5. Як впливає грошова пропозиція на рівень ВВП?

6. Охарактеризуйте грошові агрегати М0, М1, М2, М3. За яким принципом формуються ці агрегати?

7. Що таке ліквідність фінансових активів?

8. Від яких факторів залежить попит на гроші для угод?

9. Від яких факторів залежить попит на гроші для депозитів?

10. Що таке пропозиція грошей? Хто її формує?

11. Що формує пропозицію на ринку грошей

12. Що формує попит на ринку грошей? Хто її формує?

13. Як встановлюється рівновага на цьому ринку?

14. Що таке грошовий мультиплікатор, як він визна­чається?

15. Покажіть модель грошового ринку та поясніть ме­ханізм досягнення рівноваги на ньому.

16. Чому потрібне часткове резервування депозитів?

17. Поясніть механізм створення кредитних грошей банків­ською системою.

18. Назвіть методи грошово-кредитної політики дер­жави і розкрийте сутність кожного з них.

19. Назвіть основні засоби антиінфляційної політики держави.

20. Назвіть і розкрийте особливості грошово-кредит­ної політики в Україні на даному етапі.

21. Дайте визначення основної функції фі­скальної політики держави.

22. Назвіть основні важелі фіскальної політики держави.

23. Розкрийте сутність дискреційної фіскальної полі­тики.

24. Розкрийте сутність автоматичної фіскальної полі­тики.

25. Що таке держбюджет країни?

26. Що таке дефіцит держбюджету?

27. Назвіть основні способи фінансування дефіциту держбюджету.

28. Розкрийте за допомогою графіка Лаффера вплив податкових ставок на обсяг податкових надходжень.

29. Назвіть особливості формування Державного бю­джету України в 2007-2008 рр.

1. Чим менша потреба населення в готівці порівняно з потребою у банківських депозитах, тим менше можливість ство­рення грошей банками.2. На величину грошового муль­типлікатора не впливає вели­чина наднормативних резервів.

3. Політика «дорогих грошей» стимулює ділову активність у національній економіці.

4. Політика «дешевих грошей» спричиняє зменшення обсягу експорту.

5. Збільшення грошової маси за повної зайнятості зумовлює інфляцію.

8. Операції на відкритому рин­ку, що збільшують пропозицію грошей, передбачають продаж центральним банком державних облігацій.

8. Центральний банк може зменшити величину надлиш­кових резервів збільшенням норми резервування.

9. Сукупний попит збільшиться, коли центральний банк про­даватиме державні цінні па­пери на відкритому ринку.

10. Створення грошей банківською системою підвищує ліквід­ність економіки, але не збіль­шує багатства суспільства.

11. У балансі комерційного банку відображені його операції за певний відтинок часу.

12. Комерційні банки створюють гроші при поверненні їм позик.

13. Банки, що працюють на ос­нові часткового резервування, уразливі для банківської паніки.

14. Вперше паперові гроші були випущені в Індії.

15. Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для опе­рацій скорочується.

16. Високоліквідні активи, такі як золото, називаються «майже грошима».

17. Чим вище процентна ставка, тим більше попит на гроші для операцій.

18. Попит на гроші як активи перебуває в оберненій залеж­ності від номінального ВВП.

19. Номінальна процентна став­ка дорівнює сумі реальної процентної ставки й темпу інфляції.

20. Сукупний попит на гроші - функція від доходу та про­центної ставки.

21. Зростання чистого експорту частково нейтралізує дію стримувальної фіскальної політики.

22. Внутрішній борг спричиняє перерозподіл доходів між різними групами населення.

23. Інфляція збільшує реальну вартість номінального держборгу.

24. Зовнішній борг не може бути тягарем для національної економіки.

25. Фінансування держвидатків через продаж держав­них облігацій іноземцям на­кладає певний тягар на май­бутні покоління.

26. Чим прогресивніша система оподаткування, тим вища вмонтована стабільність національної економіки.

27. Стимулювальна монетарна політика збільшує чистий ек­спорт, що підсилює її впливи на національну економіку.

28. Точнішу характеристику держборгу дає не його абсолютна величина, а його відношення до обсягу ВВП.

29. Фінансування держвидатків через підвищення осо­бистих податків накладає тягар на майбутні покоління.

30. Великий держборг мо­же спричинити банкрутство держави.

31. Стримувальна монетарна політика, спрямована на боротьбу з інфляцією, супере­чить коригуванню дефіциту торговельного балансу.

32. Прискорений розвиток націо­нальної економіки можливий лише коли держборг не зростає.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.