Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір методів розрахунку розмірного ланцюга і методів досягнення точності замикаючої ланки

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Метод регулювання

Пункти 1 - 6 виконуються аналогічно попередній задачі.

Приклад розрахунку розмірного ланцюга методом регулювання

 

Конструктивна і розрахункова схема відповідає попередній задачі (метод пригонки).

 

7. Перевіряємо правильність рішення:

 

ESD = åESі - åEIі и т.д.

8. Найбільший і найменший розміри компенсатора:

 

+0,48

Ак=1,2 ;

-1,1

Акmin= 0,1 ;

Акmax= 1.68 .

 

9. Визначаємо кількість прокладок:

Ак minможна прийняти за постійну прокладку.

 

Sпост = 0.1 мм

 

Кількість змінних прокладок (товщина по 10 квалітету)

n = ( Vk+200 ) / TAD = (1580 + 200 ) / 200 = 8,9 ÞПриймаємо n = 9

Тоді товщина змінних (інших) прокладок:

Sсм = Vk / n = 1580 /9 = 175,6 мкм Þ Приймаємо Sсм = 0.18 мм

 

Таким чином набір може складатися з однієї постійної Sсм=0,1мм і 9змінних прокладок.

Набір може складатися також з прокладок

S1 = 0,18 + 0,18 = 0,36 мм

S2 = 0,1 + 0,18 = 0,28 мм

S3 = 0,18 + 0,18 + 0,18 = 0,54 мм

 

У цьому випадку встановлюється необхідний набір з прокладок товщиною Sсм, S1, S2, S3.

10. Правильність розрахунку прокладок перевіряємо по формулах

 

 

Sсм £ TAD ; Sпост £ Aкmin ; Sпост +n*Sсм ³ Aкmax

0,18 < 0,2; 0,1 = 0,1; 0,1+9*0,18 > 1,68 .

 

(при імовірносному розрахунку Vk)

8 а. Найбільший і найменший розмір компенсатора

+0.032

Ак=1,2 ;

-0.994

 

Акmax= 1,232 мм

Акmin= 0,206 мм

 

9 а. Sпост=0,2 мм ;

n =Vk / TAD + 1 = 684 /200 + 1 = 4,42 Þприймемо n = 5

 

Sсм = Vk / n = 684 / 5 = 136,8 Þприймемо S = 0,14 мм

Таким чином набір прокладок складається з однієї постійної S = 0,2 мм і 5 змінних прокладок S = 0,14 мм.

 

10 а. Правильність розрахунку

 

Sсм £ TAD ; Sпост £ Aкmin ;

0,14 < 0,2; 0,2 < 0,206;

 

Вибір методів досягнення точності замикаючої ланки залежить від величини допуску, встановленого на розмір замикаючої ланки, і від числа складових ланок розмірного ланцюга. Крім того, при виборі необхідно враховувати реальні можливості підприємства по забезпеченню проектгної точності розмірів складових ланок, і забезпеченню відповідного рівня організації складальних робіт.Якщо кількість складових ланок розмірного ланцюга n £4 , то розрахунок ланцюга потрібно виконувати по методу максимума - мінімума. Якщо кількість складових ланок n ³ 5, то використовують імовірностний метод.

Для попереднього вибору методу рекомендується наступний спосіб. По номінальних розмірах складаючих ланок розмірного ланцюга визначається їх середнє значення:

Aср = , (3.12)

де Ai- номінальний розмір i-ї складової ланки;

n- кількість складових ланок в розмірному ланцюгу.

Потім по встановленому допуску на розмір замикаючої ланки і кількості складових ланок ланцюга визначається середнє значення допуску для кожної ланки в залежності від прийнятого методу розрахунку по наступних формулах

 

а) при розрахунку на максимум-мінімум

Тср = ТD / n , (3.13)

б) при розрахунку імовірностним методом

Тср = . (3.14)

По полученим значенням Аср и Тср визначають найбільш близький квалітет.

Якщо розрахунок розмірного ланцюга виконується по методу максимума і мінімума і величина Тср [формула (3.13)]відповідає 9-му квалітету і грубіше, то потрібно використати метод повної взаємозамінності. При малій кількості ланок метод повної взаємозамінності інодіможна використати і при Тср, відповідному 6-8-му квалітетам точності, оскільки зниження трудомісткості складання окупить привишення вимог до точності виготовлення декількох деталей. При Тсрвідповідному 7-му і більш високому квалітету точності, рекомендується використати метод припасування або регулювання. Для деяких виробів, що випускаються у великих кількостях, замість пригонки раціонально застосувати метод групової взаємозамінності.

Якщо розрахунок виконується по імовірностному методу і величина Тср[формула (3.14)]відповідає 10-му квалітету і грубіше, то потрібно використати метод неповної взаємозамінності. У іншому випадку, коли Тсрвідповідає 9-му квалітету і точніше, потрібно застосовувати методи регулювання і пригонки, тобто методи, що компенсують похибки замикаючої ланки.

Наприклад, ТD=1,2 мм; n = 6 ; Аср=90 мм.По формулі (3.14)для імовірностного методу розрахунку Тср=1,2 / (1,2 ) =0,4 мм. Длярозміру 90 ммдопуск по 12 квалітету рівний 0,35 мм, а по 13-му __ 0,46 мм.Отже, в цьому випадку треба прийняти метод неповної взаємозамінності.

Якщо ТD=0,12 мм; n=6и Аср = 90 мм, то Тср= 0,12 / 1,2 = 0,04 мм.Цей допуск для розміру 90 мм лежить між 7-м і 8-м квалітетами. Отже, в цьому випадку треба вибрати метод пригонки або метод регулювання.

 


Література:

Сєліверстов І.А. Взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри.

Конспект лекцій /. – Херсон, ХНТУ, 2008 – 135с.

1. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.-М.; Машиностроение, 1987г.-352с.;

2. Мягков В. Д. и др. Допуски и посадки; Справочник. В 2-х ч. -Л.: Машиностроение, 1982. –Ч1 -543с.; Ч2-1983, - 447с.

3. Козловский Н. С. Виноградов А. Н. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения. -М.; Машиностроение, 1982-284с.

4. Белкин И. М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего-машиностроителя. -М.: Машиностроение, 1985

5. Болдин Л. А. Основи взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. Учебное пособие для вузов. -М.: Машиностроение, 1984-272с.

6. Саранча Г. А. Стандартизация, взаимозаменяемость и технические измерения. М.:Издательство стандартов, 1991г.

7. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3-х томах, 1978,79,82г

8. Информационный указатель стандартов (ежегодный)

9. Зенкин А. С., Петко И.В. Допуски и посадки в машиностроении, Справочник. Киев, Техніка, 1984

10. Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроения, Киев.: Техника, 1986

11. Зябрева Н.Н., Перельман Е.И., Шегал М.Я. Пособие к решению задач по курсу „Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения”. – Высшая школа, 1977. – 203с. 

 

Л4 Якимчук Г.К., Кирилюк Ю.Є., Саранча Г.А. Взаємозамінність, стандартизація, метрологія та технічні вимірювання. Підручник. – К.: «Основа». 2006 – 560 с.

Л5 Довідник Дербаса

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 501; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.