Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РЕФЕРАТ 3 страница
2. ТРУДОВА УГОДА

Це документ, яким регламентуються стосунки між уста­новою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визна­чає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце складання.

4. Дата.

5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника.

Зразки:

Трудова угода

м. Київ " " 200_ р.

Цю трудову угоду укладено між_____________________________________________

в особі __________________________________________________________________ ,

названий далі "Замовник", і ______________________________________________ ,

(прізвище, іи'я, по батькові) названий далі "Виконавець", про подане нижче:

1.___________ Виконавець з "____ " __ 200_ р. до " " 200 р.

зобов'язується виконати роботу:_____________________________________________

(опис робіт)

_________________________________________________________________________

Особливі умови: _________________________________________________________

2. Замовник зобов'язується у місячний термін після підписання акта про приймання робіт від

Виконавця_______________________________

за_______________________________________

заплатити суму в кількості _____ грн.______ коп.,

у тому числі ПДВ 20% ______ грн._______ коп.

Виконавець __________________________ ,

прописаний: м.__ , вул.________ , буд.________ ,

корпус__ , кв._________ .

Паспорт: серія_ №___________ , виданий______

(ким, дата видачі)

Сімейний стан____________________________

Особовий рахунок ощадної книжки №____ Ощадний банк№_______ , розрахунковий рахунок районного відділення

Житлосоцбанку №_______ .

Сторони договору:
Замовник Виконавець

________________________ ____________________________________________ ____________________

________________________ ____________________

 

Печатка

 

Трудова угода

 

м. Київ 12 квітня 1996 р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравчен­ка Л.Б., що далі йменується "Замовник", з одного боку, і Київська фабрика "Київвзуття" в особі головного інженера Берегового С.В., що далі йменується "Виконавець", з друго­го боку, уклали угоду про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання, виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гу­мового до 12 червня 1996 року.

1.2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Викона­вець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3.Виконавець зобов'язується виготовити взуття добро­якісно.

1.4.Замовник зобов'язується вчасно прийняти й оплати­ти роботу.

 

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі (2000) гривень.

2.2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня при­йняття роботи.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за неви­конання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

 

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

4.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за угодою друга сторона має право розірвати її в односто­ронньому порядку.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі виникнення спорів за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець.

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Замовник: бульв. Лесі Українки, ЗО, Київ-28 Виконавець: вул. .М.Коцюбинського, 1, Київ-40

 

3. КОНТРАКТ

Це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівни­ком про умови спільної виробничої й творчої діяльності. Згідно із Законами України "Про підприємство", "Про власність", "Про освіту" громадяни через контракт реалі­зують право розпоряджатися своїми здібностями до праці.

Реквізити:

1.Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов'язків, на управління підприємством).

2. Дата й місце підписання.

3. Орган, що наймає працівника.

4.Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.

5. Текст.

6. Підписи сторін — укладачів контракту.

7. Печатка, що засвідчує підпис наймача.

Структура тексту:

1. Загальні положення.

2. Функції та обов'язки керівника (фахівця).

3. Компетенція і права керівника (фахівця).

4.Матеріальне та соціально-побутове забезпечення фахівця.

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

6. Зміна й розірвання контракту.

7. Адреси сторін та інші відомості.

Контракт складається у двох примірниках — по одному для кожної сторони; про це зазначається у тексті контракту.

Зразок:

Контракт

з педагогічним працівником закладу освіти, що є у загально­державній власності

м. Київ "___ " ____ 200 _ р.

Національний університет імені Т.Г.Шевченка в особі керівника,____________________

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з одного боку, та громадянин________________ _________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

з другого боку, уклали цей контракт про таке:____________________________________

___________________________________________________________________________

(прізвище,ім'я, по батькові, рік народження, відомості про науковий ступінь, вчене звання)

призначається на посаду: _____________________________________________________

(повна назва посади та заклад освіти)

на строк з "_"____ 200_р. по "__ "_______ 200_ р.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

виконує покладені на нього обов'язки відповідно до законо­давства України про працю, про освіту, рішень Уряду України, нормативних положень Міністерства освіти й науки України, статуту Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка, положення "Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодер­жавній власності" та цього контракту.

1.2. Цей контракт є особливою формою трудового до­говору. На підставі контракту виникають трудові відносини між педагогічним працівником та Національним університе­том імені Т.Г. Шевченка в особі його керівника. Звільнення з посади керівника закладу не є підставою для розірвання контракту з педагогічним працівником.

