Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Знайдіть правильні відповіді. І. Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності у країнах - головних торгових партнерх України

ГРА

І. Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності у країнах - головних торгових партнерх України. Ви - член українського уряду, який обговорює новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендуєте у цій ситуації? На які товари? Чому?

ІІ.Українські виробники продовольчих товарів несуть збитки через великий їх імпорт. Який метод торгової політики - торговий тариф, імпортну квоту чи бюджетну субсидію українським фермерам ви запропонували б застосувати для обмеження імпорту і чому? Як це співвідноситься з нормами ВТО, членом якого є Україна?

ІІІ. У 2002 р. уряд США запровадив 40 % імпортний тарим на металургійну продукцію. На фоні світового перевиробництва сталі виникла загроза втрати 30 тис. робочих місць у цій галузі. Оскільки імпортна продукція дешевша і високоякісна, інші протекціоністські заходи результату не дали - збанкрутували 31 фірма. Запрпооонуйте протекціоністські заходи державі та проаналізуйте їх ефективність.

IV. Товариш запитує у вас поради, яку валюту йому купити на заощаджені 200 грн. Що ви йому порадите і чому?

V. На початку 90-х років уряд України обговорював, як найкраще контролювати експорт стратегічно важливих сировинних товарів. Було висунуто пропозиції:

а) ввести експортні квоти і доручити Мінекономіки розподіляти їх між виробниками;

б) ввести експортний тариф;

в) ввести експортні квоти і конкурсний продаж ліцензій на право експорту товару в рамках квоти.

Проаналізуйте ефективність цих пропозицій.

1. Встановіть відповідність:

групи країн країни
1) з розвиненою ринкової економікою; 2) з ринковою економікою, що розвивається; 3) з перехідною економікою; середньорозвинуті; 4) малорозвинуті; 5) соціалістичного вибору. а) КНР, б) США, в) Куба, г) ФРН, д) Греція, е) Того, ж) Венесуела, з) Україна, і) Туніс, к) Бразилія, л) Кувейт

2.Розташуйте в правильній хронологічній послідовності етапи розвитку світового господарства:

а) поділ світу на капіталістичну і соціалістичну системи; б) експорт капіталу;в) формування колоніальної системи; г) протиріччя між державами, які призвели до локальних і світових війн; г) входження групи країн, що розвиваються внаслідок ліквідації колоніальної системи;

д) підвищення ролі міжнародних організацій; є) зростання взаємозалежності держав.

3.До інтернаціональнихкорпораційвідносяться світові концерни й корпорації:

а) торгівельні, б) інвестиційні, в) виробничі, г) інноваційні, д) фінансові.

4.Встановіть відповідність між поняттями й визначеннями:

1) світове господарство 2) інтернаціоналізація економіки 3) основа розвитку світового господарства 4) основні напрями розвитку світового господарства 5) поступовий перехід до економіки відкритого типу а) дослідження закономірностей формування економічних зв'язків, їх розвитку і економічне зближення й об'єднання окремих країн у спільний господарський комплекс, б) ліквідація державної монополії на зовнішні еконономічні зв'язки, організація зон вільного підприємництва, інтеграція господарстві світове господарство, в) сукупність національних господарств, пов'язаних економічними відносинами, г) об'єднання окремих країн у глобальний світовий комплекс, д) міжнародний поділ праці, різноманітні форми міжнародних економічних зв'язків.

5.Вкажіть правильні твердження:

а) закритою називають економіку, яка не бере участі у міжнародній торгівлі.

б) в основі розвитку міжнародних економічних відносин є міжнародний поділ праці.

в) утворення системи світового господарства базується на розвитку відносин і зв'язків між країнами й регіонами світу.

г) у міжнародних економічних відносинах можуть брати участь лише країни.

6.Що означає поняття "Світове господарство":

а) міжнародний рух факторів виробництва і товарів, б) сукупність продуктивних сил світової економіки, їх національних і регіональних особливостей, в) сукупність міжнародних економічних зв'язків, г) сукупність національних господарств, взаємопов'язаних міжнародними економічними відносинами з відповідними механізмами регулювання та управління.

