Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Захист прав інтелектуальної власності 3 страница

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок її виплати” від 18 січня 2003 р. №71 // Офіційний вісник України. – 2003 р. -№4.

 

Науково-практична література

 

25. Авторське право і суміжні права / За ред. О.Святоцького і В.Дроб’язка

 

– К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с.

 

26. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід// За ред.

 

А.Довгерта: У 2-х книгах – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – кн.1

– 520 с., кн. 2 – 460 с.

Авторське право. Конспект лекцій / Укладач Шинкаренко І.В. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2010 – 68 с.

 

 

27. Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ. посібник. – К.: Атака, 2006. – 222 с.

 

28. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. – К.: Центр Навчальної Літератури 2006. – 278 с.

 

29. Дроб’язко В.С., Дроб’ язко Р.В. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

 

30. Коноваленко В. Авторское право и смежные права: бухгалтеру, руководителю, юристу. – Х.: Фактор, 2006. - 476 с.

 

31. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. 2-ге видання. Перероблене і доповнене – К.: Кондор, 2009. – 446 с.

 

32. Пастухов О. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 143 с.

 

33. Право інтелектуальної власності: Підруч. / За ред. О.Підопригори, О.Святоцького/ -2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

 

34. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М.Капіци/ - К. Видавничий дім

 

«Слово», 2006. – 1104 с.

 

35. Приступенко Т. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації: Навчальний посібник - К.: Інститут журналістики, 2004. – 375 с. 

36. Словарь иностранных слов и выражений / Автор – составитель Е.С.Зенович. – М.:Олимп; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 608 с.

Статті в періодичній пресі

 

37. Ананьєва Е. Авторское право и реклама // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права-2001. -№1. – с.12

 

38. Афанасьєва К. Авторське право на збереження цілісності аудіовізуального твору на телебаченні. // Інтелектуальна власність. - 2003. -№10. – С. 18-22.

 

39. Афанасьєва К. Плагіат у діяльності засобів масової інформації. // Інтелектуальна власність. -2004. -№3. – С. 16-19.

 

40. Бернадський О. Поняття системи охорони авторського права // Право України, 2001, №11

41. Глухівський Л. Співавторство і авторське право на інтерв’ю //Інтелектуальна власність. -2002. - №2-3. – С. 19-22.

 

42. Дроб’язко Р. Інтеграція України до Європейського Союзу в галузі авторського права та суміжних прав. // Інтелектуальна власність. -2000. -№6-7. – С.21-24

 

43. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. // Право України, 2005, №1

 

44. Мельник О. Управління майновими правами суб’єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання. // Право України, 2002, №6, с.90

 

45. Мельников М. Форма і зміст твору в авторському праві. // Право України, 2004, №12, с.64

 

46. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему. // Право України, 2003, № 4, с.72

 

47. Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії. // Право України, 2003, №4

 

48. Остапчук В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ із захисту авторського права і суміжних прав. // Право України, 2004, № 11, с.60

 

49. Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні. // Право України, 2003, №6, с.62

 

50. Потєхіна В. Значення охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації. // Підприємництво, господарство, право, 2005, №6

 

51. Ситцевой В. Авторское право на фотографии// Інтелектуальна власність. – 2000. №6-7. – С.32-34.

 

52. Тегова Т. Суб’єкти права інтелектуальної власності на ноу-хау. // Право України, 2005, 3 с.95

 

53. Терещенко О. Проблема захисту службових творів (креслень та технічної документації). // Право України, 2003, 39, с. 104

 

54. Ярошевська Т. Право на службовий винахід: історичний досвід та сучасність. // Право України, 2005, № 11, с.95

 

Додаткова:

 

1. Конституція України. - К.: Школа, 2006.

2. Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база. 2-е вид. / Роїна О. - М.- К.: КНТ, 2005.

3. Саржан А.О. Інтелектуальна власність: Навч.посібн. - Донецьк: Тов. «Юго-Восток», 2007.

4. Липинский В. В. Основы интеллектуальной собственности. Курс лекцій. – Донецк: Норд Пресс, 2005.

5. Право інтелектуальної власності. Академічний курс. За ред О. А. Підопригори. К.: Видавн. Дім, 2004.

6. Потєхіна В. О. Інтелектуальна власність: Навч. посібн. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

7. Коссак В. М., Якубовський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.

8. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

9. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. - К.: Центр. навч. літератури, 2006.

10. Серебровский В.І. Вопросы советского авторского права. – М., 1956, с.32)

 

Додаткова:

 

1. Интеллектуальный капитал - стратегический потенциал организации: Учебное пособие / Под ред. А.Л.Гапоненко Т.М.Орловой.- М.: ИД «Социальные отношения», 2003.- С.6.

