Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади за Конституцією України

Класифікація органів виконавчої влади. Система управлінських органів.

 

За порядком утворення 1. органи, що утворюються представницькою владою, або обираються громадянами на основі загального, рівного, прямого виборчого права;
2. органи управління, що утворюються вищими органами виконавчої влади;
3. органи, що утворюються органами виконавчої влади
За територіальними масштабами діяльності - центральні (Кабінет Міністрів України, міністерства, державні комітети та відомства) розпов-сюджують свою діяльність на території всієї країни;
- місцеві – діють в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- міжтериторіальні органи, які своєю діяльністю охоплюють частину території держави, незалежно від кордонів певної адміністративно-територіальної одиниці

 

За характером компетенції - органи загальної компетенції – це органи, діяльність яких носить характер міжгалузевого керівництва і обмежена відповідною територією. Дані органи відають більшістю структур на певній території;
- органи галузевої компетенції – органи, що керують певною галуззю (міністерства, держадміністрація);
- органи спеціальної компетенції – створюються для виконання певної функції управління, яка носить міжгалузевий характер
За порядком вирішення підвідомчих питань - єдиноначальні;  
- колегіальні
За джерелами фінансування - бюджетні;
- госпрахункові

 

       
 
Президент України
 
   


за визначенням Конституції, є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи на такий статус, Президент України не входить до будь-якої з гілок державної влади структурно, але, водночас, має повноваження щодо усіх трьох гілок влади (законодавча влада – право законодавчої ініціативи, право вето, підписання законів; виконавча влада – кадрові повноваження; судова влада – утво­рення судів, здійснення помилування, призначення та звіль­нення третини складу Конституційного Суду України). Звичайно, усі повноваження Президента України так чи інакше пов’язані з державним управлінням, оскільки мета діяль­ності Президента України при реалізації будь-яких його повно­важень збігається з метою реалізації самого державного управ­ління – забезпечення законності, прав та свобод громадян.
Кадрові повноваження Президента України: — призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представни­ків іноземних держав; — призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; — призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; — призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; — призначає половину складу Ради Національного банку України; — призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; — призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України; — утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; — призначає третину складу Конституційного Суду України; — утворює суди у визначеному законом порядку
   
Забезпечувальні повноваження Президента України — створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті — України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; — вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; — приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; — приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; — призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; — приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; — забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави.
   
Контрольні повноваження Президента України: — зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Кон­ституційного Суду України щодо їх конституційності; — скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; — припиняє повноваження Верховної Ради України у випад­ках, передбачених Конституцією.

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 295; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.