Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Яка з течій екологізма виступає за скорочення екодеградації за рахунок обмеження потреб суспільства споживання?

Які проблеми не можна віднести до розряду глобальних?

Яка з течій екологізма виступає за відмову від урбанізації?

Яка з течій екологізма виступає за впровадження ресурсозберігаючих технологій, не забруднюючих довкілля?

Яка з течій екологізма виступає за вирішення проблем забруднення довкілля на базі значних капіталовкладень та допомогою науки і техніки?

ЗНАЙДІТЬ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

а) «противники культури»; б) енвайронменталісти; в) екопрогресисти; г) соціальний рух.

а) «противники культури»; б) енвайронменталісти; в) екопрогресисти; г) соціальний рух.

а) «противники культури»; б) енвайронменталісти; в) екопрогресисти; г) соціальний рух.

а) подолання бідності, відсталості і сильної країнової диференціації доходів; б) миру та роззброєння, освоєння Світового океану і космосу; в) екологічні, демографічні, продовольчі проблеми; г) інституційна трансформація і перехід від адміністративно-командної до ринкової системи.

а) «противники культури»; б) енвайронменталісти; в) екопрогресисти; г) соціальний рух.

1. Основна література

1. Основи економічних теорій: Програма і плани семінарських занять /Уклад.: Т.І.Біленко, В.В.Волинцев, В.М.Гримайло та ін. – К.: НАУ, 2002.

2. Семенов Г.А. «Економіка підприємства». Навчальний посібник. ЦУЛ. 2005.

3. Пасічник В.Г. «Економічне обгрунтування господарських рішень». Навчальний посібник. ЦУЛ. 2005

4. Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» ТК Велби. 2005.

5. А. Д. Выварец «Экономика предприятия» Юнити-Дана. 2007

6. Гальчинский А.С., Єщенко П.С. Палкін Ю.І. Основи економічної теорії.- К.: Вища шк., 1999.

7. Макконнелл Кемпбелл, Брю Стенли. Экономикс: В 2 т.- М.: Республика, 1992.

8. Макконнелл Кембелл, Брю Стенлі. Аналітична економія: В 2 ч. – Л.: Просвіта, 1999.

9. Мочерний С.В. Економічна теорія. – К.: Академія, 1999.

10. Основи економічних теорій: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 200211. Основы экономической теории: Учебник /С.В.Мочерный, В.К.Симоненко, В.В.Секретарюк, А.А.Устенко; Под общ. ред. С.В.Мочерного. – К.: О-во «Занння», КОО, 2000.

12. Основи економічної теорії: Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін.; За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища шк., 2001.

13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк. –Знання, 1997.

14. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001.

15. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред. С.В.Мочерного, О.А.Устенка. – К., 1998.

16. Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Л.: Світ, 1993.

17. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.

2. Додаткова література

1. М.Блауг «100 великих экономистов до Кейнса», М: «Экономическая Школа». 2005.

2. М. Блауг «100 великих экономистов до Кейнса», М: «Экономическая Школа». 2005.

3. Войтов А.Г. История экономических учений: Краткий курс: Учебное пособие. – 2005.

4. Эрик Г. Фуруботн, Рудольф Рихтер «Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории» Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. - 2006

5. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медвєдєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

6. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка.- К.: Основи, 1996.

7. Курс переходной экономики /Под ред. акад.Л.И.Абалкина. – М., 1997.

8. Курс экономической теории: Учебник МГУ / Под ред. А.В.Сидоровича. – М., 1997

9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб., 1999.

10. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – М.:ПРОМО-Медиа, 1995.

11. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ю.В.Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. – Т.1, 2.

12. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. – К., 1999.

13. Сакс Д. Макроэкономика: глобальный подход. – М., 1999.

14. Сакс Д., Півоварський О. Економіка перехідного періоду. – К., 1997.

15. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. – К., 1999.

16. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХ1 столетия: Перспективы Украины. – К., 1998.

17. Стігліц Джозеф. Економіка державного сектору. – К.: , 1998.

18. Хейне П. Экономический образ мышления. – М., 1992.

19. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол: .. С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К., 2000.

18. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкол: .. С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. – К., 2001.

19. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. – М.: Юрист, 1999.

Экономика переходного периода /Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгалина. – М., 1995

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 177; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.