Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціальні індикатори життєвого рівня

Показники споживання матеріальних благ

           
Показник Швидкість зміни показника
            Абсолют­на (Д) Відносна (Т), %
Середньодушовий доход за місяць, грн. +21 +20,8
Середньодушове спо­живання за місяць, кг: м'яса та м'ясопродуктів 3,7 3,3 -0,4 -10,8
хліба та хлібопродуктів 9,0 10,7 + 1,7 + 18,9
           

Коефіцієнт еластичності споживання м'яса та м'ясопродук­тів становить:

а споживання хлібопродуктів

γ =18,9:20,8 = 0,91.

Отже, із зростанням доходів населення на 1% споживання хліба та хлібопродуктів збільшуватиметься на 0,91%, а м'я­са та м'ясопродуктів скорочуватиметься на 0,52%. Тобто рі­вень доходів більшості населення настільки низький, що його підвищення збільшує попит лише на найдоступніші продук­ти харчування.

Матеріальні умови життя населення становлять підґрунтя для його соціального становища.

 

Соціальні показники життєвого рівня населення охоплю­ють широке коло характеристик, перелік яких показано на рис. 7.1.

Показники зайнятості населення характеризують ступінь його залучення в суспільне виробництво. В свою чергу, зайня­тість є засобом забезпечення матеріального та духовного бла­гополуччя людей. Показники освітнього рівня населення характеризують його грамотність та рівень освіти.

Статистика використовує матеріали переписів населення та вибіркових соціально-демографічних обстежень. У між-переписний період визначаються оціночні значення показни­ків на базі поточного обліку статистики освіти та населення. Звітність також використовується для оцінки чисельності осіб, зарахованих та випущених навчальними закладами пев­ного рівня.

Рівень грамотності - це частка письменних осіб та таких, що мають початкову освіту. Рівень освіти визначається част­кою осіб, які одержали комплекс знань і навичок відповідних певному ступеню існуючої системи навчання.Показники грамотності та загального рівня освіти розрахо­вуються в процентах до чисельності постійного населення у віці 6 років і старше. Визначається також рівень грамотності доро­слого населення у віці 15 років і старше (за міжнародними стан­дартами).

Розраховуються часткові показники освітнього рівня по відношенню до числа тих, вік яких дозволяє здобути освіту певно­го ступеня. Виокремлюють такі ступені освіти з нижньою віко­вою межею: повна вища (22 роки), базова вища та незакінчена вища (21 рік), середня спеціальна та професійно-технічна (20 ро­ків), повна загальна середня (18 років), базова середня та поча­ткова загальна (16 років).

Важливими індикаторами соціального і фізичного благопо­луччя населення є показники стану здоров'я - кількість упер­ше зареєстрованих випадків захворювань та рівень захворюва­ності в розрахунку на 100 000 осіб населення.

Показники визначаються в цілому по всіх захворюваннях і окремо по класах хвороб (згідно з Міжнародним класифікато­ром хвороб останнього 10-го перегляду). Розраховується струк­тура кількості захворювань по класах хвороб та структурні зру­шення.

Найбільшу частку зареєстрованих в Україні випадків захво­рювання складають хвороби органів дихання, здебільшого гос­трі респіраторні. Однакову питому вагу мають захворювання системи кровообігу, сечостатевої системи та такі, що є наслід­ком травм, отруєнь і нещасних випадків.

Окремо розраховуються показники розповсюдження небез­печних хвороб, що набули характеру епідемії: ВІЛ-інфекція, СНІД, туберкульоз, венеричні хвороби, а також розладу психі­ки внаслідок уживання алкогольних і наркотичних речовин.

Стан здоров'я населення значно залежить від навколишньо­го середовища.

Стан довкілля характеризують показники забрудненості атмосферного повітря та водного басейну. Використовують абсолютні та відносні показники викидів шкідливих речовин та забруднених стічних вод.

Інтенсивність забруднення атмосферного повітря оцінюєть­ся показниками:

• викиди шкідливих речовин у розрахунку на 1 км2 території забруднення (т/км2);

• викиди шкідливих речовин у розрахунку на душу середньорічного населення (кг).

Окрім ста­ціонарних джерел забруднення, враховуються викиди від пере­сувних джерел (транспорту), частка яких зростає.

Викиди шкідливих речовин у розрахунку на душу населення та­кож зменшились (рис. 7.9), але значення цього показника залежить і від чисельності населення, яка за цей час скорочувалась щороку.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз рівня й ефективності організації праці
 2. Аналіз рівня організації потокової лінії.
 3. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства
 4. Аналіз технічного рівня тракторів і основні тенденції розвитку їх конструкцій і удосконалення експлуатаційних якостей.
 5. Б ) соціальні пенсії.
 6. Баланс активних потужностей асинхронного двигуна можна уявити таким рівнянням
 7. ВИБІР ТИПУ БАЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИРОБУ
 8. Визначення середнього рівня ряду динаміки
 9. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
 10. Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристикИ
 11. Висота вагона від рівня головки
 12. ВИТРАТИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЖЕННІ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Й ВАРІАНТАМИ КОНСТРУКЦІЇ НОВОГО ВИРОБУ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.