Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійного вирішення. Завдання 1. Розподіл домогосподарств регіону за розміром середньодушових сукупних витрат:

Завдання 1. Розподіл домогосподарств регіону за розміром середньодушових сукупних витрат:

 

Середньодушові сукупні витрати за місяць, грн. Кількість домогосподарств в % до підсумку
До 60
60 - 120
120-180
180-240
240 - 300
300 і більше
Разом

 

Визначте:

а) середній розмір душових сукупних витрат у цілому по всіх домогосподарствах;

б) модальний і медіанний розмір сукупних витрат домогосподарств. Зробіть висновки.

 

Завдання 2.За даними завдання 1 визначте частку домогосподарств, середньодушові витрати яких нижчі за:

а) середній рівень сукупних витрат;

б) прожитковий мінімум;

в) межу малозабезпеченості;

г) доход, що дає право на отримання допомоги. Результати проаналізуйте.

 

Завдання 3. Розподіл населення регіону за розміром середньодушових грошових витрат характеризується даними:

Середньодушові грошові витрати за місяць, грн. Чисельність населення у % до підсумку
до 60
60-120
120-180
180-240
240 - 300
300 і більше
Разом

Визначте:

а) модальні середньомісячні грошові витрати населення;

б) коефіцієнт децильної диференціації. Результати проаналізуйте.

 

Завдання 4. Результати вибіркових обстежень доходів і витрат домогосподарств:

 

 

Статті витрат Децильні значення витрат домогосподарств, грн.
D1 D9
Міська місцевість Сільська місцевість Міська місцевість Сільська місцевість
Грошові витрати
Сукупні витрати

 

Визначте коефіцієнти децильної диференціації по кожній статті витрат. Порівняйте результати в розрізі домогосподарств міської та сільської місцевості.

 

 

Завдання 5. Дані квартального (25%-ого) розподілу домогосподарств регіону за розміром середньодушових грошових витрат, %:

 

Група домогосподарств Міська місцевість Сільська місцевість
Перша (з найменшими витратами) 19,2 25,8
Друга 28,7 34,3
Третя 27,5 25,5
Четверта (з найбільшими витратами) 24,6 14,4
Разом 100,0 100,0

 Визначте в межах кожної місцевості коефіцієнт концентра­ції Джині. Результати проаналізуйте.

Завдання 6. Динаміка споживання окремих продуктів харчування характеризується даними:

 

Показник Базисний рік Темп зміни показ­ника в поточному році порівняно з базисним
Середньодушове споживання за місяць, кг: - молока і молочних продуктів         0,95
- картоплі 1,10
Середньодушові доходи за мі­сяць у фактичних цінах, грн. Індекс споживчих цін   1,2   1,29 1,04

 

Визначте:

а) середньодушові доходи у порівняних цінах в базисному
році та темп їх зміни у поточному році;

б) коефіцієнти еластичності споживання окремих продуктів
харчування залежно від реальних доходів.

Результати проаналізуйте.

 

Завдання 7. Продаж комп'ютерів населенню та їх наявність у домогосподарствах регіону характеризується даними:

 

 

Категорія домогоспо-дарств Кількість домогоспо- дарств, тис. Середнє число членів домогоспо- дарств, осіб Кількість комп'ютерів, тис. шт.
У наявності в домогоспо-дарствах Продано на кінець року
3 дітьми 3,0
Без дітей 2,2

 

Визначте коефіцієнти:

а) забезпеченості комп'ютерами окремих категорій домогосподарств;

б) продажу комп'ютерів в особисту власність населення. Результати проаналізуйте.

 

Завдання 8. Забезпеченість житлом окремих категорій населення регіону за рік характеризується даними:

 

 

 

 

Категорія населення Забезпече­ність житлом у розрахунку на 1 мешкан­ця, м2 Кількість сімей, тис. Поліпшили житлові умови за рік, сімей
Всього У т. ч. пе­ребували на обліку
Молоді сім'ї
Мешканці комунальних квартир
У цілому X

 

Визначте:

а) забезпеченість житлом у розрахунку на одного мешканця в цілому по двох категоріях населення;

б) частку сімей, які перебували на обліку в цілому та окремо по кожній категорії населення;

в) коефіцієнт поліпшення житлових умов для кожної категорії сімей, які перебували на квартирному обліку. Результати проаналізуйте.

 

Завдання 9. Заборгованість населення регіону по сплаті житлово-комунальних послуг характеризується даними:

 

Вид платежів Сплачено попередніх бор­гів, млрд. грн. Сума заборгованості, млрд. грн. Частка борж­ників за 3 і більше місяців у сумі заборгованості, %    
    Всього У % до нара­хованих сум    
Квартплата     3,6 4,2
Комунальні послуги 2,1 1,8
Разом 5,7 X 6,0 X

 

Визначте в цілому по всіх платежах:

а) середній процент погашення попередніх боргів;

б) середню частку боржників за 3 і більше місяців у загальній сумі заборгованості.

 

Завдання 10. У таблиці наведено дані про кількість страйків та їх наслідки в окремих галузях економіки країни за два роки:

 

Галузь Чисельність страйкуючих працівників, осіб Втрати робочого часу, тис. людино-годин
Базисний рік Поточний рік Базисний рік Поточний рік
Будівництво
Житлове господарство

 

Визначте:

а) втрати робочого часу в розрахунку на одного страйкуючого в цілому та окремо по кожній галузі;

б) темпи зміни втрат робочого часу в розрахунку на одного страйкуючого в цілому та окремо по кожній галузі. Результати проаналізуйте.

 

 

Завдання 11. Криміногенна ситуація регіону за два роки змінилась таким чином: 

Рік Кількість зареєстрованих злочинів, тис. Чисельність засуджених, тис. осіб Середньорічна чисель­ність наявного населення, млн. осіб
Базисний 49,7
Поточний 49,3

Визначте:

а) рівні злочинності та судимості окремо за кожен рік;

б) динаміку рівнів злочинності та судимості в регіоні. Зробіть висновки.

 

Країна Середня очі­кувана три­валість жит­тя, років Рівень гра­мотності до­рослого на­селення, % Сукупна ча­стка осіб, які навчаються, % Реальний ВВП на душу населення (ПКС, USD)
Європи 99,0 22 000
Східної Азії 90,0

Завдання 12. У таблиці наведено показники розвитку людського по­тенціалу двох країн:

 

Визначте індекс людського розвитку окремо для кожної кра­їни. Результати оцініть за шкалою та порівняйте.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 474; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.