1.3. На педагогічного працівника, який уклав цей конт­ракт, повністю поширюється законодавство про працю, про освіту, положення Міністерства освіти й науки, статут Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

1.4. Терміном "сторони" у цьому контракті позначаються Національний університет імені Т.Г. Шевченка та педа­гогічний працівник.

1.5. Педагогічний працівник підзвітний керівникові струк­турного підрозділу Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка (факультету, кафедри) в межах покладених на нього обов'язків.

2. ПРАВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
__________________________________________ має право:


(прізвище, ім'я, по батькові)

2.1. На належні умови праці, побуту, відпочинку, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педа­гогічної ініціативи.

2.2. На індивідуальну педагогічну діяльність.

2.3. На підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій, установ, приватних осіб, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку, в т.ч. цільове навчання з проблемних питань освіти, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.

2.4. Користуватися пільгами, встановленими законодавст­вом про працю.

2.5. Брати участь у громадському самоврядуванні відпо­відно до статуту Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка.

2.6. Бути захищеним від посягання на правові, соціальні та професійні гарантії, відповідно до чинних актів законо­давства та нормативних актів Міністерства освіти й науки України, статуту закладу та цього контракту.

2.7. Працювати за сумісництвом, а також на умовах по­годинної оплати у своєму або інших навчальних закладах, займатись підприємницькою діяльністю відповідно до умов, визначених законодавством та рішеннями Уряду України.

2.8. Одержувати додаткову, крім встановленої Єдиною тарифною сіткою, оплату праці за роботу, виконану в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

3.ОБОВ'ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

На період дії цього контракту__________________________________________________

(прізвище,ім'я, по батькові)

зобов'язаний забезпечити:

3.1. Виконання щорічного педагогічного навантаження, встановленого кафедрою залежно від професійних якостей викладача і погодженого з деканом і ректором Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

3.2. Рівень викладання фахового предмета, який відповідає державному стандарту якості освіти для забезпе­чення підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. Підготувати конспект лекцій з питань ______________________________________________

(назва,термін виконання)

3.3. Підготовку методичних розробок: рекомендацій, вказівок, посібників, необхідних для одержання знань студентами, слухачами, в тому числі підготувати

________________________________________________________________________

(указати назву методичної розробки, термін виконання)

3.4. Участь у проведенні науково-дослідної роботи з важливих проблем (за фахом) з держбюджетної тематики, а також на госпрозрахунковій і комерційній засадах.

Завершити виконання__________________________________________________________

(назвати тему науково-дослідної праці,

__________________________________________________________________________

термін виконання, вихідний документ згідно з планом науково-дослідної роботи)

3.5. Одержання рівня вищої кваліфікації. Завершити підго­товку і захистити дисертацію на здобуття вченого сту­пеня

____________________________________________________________________

(кандидата, доктора наук)

здобуття вченого звання_____________________________________________________ .

(доцента, професора, вказати термін)

3.6. Підвищення кваліфікації відповідно до п. 2.3 цього контракту.

3.7. Дотримання чинного законодавства щодо збере­ження і набуття майна, збільшення прибутку Національного університету імені Т.Г. Шевченка, в т.ч. кафедри (від­ділення), зміцнення договірної, трудової дисципліни, захисту відомостей, що є державною, службовою та комерційною таємницею.

3.8. Своєчасне подання керівникові структурного під­розділу Національного університету імені Т.Г. Шевченка щорічного звіту про результати виконання умов, передбаче­них контрактом, а у разі неналежного їх виконання — до­строково, на вимогу керівника Національного університету імені Т.Г. Шевченка.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Працівникові Національного університету імені Т.Г. Шевченка _________________________________________________________________________

(прізвище, іи'я, по батькові)


за виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, ви­плачується за рахунок коштів Національного університету імені Т.Г. Шевченка:

4.1.Заробітна плата (оклад) в розмірі__________________ гривень,але не менше ніж це встановлено рішенням Уряду України, з урахуванням економічного і фінансового станови­ща Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факуль­тету, кафедри (відділення).

За умови виконання зобов'язань, зазначених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту, досягнення високих творчих і виробничих показників

__________________________________________________________________________

(прізвище, іи'я, по батькові)

додатково встановлюється в межах фонду заробітної плати відповідно до особистого внеску:

4.2.Надбавка в розмірі ___________ посадового окладу

(проц.)

