Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План лекції. Що з наведеного не впливає на зростання продук­тивності праці?

Що з наведеного не впливає на зростання продук­тивності праці?

Який з наведених показників більше за інші харак­теризує економічний потенціал країни?

Яка з наведених країн досягла за останні 3-4 десятиліття найбільш високих темпів економічного зростання?

а) сША; б) німеччина; в) Велика Британія; г) Японія.

41. Статистичні дані про зростання реального обсягу ВВП на душу населення і сукупного реального обсягу ВВП:

а) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги наявне скорочення робочого часу;б) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги фактор забруднення навколишнього сере­довища; в) завищують економічне зростання, тому що не вра­ховують якісне поліпшення життя; г) відповідають дійсності.

а) номінальний обсяг ВВП; б) реальний обсяг ВВП; в) номінальний обсяг ВВП на душу населення; г) доход сім'ї у розрахунку на кожного члена сім'ї.

а) технологічні зміни у виробництві; б) збільшення чисельності працівників;

в) рівень освіти і кваліфікація працівників; г) рівень організації виробництва.

44. Історичне переміщення робочої сили із сільського господарства в промисловість:

а) породжує інфляційні явища; б) не впливає на зростання продуктивності праці; в) зумовлює зростання середньої продуктивності праці; г) призводить до зменшення ВВП на душу населення.

45. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинених країнах - це:

а) зростання кваліфікації робочої сили; б) збільшення обсягу капіталу, що застосовується; в) технологічні зміни у виробництві; г) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, що сприяють економічному зростанню.

46. Назвіть приклади країн з індексом людського розвитку:

а) високим, б) середнім, в) низьким.

Тема 13. Регулюючі функції держави. кредитно-грошова і фінансово-бюджетна сИСТЕМи. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

1. Гроші та їхні функції, кількість грошей, агрегати. Процентна ставка. Номінальна та реальна про­центна ставка.

2. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.

3. Суть монетарної політики та її знаряддя. Центральний банк та його місце у національній економіці. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».

4. Передавальний механізм монетарної політики, його ефективність. Підходи монетаризму і кейнсіанства.

5. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

6. Методи збалансування дефіциту держбюджету.

7. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.

8. Суть і види держборгу, дефіциту бюджету. Вплив дефіциту бюджету і держборгу на національну економі­ку.

9. Причини і наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.