Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Який захід не можна використовувати для подолан­ня інфляційного розриву?

Який захід не можна використовувати для подолан­ня рецесійного розриву?

Що відбудеться, коли центробанк купуватиме облігації або зменшить вимоги до резервування в період повної зайнятості?

а) реальний ВВП збільшиться; б) реальний ВВП зменшиться; в) рівень цін зросте; г) рівень цін впаде.

16. Вам запропонували посаду голови Нацбанку при умові, що ви знайдете засіб приборкати інфляцію. Ви погодились:

а) встановили контроль Нацбанку за цінами; б) посилили контроль за грошовою масою; в) збільшили інвестиції через кредитування виробників; г) звернулися до міжнародних фінансових організацій з метою отримання кредитів.

17. Грошова пропозиція у країні, скоріш за все, збільшилась би, якщо б:

а) населення України купило державні облігації на 500 млн. грн.;

б) міністерство оборони сплатило авіазаводу за 10 літаків "АН-140";

в) учень взяв у батька 400 грн. в борг на придбання відеомагнітофона;

г) приватний підприємець переказав зі свого рахунку 1000 грн. до бюджету в рахунок сплати податків.

18. Поняття "попит на гроші" означає:

а) бажання мати цінні папери, які можна легко перетворити в гроші по фіксованій ціні;

б) суму грошей, яку підприємці хочуть використати для надання кредитів при даній відсотковій ставці;

в) бажання запасати частку доходу "на чорний день";

г) те ж, що й сума попиту на гроші для здійснення угод та попиту на гроші зі сторони активу.

19. Якщо номінальний ВВП скоротиться, то:

а) зросте попит на гроші для здійснення угод та загальний попит на гроші;

б) скоротиться попит на гроші для здійснення угод та загальний попит на гроші;

в) зросте попит на гроші для здійснення угод, але скоротиться загальний попит на гроші;

г) попит на гроші для здійснення угод та загальний попит на гроші не зміняться.

20. Якщо центробанк купує у населення багато державних цінних паперів, то:

а) зобов'язання центрального банка у формі резервів комерційних банків збільшується;

б) загальна маса грошей на руках у населення зменшується;в) аблікова ставка та обсяг позичок центрального банка зростають;

г) аблікова ставка та обсяг позичок центрального банка знижуються.

а) зниження рівня оподаткування; б) збільшення держзакупівельтоварів і послуг;

в) підвищення обмінного курсу національної валюти; г) зниження процентної ставки; д) підвищення зарплати державних працівників.

а) зниження норми резервування; б) підвищення облікової ставки; в) продаж державних цінних паперів; г) підвищення рівня оподаткування; д) підвищення обмінного курсу національної валюти.

24. На фінансовому ринку відбувається:

а) трансформація заощаджень в інвестиції; б) забезпечення підприємців засобами платежу; в) перерозподіл НД для зниження диференціації індивідуальних доходів; г) зменшення швидкості обігу грошей.

25. До прямих податків належить:

а) податок на спадщину; б) прибутковий податок; в) податок на золоті вироби;

г) податок із прибутку; д) земельний податок.

26. Функції податків:

а) перерозподіляти доходи між різними групами насе­лення;

б) збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвесту­вання у національну економіку;

в) скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;

г) регулювати грошовий обіг у країні; д) усі твердження неправильні.

27. Відносні видатки з обслуговування держборгу вимірюють:

а) відношенням суми боргу до ВВП; б) сумою держборгу;

в) сумою сплачуваних за боргом процентів; г) усі твердження неправильні;

д) відношенням суми сплачуваних процентів та амор­тизації основної суми боргу до ВВП.

28. Фіскальна політика дискреційна, якщо змі­няться параметри:

а) знизяться ставки оподаткування; б) підвищаться ставки оподаткування;

в) збільшаться податкові надходження при незмінній прогресивній шкалі оподаткування; г) все вірно.

29. Фіскальна політика недискреційна, якщо змі­няться параметри:

а) зміниться ставка прибуткового податку; б) усі твердження неправильні.

в) за незмінної ставки прибуткового податку збіль­шаться податкові надходження;

г) зміниться співвідношення між прямими і непрями­ми податками у доходах держбюджету;

д) зменшаться видатки на утримання бюджетного сектора економіки.

30. Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:

а) бездефіцитний держбюджет; б) зниження темпів інфляції; в) стабілізацію обмінного курсу національної валюти; г) збільшення виробництва і зайнятості в національній економіці;

д) усі твердження неправильні.