щомісячно відповідно до стажу науково-педагогічної роботи.

4.3.Винагорода за повне виконання зазначених зобов'язань у розмірі_______________ щоквартально. (проц.)

4.4. Винагорода за результатами роботи Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) за рік відповідно до чинного в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка Положення.

4.5. Частина чистого прибутку Національного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету, кафедри (відділення) в розмірі _____________ .

(проц.)

4.6. Одноразові виплати за виконання окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

4.7. Доплата, пов'язана з акредитацією Національного університету імені Т.Г. Шевченка і підготовкою спеціалістів з сертифікованих спеціальностей______________ .

(проц.)

4.8.Доплата за виконання практичної роботи в базових установах галузі___________ посадового окладу, за випуск (проц.)

продукції тощо ________ .

(проц.)

4.9.Доплата за завідування кафедрою (відділенням)___________ посадового окладу, керівництво предметною (проц.)

(цикловою) комісією тощо__________ .

(проц.)

4.10.Доплата за виконання обов'язків: директора філії__________, декана факультету__________ ,заступника декан________________ __________ (проц.)

(проц.) (проц.)

заст. директора філії та ін. ________________ .

(проц.)

Додаткові обов'язки цієї категорії педагогічних працівників визначаються окремим додатком до цього контракту, який складається в Національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

4.11.У разі невиконання умов, викладених у п.п.___________________________ контракту, премія не оплачується повністю або частково.

4.12. __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

надається щорічна відпустка тривалістю робочих днів і додаткова відпустка тривалістю робочих днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі посадових окладів.

4.13.Виплата згідно з пунктом 4, надання пільг та компенсацій, передбачених пунктами 4.18 — 4.20 контракту,здійснюється за рахунок Національного університету імені
Т.Г. Шевченка за відповідними статтями обліку.

4.14. __________________________________

(прізвище, іи'я, по батькові)

підлягає державному соціальному страхуванню на термін дії цього контракту.

4.15. При повній або частковій утраті працездатності, пов'язаній з нещасним випадком на виробництві,

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

крім пільг, передбачених чинним законодавством, оплачується
одноразова допомога в розмірі______ місячних окладів.

4.16.У разі смерті _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

В період дії контракту його сім'ї оплачується одноразова допомога в розмірі___________ місячного окладу, а у разі смерті, пов'язаної з виробництвом, окрім доплати до пенсії, у випадку втрати годувальника, із розрахунку _____________ на місяць на кожного неповнолітнього (проц. окладу)

члена сім'ї до досягнення ним повноліття.

4.17. У випадку припинення дії контракту (з поважних причин) поряд з виплатами, передбаченими чинним законодавством, працівникові оплачується одноразова допомога в розмірі_________ місячних окладів.

5. ОБОВ'ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Разом з переліченими виплатами Національний універси­тет імені Т.Г. Шевченка зобов'язаний:

5.1.Забезпечити ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, виплачувати заробітну плату відповідно до цього контракту.

5.2. Визначити педагогічному працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними засобами роботи.

5.3. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

5.4. Забезпечити працівника матеріально-технічними засо­бами в обсязі, необхідному для виконання роботи з підго­товки спеціалістів, виконанню науково-дослідних робіт.

5.5. Надавати можливість підвищення кваліфікації, в тому числі через аспірантуру, докторантуру та інші форми здо­буття вищої наукової кваліфікації.

5.6. Надавати допомогу у навчально-методичному забез­печенні навчального процесу: документацією, технічними за­собами навчання.

5.7. Гарантувати додержання прав і законних інтересів відповідно до

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

чинного законодавства та цього контракту.

5.8.Надавати можливість педагогічному працівникові___________________________ працювати (прізвище, ім'я, по батькові)

 

за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, а також за­йматися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства.

5.9.Інформувати працівника про науково-технічну політику Національного університету імені Т.Г. Шевченка, а також про державні потреби у спеціалістах, яких готує факультет, кафедра.

5.10.Надавати інформацію на запит педагогічного працівника.

5.11.У разі потреби організовувати контроль педагогічної та наукової діяльності педагогічного працівника. Призначати проведення його атестації, переводити на іншу
роботу відповідно до чинного законодавства.