2. Зинов В., Сафарян К. Интеллектуальный капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса // Інтелектуальна власністъ.-2001- №5-6. - С.23-24; Давиденко Т. Левківськая Я. Інтелектуальний капітал як головна продуктивна сила суспільства // Інтелектуальна власність - 2004.- № 8.- С.3 та ін.

3. Олейко В. Інтелектуальний капітал: методологічні аспекти// Інтелектуальна власність.- 2003. - № 6 - С.43.4. Там же.- С.43-44.

5. Зинов В., Сафарян К. Интеллектуальний капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса // Інтелектуальна власність. -2001.- № 5-6.- С.23.

6. См.: Интеллектуальный капитал - стратегический потенциал организации: Учебное пособие / Под ред. А.Л.Гапоненко Т.М.Орловой.- М.: ИД «Социальные отношения», 2003.- С. 10-11.

7. Брукинг 3. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии .-СПБ.: Питер, 2001.-С.31.

8. Международные стандарты оценки (МСО 1-4) /http://www.gkr.rnov.ru/portal /dokuments.nsf/a94b52315...

9. Козырев А.Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности-М.: «Интерреклама», 2003- С.14; Крайнєв Л.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія- К.: «Концерн Видавничий Дім Ін Юре», 2004. - С.51 та ін.

10. Ващук Я. Об'єкти інтелектуальної власності - нематеріальні активи підприємства /http://patent.kom.ua/ukr/articles/group 30/i 99.

11. Там же.

12. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку/http://economika.kiev.ua/ index. php?newsid=26

13. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. - К.:Центр навчальної літератури, 2005.- С.212 .

14. Сенчихін В. Опасная бухгалтерская норма / «2000».- 2007. -10 августа. -С. 85.

15. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності»// Інтелектуальна власність.- 2005.- №11.- С.50.

16. Чеботарьов В., Герасименко О. Роль оцінки об'єктів інтелектуальної власності при їх комерціалізації // Інтелектуальна власність.- 2004.- № 8.- С.32.

17. Там само-С.32.

18. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності»// Інтелектуальна власність-2005.-№ 11.-С.50-51.

19. Там же-С.51-52.

20. Там же-С.53.

21. Международные стандарты оценки (МСО 1-4) /http://www.gkr.rnov.ru/portal /dokuments.nsf/a94b52315...

22. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) :Учебное пособие / Под ред. Н.А.Абдулаева. - М.: Изд-во «Зкмос», 2000.- С.44; Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник.- К.:Центр навчальної літератури, 2005- С.96-99 та ін.

23. Капіца Ю., Мальчевський І., Аралова Н., Федченко Л. Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях // Вісник НАН України.- 2002.- № 7.- С.38-39.

24. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності» // Інтелектуальна власність .- 2005.- № 10.- С.60.

25. Цибульов П. Названа стаття // Інтелектуальна власність. -2005.-№ 10.-С.61.

26. Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? Методы оценки. - М.: Перспектива, 1996.-С.87-89.

27. Цибульов П. Названа стаття // Інтелектуальна власність. -2005.-№ 10.-С.61.

28. См.: Михайлова Н., Кондруніна М. Обоснование ставки дисконтирования путем использования основных рыночных финансовых индикаторов доходности капитала /www.efin.ru/finanalysis/discount_rate.htm; Комаров А. Как оценить компанию. /irtx.irkru/chuck/-tmp/ren...ru/SMAG/24-1997.- 111/artikle 31/ htm та ін.

29. Капіца Ю., Федченко Л. Методологічні підходи до експертної оцінки вартості нематеріальних активів (інтелектуальної власності) /http://www.ndiiv.org.ua/ua/institut/indexinstitut.php?zbirnuk/14.php.

30. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності.- К., 2005 /http://www. bookz.com.ua/23/04.htm.

31. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності» // Інтелектуальна власність.- 2005.- № 10.- С.61.

32. Там же.-С.61.

33. Международные стандарты оценки (МСО 1-4) /http:/dpogroup.ru/legislation /mso l-4.asp; Капіца Ю., Мальчевський I., Аралова Н., Федченко Л. Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових opгaнiзaцiяx /http://nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002 - 07/9.htm.

34. Новосельцев О. Подходы к оценке интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность.- 1998.- № 4.-С.2-6.

35. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності» // Інтелектуальна власність.- 2005.- № 12.- С.57-58.

36. Вачевський М.В. Організаційна структура системи управління інтелектуальною власністю //Актуальні проблеми економіки-2004-№ 4(34).-С.155-160.

37. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності»// Інтелектуальна власність.- 2005.- №12.- С.58-63.

38. Цибульов П. Основи інтелектуальної власності.- К., 2005/www.bookz. com.ua/23/04.htm

39. Цибульов П. Заочний семінар «Основи інтелектуальної власності» // Інтелектуальна власність- 2005- № 12- С.58-59.

40. Там же.-С.60-63.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 429; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.