Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 9. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. II. Організація бухгалтерського обліку
 3. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 4. V. КЛІНІЧНА ТА ДИСПАНСЕРНА КАТЕГОРІЯ ОБЛІКУ ХВОРОГО
 5. Автоматизація обліково-перевірної роботи податкових органів
 6. Активи як об’єкти бухгалтерського обліку
 7. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії
 8. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
 9. Баланси міжнародних розрахунків
 10. Бухгалтерз обліку роз­рахунків з постача­льниками та покупцями
 11. Бухгалтерський баланс і система рахунків бухгалтерського обліку.
 12. Бухгалтерський облік витрат і виходу продукції промислових виробництв сільськогосподарських підприємств 1 страница

Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків за заробітною платою та соціальним страхуванням

 

1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах / Міністерство праці і соціальної політики, Пенсійний фонд України – К.: 2010[Електронний ресурс] – режим доступу: www.mlsp.gov.ua

2. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 6. – Ст. 219.

3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №4.

4. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №2464-VI від 08.07.2011 // Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

5. Закон України "Про оплату праці" від 24.03. 1995р. № 108/95 – ВР. Зі змінами

6. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05. 2003 р. № 889- IV. Зі змінами

7. Закон України "Про розміри на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування" від 11.01. 2001 р. № 2213 – III. Зі змінами.

8. Закон України “Про оплату праці” // Відомості Верховної Ради України. – № 17. – 1995. – С. 121.

9. Інструкція "Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затверджена Наказом Державного казначейства України 10.07. 2000 № 61 з подальшими змінами й доповненнями.

10. Інструкція зі статистики заробітної плати// Галицькі контракти. - 1999. - №3. - С. 16-18.

11. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затверджено Наказом Мінфіну України №291 від 30.11.99//Все про бухгалтерський облік – 2000.– №11.– С.15– 64.

12. Кодекс законів про працю України від 10.12. 1971р. № 322-VIII. Зі змінами.

13. Національні стандарти бухгалтерського обліку : спецвипуск // Все про бух. облік. – 2012. – №8– 9. – С. 14 – 184.

14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 із змінами і доп. // Бух. облік і аудит. – 2008. – №7. – С. 5 – 16.

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 квіт. 2001 р. №186 // Все про бух. облік. – 2012. – №8– 9. – С. 193 – 194.16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" : затв. наказом М-ва фінансів України від 28 жовт. 2003 р. № 601 // Все про бух. облік. – 2009. – №15. – С. 39 - 43.

17. Порядок нарахування середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02. 1995р №100. Зі змінами.

 

Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками при надходженні від них попередньої оплати за товари, продукцію, роботи і послуги, за наданими ними підприємству авансами під майбутні поставки продукції або виконання робіт чи послуг, а також для обліку внутрішньовідомчих та інших розрахунків призначено рахунок 68 “Розрахунки за різними операціями”.

На субрахунку 681“Розрахунки за авансами одержаними” здійснюють облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і надані послуги.

Розрахунки за авансами в обліку відображатимуть так:

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція
Дт Кт
1. Отримано об’єкт незавершеного будівництва за бартером як аванс
2. Отримано платіж від покупців на рахунок в банку (готівкою) 31, 30
3. Переоформлено кредиторську заборгованість постачальникам як отриманий аванс
4. Погашено дебіторську заборгованість за продані активи раніше отриманими авансами
5. Віднесено на рахунок отриманого авансу дебіторську заборгованість за спільною діяльністю
6. За рахунок отриманого авансу сформовано резерв забезпечення гарантійних ремонтів
7. За рахунок цільового фінансування сплачено кредиторську заборгованість
8. Сплачено кредиторську заборгованість за рахунок довгострокової позики
9. Погашено заборгованість за рахунок довгострокових векселів виданих

 

На субрахунку 682 “Внутрішні розрахунки” ведуть облік всіх видів поточних розрахунків із дочірніми підприємствами. Зокрема, на цьому субрахунку підприємства, які входять у відповідні асоціації (концерни), компанії, можуть здійснювати внутрішньовідомчі розрахунки. Його використовують для обліку розрахунків з асоціацією чи компанією з приводу надання фінансової допомоги, створення централізованих фондів і резервів, оплати послуг спеціалізованих служб цих органів, оплати за обладнання та інших операцій. Зазначимо, що такі операції мають здійснюватися за згодою підприємств, передбачені статутом та обґрунтовані виробничою необхідністю.