7.В системі світового господарства у міжнародних масштабах переміщуються:

а) товари, фактори виробництва, б) товари, фактори виробництва, капітал, робоча сила,

в) товари, капітал, робоча сила.

8.Яке з понять описує визначеня"Капіталовкладення в закордонні підприємства, які забезпечуютьінвесторубезпосередній контроль над ними і відповідний дохід":

а) світове господарство, б) міжнародний рух капіталу, в) міжнародна спеціалізація, г) прямі закордонні інвестиції; д) портфельні закордонні інвестиції.

9. Прямі іноземні інвестиції це вкладання капіталу у підприємства у розмірі -- акцій статутного фонду:

а) більше 51%;б) більше 70%; в) більше 20%; г) більше 10%.

10. На даний час при міжнародних валютних розрахунках на розрахунки у дол. США припадає ----- розрахунків.а) 1/3; б) 50%; в) 2/3; г) 60%.

11. Встановіть відповідність:

Тип політики Ознаки
1. фрітрейдерська 2. протекціоністської а) впровадження кількісних обмежень; б) збільшення мита; в) зменшення мита; г) зняття кількісних обмежень; д) введення квот; е) збільшення адміністративних формальностей. ж) збільшення нетарифних обмежень

12. Встановіть відповідність:

Інструмент політики Ознаки
1. тарифні 2. нетарифні а) мито; б) антидемпінгове мито; в) преференційне мито; б) квота; в) санітарні норми; г) технологічні норми; д) епідеміологічні норми; е) бар’єрне мито.

13. Які формули вірні:

а) іноземні інвестиції = іноземний підприємницький капітал + кредит; б) іноземний підприємницький капітал = портфельні іноземні інвестиції + прямі іноземні інвестиції;

в) іноземні інвестиції = іноземний підприємницький капітал + іноземний позичковий капітал;

г) іноземний позичковий капітал = прямі іноземні інвестиції + економічна допомога.

14.Встановіть відповідність міжколонками:Форми міжнародних економічних відносин їх сутність
1) світова торгівля 2) міжнародний рух капіталів 3) міжнародна міграція трудових ресурсів 4) міжнародний поділ праці а) різноспрямовані потоки трудових ресурсів, що перетинають національні кордони, б) спеціалізація країн на виготовленні певних товарів та послуг для їх продажу в інших країнах; в) сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн сівту, обмін товарами та послугами між національними господарствами; г) переміщення капіталу у різних формах з однієї країни в іншу, що дає його власнику дохід у формі %.

15.Встановіть відповідність між колонками:

1) здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти; 2) економічний механізм, функціонування якого забезпечує купівлю та продаж окремих валют; 3) співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу; 4) валютно-кредитна організація, яка здійснює регулювання валютних відносин між державами-членами та надання їм короткострокових кредитів; 5) грошова одиниця даної країни; 6) државно-правова форма організації і валютних відносин між країнами а) валютний ринок; в) валютний курс; г) конвертованість; д) національна валюта; е) валютна система; ж) МВФ.

16. Частка зовнішньоторговельного обороту України складає :а) 1/3; б) 50%; в) 2/3; г) 60%.

17. Формами вивозу капіталу неє: а) інвестиції; б) кредити; в) економічна допомога; г) безпроцентний кредит;

д) допомога постраждалим під час природних лих; є) всі відповіді вірні.

18. Лібералізація світової економіки в межах Уругвайського раунду переговорів по ГАТТ/СОТ було:

а) загальне зниження тарифів; б) загальне збільшення тарифів; в) посилення немитних бар'єрів; г) інше.

19. Назвіть основні характеристики золотодевізної системи:

а) всі країни зобов'язувалися встановлювати паритети своїх валют у доларах, а через долари - у золоті; б) підтримувалося співвідношення між золотим запасом країн та внутрішньою пропозицією грошей;

в) банкноти мінялися лише на певні валюти, які обмінювалися на золото; г) курс валюти встановлюється від співвідношення попиту і пропозиції на неї.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 312; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.