Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Яке співвідношення між І і II підрозділами суспільного виробництва характерне для постіндустріальної стадії розвитку цивілізації?

Який з активів для заощадження найбільш ліквідний?

а) фінансові (готівка, гроші у банках, акції, облігації); б) нерухомість (земля, ліси, будинки);

в) твори мистецтва; г) коштовності; с / г реманент; виробничі будівлі, устаткування.

23. Яка формула відображає співвідношення граничної схильності до заощадження (s) і граничної схильності до споживання (с)?а) s+с = 1; б) 1 / s = с; в) s - с = 0; г) 1 / с = s.

24. Основний психологічний закон Кейнса:

а) люди прагнуть зберігати капітал у грошовій формі; б) схильність підприємців до інвестування обернено залежність від податків; в) зі збільшенням зайнятості і сукупного доходу зростає й особисте споживання, але повільніше, ніж зростає доход; г) збільшення заощаджень викликає зростання реальної процентної ставки.

25. Тенденція до падіння обсягу валових інвестицій з'являється у період, коли:

а) зростають темпи зросту продаж; б) рівень зросту продаж остається постійним;

в) темпи зросту продаж падають; г) усі відповіді невірні.

а) ідорівнює II; б) і переважає над II; в) II переважає над І; г) чіткого зв'язку немає.

27. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

а) рухом від однієї точки до іншої по кривій вироб­ничих можливостей;

б) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням кривої виробничих можливостей вліво; г) переміщенням кривої виробничих можливостей вправо; д) усі твердження неправильні.

28. Що не є аргументом прихильників економічного зрос­тання:

а) економічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня; б) економічне зростання забезпечує людності три­валіший відпочинок і подовжує життя; в) економічне зростання дає змогу зберігати державну незалежність; г) економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздо­ровленням довкілля; д) дає змогу розширювати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів.

29. Що не є аргументом противників економічного зрос­тання:

а) світова економіка використовує ресурси і нагрома­джує відходи темпами, які планета не може витри­мати; б) подальший прогрес у розвинутих країнах здебіль­шого означає задоволення щоразу менш значущих потреб; в) унаслідок надмірного виснаження землі здатність планети прогодувати населення зменшується; г) економічне зростання полегшує розв'язання про­блеми обмеженості ресурсів;

д) нагромадження відходів пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи.

30. Що не є «колесом економічного зростання»:

а) кількість та якість природних ресурсів; б) кількість та якість трудових ресурсів; в) обсяг капіталу країни; г) трудові конфлікти; д) технологія.31. Економічне зростання означає:

а) забезпечення повної зайнятості; б) збільшення ресурсів та можливостей для вироб­ництва;

в) збільшення кількості вироблених товарів і послуг; г) переміщення кривої виробничих можливостей вліво; д) усі твердження неправильні.

32. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

а) валового внутрішнього продукту на душу населен­ня; б) показників ефективності функціонування еко­номіки, що обчислюються на підставі ВВП; в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції; г) показників рівня заощаджень у національній еко­номіці;

д) показників рівня та якості життя населення.

33. Яка закономірність не простежувалася в економіч­ному зростанні розвинутих країн у XX ст.:

а) підвищення продуктивності праці; б) виразна динаміка капіталомісткості продукції;

в) зростання реальної заробітної плати; г) помітне збільшення частки капіталу в національно­му доході;

д) підвищення капіталоозброєності праці.

34. Яке твердження неправильне:

а) у більшості країн Азії, Африки і Латинської Аме­рики триває демографічний вибух;

б) коефіцієнт природного приросту населення в Ук­раїні та кількох інших державах є від'ємною вели­чиною; в) розрив у доходах між багатими і бідними націями у другій половині XX ст. значно збільшився; г) високорозвинуті країни ставлять на порядок ден­ний реформу міжнародних економічних відносин - створення так званого нового економічного по­рядку; д) україна порівняно з іншими пострадянськими країнами зробила перші незалежні кроки за найнесприятливіших умов.

35. Економічне зростання відносно економічного роз­витку є:

а) визначальним фактором; б) складовою; в) показником кількісних змін в економіці; г) показником якісних змін в економіці.

36. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом реального ВВП; б) приростом грошової маси; в) зниженням загального рівня цін;

г) зниженням рівня безробіття.

37. До факторів пропозиції економічного зростання належить:

а) обсяг внутрішніх інвестицій; б) сукупні витрати; в) кількість і якість трудових ресурсів;

г) пропозиція на грошовому ринку.

38. Економічне зростання може бути проілюстровано переміщенням:

а) вліво кривої виробничих можли­востей; б) вправо кривої виробничих можли­востей;

в) точки по кривій виробничих можли­востей; г) від однієї точки на кривій виробничих можливостей, до точки за її межами.

39. Найбільш суттєвим фактором економічного зро­стання у розвинутих країнах світу сьогодні є:

а) збільшення обсягу основного капіталу (основних фондів); б) збільшення чисельності зайнятих; в) технологічні зміни у виробництві; г) збільшення експорту.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 358; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.