5.12.Звільняти педагогічного працівника після закінчення строку контракту, достроково на його вимогу, а також Національного університету імені Т.Г. Шевченка у випадку порушень законодавства та умов контракту, в тому числі. Укладати контракт на наступний строк за згодою сторін, на що працівник має переважне право.

 

 

6. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1.Контракт може бути припинений або розірваний з підстав, передбачених чинним законодавством та умовами самого контракту.

Підставами для розірвання контракту є:

6.2. Закінчення строку його дії. При цьому керівник закла­ду освіти і працівник повинні за угодою сторін не пізніш як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін. Контракт не може "переходити" в договір на невизначений строк відповідно до пункту 2 ст. 36 Кодексу законів про працю України, коли жодна із сторін не порушила питання про його припинення. Якщо у цей термін сторони не визна­чились, то контракт продовжується на новий термін.

6.3. Угода сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України).

6.4. Ініціатива Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка до закінчення строку дії контракту на умовах, перед­бачених законодавством (статті 40, 41 Кодексу законів про працю України).

6.5. Ініціатива працівника до закінчення терміну дії кон­тракту в зв'язку з порушенням Національним університетом імені Т.Г. Шевченка законодавства про працю, невиконання умов, передбачених контрактом (стаття 39 Кодексу законів про працю України). Підставою для дострокового припинен­ня контракту за ініціативою працівника є хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за кон­трактом, а також невиконання Національним університетом імені Т.Г. Шевченка умов, визначених у пунктах 5.1—5.12 цього контракту.

6.6. З ініціативи Національного університету імені Т.Г. Шев­ченка дострокове розірвання контракту може бути тільки за умов, передбачених чинним трудовим законодавством, а також невиконання працівником умов, викладених у пунктах 3.1—3.7 цього контракту.

6.7. При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за п. 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.8. У випадку розірвання контракту з поважних причин з боку працівника Національний університет імені Т.Г. Шевченка виплачує_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

одноразове заохочення у розмірі ________________ окладів.

6.9. Сторони вживають заходів до дотримання кон­фіденційності умов контракту.

6.10.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

6.11.Контракт набуває чинності з часу його підписання сторонами.

6.12.Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього кон­тракту.

7.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, вста­новленому чинним законодавством.

Контракт укладається з викладачем за умови, якщо він (вона) володіє і викладає свій предмет державною мовою.

8. АДРЕСИ СТОРІН, ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про працівника:

Домашня адреса:___________________________

Домашній телефон ________________________

Службовий телефон _______________________

Паспорт: серія _______________ № _________ ,
виданий "____________________ " __________ 19 р.

__________________________________________________

(вказати орган, що видав паспорт)

 

Підстава для пільг по оподаткуванню___________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців тощо)

8.2. Відомості про Національний університет імені Т.Г. Шевченка:

Адреса: вул. Володимирська, 32, 00130, м. Київ.

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по бвтькові керівника університету)

Службовий телефон керівника Національного університету

імені Т.Г. Шевченка _______________________

Розрахунковий рахунок № __________________

в ________________________________________

 

Від Національного Педагогічний працівник

університету Національного університету

імені Т.Г. Шевченка імені Т.Г. Шевченка

(посада, (підпис,

прізвище, ім'я, прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)

м.п.

"___"_______ 20_р. "___"_______ 20 _ р.

 

 

§ 5. Організаційні документи

1. ІНСТРУКЦІЯ

Це правовий акт, що видається органом державного уп­равління (або затверджується його керівником) для встанов­лення правил, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ, урядових осіб і громадян. До документів цього виду належать правила, рекомендації, методичні рекомен­дації та інше.

Заголовок до тексту інструкції обмежує коло питань, об'єктів, осіб, на яких поширюються вимоги інструкції.

Текст інструкції складається із розділів, які діляться на пункти і підпункти. Інструкція починається розділом "За­гальні положення", в якому розкривається мета її видання, вказується галузь поширення, викладається порядок вико­ристання, наводяться відомості загального характеру. Текст інструкції має вказівний характер, для цього використову­ються формулювання зі словами "повинен", "слід", "конче потрібно", "необхідно", "не допускається" тощо. Текст ви­кладається від третьої особи або ж використовується безосо­бова форма.

Датою інструкції є дата її затвердження керівником уста­нови.

Інструкція пишеться на бланку.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Гриф затвердження.