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція
Дт Кт
1. Надійшли нематеріальні активи від дочірніх підприємств
2. Відображено активи, передані дочірніми підприємствами, як довгострокові фінансові інвестиції
3. Отримано МШП від дочірніх підприємств
4. Погашено дебіторську заборгованість за продані активи раніше отриманими авансами
5. Виконано дочірніми підприємствами роботи і послуги виробничого характеру

 

На субрахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” ведуть облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей, реалізацією продукції, робіт, послуг, передачею витрат загально управлінської діяльності, виплатою заробітної плати працівникам цих господарств та за іншими видами розрахунків. На ньому обліковують, наприклад, розрахунки з відділами капітального будівництва, житлово-комунальним та інше, якщо на підприємстві вони виділені на самостійний баланс.

При цьому такі підрозділи свою діяльність здійснюють на самостійній основі, ведуть окремий облік своєї діяльності, складають окремі баланси, які потім зводять на підприємстві у загальний баланс.

Схема обліку за цим рахунком така. Відповідно до активів про виконання капітальних вкладень, платіжних доручень про їх фінансування, накладних, товарно-транспортних накладних чи рахунків-фактур, відомостей на виплату заробітної плати тощо, про передачу матеріалів на будівництво чи на взаємний відпуск здійснюють записи у реєстри аналітичного обліку розрахунків.

На субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” ведуть облік нарахованих відсотків:

- за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

- використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);

- іншими операціями.

Розрахунки за нарахованими відсотками в обліку відображають наступним чином:

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція
Дт Кт
1. Нараховано відсотки за товари, отримані в кредит
2. Нараховано відсотки за користування кредитами банку
3. Перераховано суму відсотків з оренди
4. Видано путівку за рахунок відсотків
5. Зараховано відсотки до пайового капіталу
6. Погашено заборгованість до статутного капіталу за рахунок відсотків

 

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” здійснюють облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція
Дт Кт
1. Оприбутковані закуплені у громадян виробничі запаси
2. Прийнято для реалізації худобу від населення
3. Нараховано до сплати орендну плату
4. Відображено податковий кредит з ПДВ
5. Відображено послуги інших кредиторів на виправлення браку
6. Отримано від дочірніх підприємств товари
7. Утримано із заробітної плати аліменти
8. Відображено витрати за перестрахування
9. Оплачено кредиторську заборгованість передачею одержаного короткострокового векселя
10. Сплачено кредиторську заборгованість за рахунок цільового фінансування
11. Сплачено кредиторську заборгованість за рахунок довгострокової позики
12. Погашено заборгованість за рахунок довгострокових векселів виданих
13. На суму кредиторської заборгованості видано облігації
14. Перераховано суму орендної плати орендодавцеві

 

На основі надісланих судовими виконавцями виписок із вироків суду чи приписів нотаріуса про утримання аліментів, відшкодувань за розтрату, нестачі, крадіжки коштів чи товарно-матеріальних цінностей на цьому рахунку відображують утримання з працівників підприємства певної суми нарахованої оплати праці (не більше 50 %) у рахунок сплати винними нанесеної шкоди чи аліментів. Утримані з оплати праці суми відображують за кредитом цього рахунку як заборгованість, яка підлягає погашенню. Такі утримання проводять щомісяця до повного погашення завданої шкоди чи закінчення строку утримання аліментів. Одночасно утримані суми відразу мають бути перераховані фізичним або юридичним особам, які вказані у виконавчих листах.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 294; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.