31. Фіскальна політика рестрикційна, якщо здійснюється:

а) зменшення видатків на утримання держапа­рату; б) збільшення держзакупівель;

в) збільшення соціальних видатків; г) зменшення держвидатків; д) усе неправильно.

32. Заходи стимулювальної фіскальної політики:

а) купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

б) продаж центробанком держоблігацій на відкритому ринку; в) усе неправильно;

г) новий випуск державних облігацій для фінансуван­ня додаткових держвидатків;

д) погашення раніше випущених державних цінних паперів.

 

33. Графік зв'язку між бюджетними доходами (Б) і податковою ставкою (Н) (крива Лаффера): г) правильна відповідь відсутня.

34. У національній економіці досягнута повна зайнятіс­ть, але є висока інфляція. Яка комбінація захо­дів монетарної та фіскальної політики доціль­на у даному випадку:

а) підвищення податків і продаж центробан­ком держоблігацій на відкритому ринку;

б) зниження податків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

в) збільшення держвидатків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

г) зменшення держвидатків і купівля центробанком держоблігацій на відкритому ринку;

д) збільшення держвидатків і зниження норми резервування.

35. За теорією Кейнса необхідність державного втручання в економіку фіскальними методами доводять за допомогою тези:

а) державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки;

б) Якщо ціни стабільні, то є впевненість, що ринок за­безпечить макроекономічну рівновагу в умовах повної зайнятості; в) нестабільність приватного сектору не по­роджує макроекономічних проблем;г) тільки держава може брати до уваги регіональні інтереси.

36. Автоматична фіскальна політика забезпечує:

а) зміну обсягу держзакупівель; б) зміну податкових ставок;

в) часткову економічну стабілізацію; г) повну економічну стабілізацію.

37. Дефіцит держбюджету утворюється, якщо:

а) абсяг податкових надходжень зменшується; б) витрати держави зменшуються;

в) сума активів держави перевищує обсяги її зобов'язань;

г) сума витрат держави перевищує обсяг податкових надходжень.

38. Який графік вірно характеризує діючу в Україні систему оподатковування зарплати (Н - ставка податку; ЗП - заробітна плата) д) правильна відповідь відсутня.

39. Антиінфляційна фіскальна полі­тика передбачає:

а) зростання податків і більш високий рівень держав­них витрат;

б) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат;

в) скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень;

г) зниження податків і більш високий рівень держав­них витрат.

40. Ефект витіснення означає, що:

а) споживання товарів і послуг зростає, а обсяг інвес­тицій зменшується; б) імпорт витісняється вітчизняними товарами; в) зростання державних витрат призводить до змен­шення приватних інвестицій;

г) збільшення обсягу приватних інвестицій приводить до зменшення державних витрат.

д) зменшуються податкові надходжень; е) зростає виробничий потенціал в майбутньому;

ж) скорочуються приватні інвестиції; з) Зменшується ставка процента.

41. Прибутковий податок в Україні стягується за принципом:

а) пропорції; б) прогресії; в) регресії; г) побутує індивідуальний підхід до визначення ставки.

42. Податок на додану вартість включається:

а) у відпускну ціну; б) в собівартість; в) в матеріальні витрати підприємства;

г) прирівнюється до прибутку підприємства.

43. Неінфляційні способи покриття дефіциту держбюджету:

а) продаж державних цінних паперів; б) все неправильно; в) емісійна кредитна політика центрального банку; г) зменшення кредитних ресурсів, що видаються центральним банком комерційним банкам;

д) проведення структурних змін у видатковій частині держбюджету;

44. До трансфертів відносяться:

а) стипендії за рахунок держави; б) субсидії та дотації держбюджету різним підприємствам;

в) проценти по державному боргу; г) державна допомога безробітним.

45. Податок на додану вартість - це приклад:

а) акцизу; б) непрямого податку; в) прямого податку; г) податку на прибуток.

46.Облікова ставка центробанку - 15% річних. Якою буде процентна ставка по кредитах комерційних банків:а) вищою від облікової; б) нижчою від облікової.

47. Який набор заходів грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики держави в умовах виходу країни з депресії:

а) збільшення норми резервування; б) зменшення норми резервування;

в) підвищення облікової ставки; г) зниження облікової ставки; г) продаж державних облігацій на відкритому ринку; д) купівля державних облігацій на відкритому ринку;

48. Який набор заходів грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики держави в умовах боротьби з інфляцією:

а) збільшення норми резервування; б) зменшення норми резервування;

в) підвищення облікової ставки; г) зниження облікової ставки; г) продаж державних облігацій на відкритому ринку; д) купівля державних облігацій на відкритому ринку;

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 582; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.