3. Заголовок.

4. Текст.

5. Коди.

6. Дата.

7. Індекс.

8. Місце видання.

9. Підписи.

Окрему групу становлять посадові інструкції працівни­кам. Вони містять:

— загальну частину;

— функції працівника;

— обов'язки працівника;

— права працівника;

— взаємини (посадові зв'язки)

— оцінку роботи;

— відповідальність працівника.

Посадову інструкцію розробляє керівник працівника, діяльність якого вона регламентує. Затверджує посадову інструкцію керівник підрозділу.

 

Зразок:

Акціонерне товариство "Аско" тел.419-39-67,

вул. Тимошенка, 2, м. Київ, 04212 факс 419-47-84

12.12.1995 № 3847/389

Обласним філіям акціонерного

товариства "Аско"

Інструкція

про порядок приймання, використання приватизаційних сертифікатів і виплати дивідендів акціонерам

Згідно з чинним законодавством та у зв'язку із введен­ням Кабінетом Міністрів України Декрету "Про систему при­ватизації державного майна" АТ "Аско" встановлює такий порядок використання приватизаційних сертифікатів і випла­ту дивідендів акціонерам:

1. Філії, які належать АТ "Аско", можуть приймати сер­тифікати від населення України для реального використання.

2. Згідно з постановою АТ "Аско" обласні приватизаційні центри повинні вчасно виплачувати акціонерам дивіденди.

3. Кожен акціонер, вклавши приватизаційний сертифікат у розвиток будь-якого промислового підприємства, стає частково його власником.

Голова АТ "Аско" (підпис) І.Б. Хмара

Зразок посадової інструкції:

Загальний бланк ЗАТВЕРДЖУЮ

організації Заступник директора

Посадова інструкція з кадрів

Завідувач Особистий підпис П.П. Лис

машинописного бюро 14.06.95

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

Загальні положення

Функції

Права


Посадові обов'язки

Відповідальність

Взаємини (посадові зв'язки)

Керівник структурного

підрозділу (підпис) Розшифрування

До справи 488-5. Працівника ознайомлено В.Д. Друзь

2. ПОЛОЖЕННЯ

Це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних під­розділів, його складають переважно під час створення нових підприємств чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Герб.

3. Назва установи.

4. Дата.

5. Місце видання.

6. Заголовок.

7. Гриф затвердження.

8. Текст, в якому вказуються:

 

— мета створення установи;

— основні завдання;

— функціональні зв'язки з іншими установами;

— основні та обігові кошти;

— призначення службових приміщень;

— виробничо-господарська діяльність підприємства;

— завдання щодо якості виробництва продукції та інше. Положеннями також визначається правовий статус тим­часово створених комісій, груп, бюро та ін.

 

 

Зразок формуляра:

ПОЛОЖЕННЯ ЗАТВЕРДЖУЮ

про структурний підрозділ Ректор (підпис)
00.00.00 Розшифрування підпису

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

Загальне положення

Основні завдання

Функції

Права й обов'язки

Керівництво

Взаємини, зв'язок

Майно і кошти

Контроль, перевірка і ревізування діяльності

Реорганізація і ліквідація

 

Керівник структурного

підрозділу (підпис) Розшифрування підпису

До справи 36-45 Г.АПиріг

 

3. ПРАВИЛА

Це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, пове­дінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді с їх складовою частиною.

Реквізити:

1. Гриф затвердження.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (короткий виклад призначення правил).

4. Дата.

5. Номер.

6. Текст (може складатися із пунктів).

7.Підпис особи, відповідальної за складання правил.
Виконання правил обов'язкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.

Зразок:

Правила

прийому до вищих освітніх закладів України

1. На перший курс вищих освітніх закладів приймаються гро­мадяни України, які мають повну середню освіту.

2. Усі вступники мають рівні права.

3. Організацію прийому до вищого освітнього закладу здій­снює приймальна комісія, яка затверджується наказом ректора і діє відповідно до Положення про приймальну комісію вищого освітнього закладу, затвердженого нака­зом Міністерства освіти України від 28.02.92 № 39.

4. Строки прийому документів на денну форму навчання ви­значаються правилами прийому до вищого освітнього за­кладу.

5. Рішення про проведення вступних випробувань прийма­ється приймальною комісією вищого освітнього закладу залежно від конкурсної ситуації, що склалася за поданими документами.

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.