Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники результатів економічної діяльності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Питання для контролю знань

1. У чому полягають пізнавальна й практична функції макроекономіки?

2. Що розуміють під поняттями “матеріальні потреби” й “економічні ресурси”?

3. Що є об'єктом макроекономіки?

4. Назвіть основні типи економічних систем. Чим відрізняються вони між собою?

5. Дайте характеристику різних моделей змішаної економіки.

6. У чому полягає сутність та особливості перехідної економіки?

7. Дайте характеристику основних суб'єктів змішаної економіки і покажіть їхню взаємодію у ринкових умовах.

8. Що є предметом макроекономіки?

9. У чому полягають позитивна й нормативна функції макроекономіки?

10. Як діє ринковий механізм?

11. Назвіть основні цілі, що вирішує держава своєю економічною політикою

12. Які вчені внесли значний вклад у розробку теоретичних основ макроекономічної науки?

 

 

ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИМІРУ

 

Динаміку економічного розвитку країни характеризує система макроекономічних показників. Вони є важливим інструментом державного регулювання і прогнозування розвитку національної економіки. Одним з основних макроекономічних показників для оцінки результатів економічної діяльності є валовий внутрішній продукт (ВВП). Його динаміка використовується для оцінки загальної ефективності функціонування економіки і для визначення дієвості чи неспроможності заходів економічної політики, що проводиться урядом.ВВП вимірює вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами даної країни за визначений період часу.

Кінцевими товарами і послугами є ті з них, що використовуються для кінцевого споживання, нагромадження й експорту.

Вартість проміжних товарів і послуг, витрачених у процесі виробництва (сировина, матеріали, паливо, енергія, інструменти, насіння, послуги транспорту, торгівлі, оренди) не включаються у ВВП для запобігання подвійного рахунку. Термін “валовий” означає що при розрахунку ВВП із його вартості не віднімається споживання основного капіталу (амортизація).

ВВП – вважають внутрішнім продуктом, тому що він виробляється резидентами даної країни. Резидентами є всі економічні одиниці (підприємства, домашні господарства), незалежно від їхньої національної приналежності, що мають центр економічного інтересу на економічній території даної країни (займаються виробничою діяльністю чи проживають у країні не менш року).Існують наступні способи виміру ВВП:

1. За доданою вартістю (виробничий метод);

2. За доходами (розподільний метод);

3. За витратах (метод кінцевого використання).

При використанні 1-го методу сумується вартість, додана на кожній стадії виробництва кінцевого продукту.

Додана вартість – це різниця між вартістю вироблених товарів і послуг (випуском) і вартістю товарів і послуг, цілком спожитих у процесі виробництва (проміжним споживанням).

Валовий внутрішній продукт – це сума валової доданої вартості усіх виробників-резидентів плюс та частина податків за винятком субсидій на продукти, що не включена в додану вартість. З метою спрощення в макроекономіці ВВП визначають як суму доданої вартості усіх виробників.

Другий метод дозволяє врахувати внесок різних фірм і галузей у створення ВВП. Для економіки в цілому сума всієї доданої вартості повинна дорівнювати вартості кінцевих товарів і послуг. При розрахунку 2-м методом (за витратами) сумують витрати на кінцеве споживання товарів і послуг домашніх господарств, держави, валові інвестиції, чистий експорт:

ВВП=C+I+G+Хn ,

де:

С – особисті споживчі витрати, що включають витрати домашніх господарств на товари тривалого користування і поточного споживання, на послуги, але не включають витрати на придбання житла;

I - валові інвестиції, що включають виробничі капіталовкладення чи інвестиції в основні виробничі фонди (витрати фірм на придбання нових виробничих підприємств і устаткування); інвестиції в житлове будівництво; інвестиції у запаси (зростання запасів враховується зі знаком “+”, зменшення зі знаком “-“). Валові інвестиції можна також представити як суму чистих інвестицій і амортизації (чисті інвестиції збільшують запас капіталу в економіці – це витрати на нове будівництво чи придбання нового обладнання).

G – державні закупівлі товарів і послуг – витрати на будівництво і утримання шкіл, доріг, армії і державного апарата управління та ін..

Хn – чистий експорт товарів і послуг за кордон. Розраховується як різниця експорту й імпорту. При підрахунку ВВП враховують усі витрати, пов'язані з придбанням кінцевих товарів і послуг, вироблених у даній країні, у т.ч. і витрат іноземців, тобто вартість експорту даної країни. Одночасно виключають з вартості придбань економічних агентів даної країни товари і послуги, вироблені за кордоном, тобто вартість імпорту.

Наведене рівняння називають основною макроекономічною тотожністю.

Третій метод. При розрахунку ВВП за доходами (розподільним методом) сумують первинні доходи, виплачені з доданої вартості виробничими одиницями – резидентами. До таких доходів відносяться:

- оплату праці найманих робітників (заробітна плата, включаючи премії, доплати, надбавки, нараховані в грошовій чи мат.формах і ін., обчислені до виплати податків і інших утримань; відрахування роботодавців на соціальне страхування);

- податки на виробництво й імпорт за винятком субсидій (чисті непрямі податки), до складу яких включаються ПДВ, акцизи, податки на продажі, податки на землю, будинки, фонд оплати праці й ін.;

- валовий прибуток і валові змішані витрати чи чистий прибуток і чисті змішані доходи плюс амортизація.

Валовий прибуток і валові змішані доходи – це частина валової доданої вартості, що залишається у виробників після відрахування витрат, пов'язаних з оплатою праці найманих робітників і сплатою податків на виробництво й імпорт.

Змішані доходи – це доходи некорпоративних підприємств, що належать домашнім господарствам. Доход таких підприємств містить елемент оплати праці, що не може бути виокремлений з доходу власника чи підприємця.

Податки на виробництво і імпорт (непрямі) - це первинний дохід органів державного управління.Крім показника ВВП для оцінки сукупного доходу і продукту використовується показник валового національного доходу (ВНД). Він враховує всі первинні доходи (надходять суб’єктам господарювання у порядку первинного розподілу доданої вартості), отримані резидентами даної країни у зв'язку з їх участю у виробництві як ВВП даної країни, так і ВВП інших країн.

Відмінність між ВВП і ВНД у тім, що ВВП вимірює потік кінцевих товарів і послуг, вироблених резидентами даної країни, а ВНД – потік первинних доходів, отриманих її резидентами тобто ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих із-за кордону, - тобто на різницю між доходами резидентів даної країни, отриманими із-за кордону, і доходами нерезидентів, переданими за кордон з даної країни (виплаченими резидентами даної країни нерезидентом). Різницю називають чистим доходом із-за кордону.

ВНД =ВВП+сальдо первинних доходів із-за кордону.

Показник ВНД ідентичний показнику ВНП (за старою редакцією СНР). До основним макропоказників також відносять:

- чистий внутрішній продукт (ЧВП – це ВВП – амортизація);

- чистий національний дохід (ЧНД – це ВНД – амортизація);

- національний дохід (НД – це ЧНД – непрямі податки);

- особистий дохід (національного дохід - внески на соціальне страхування, нерозподілений прибуток корпорацій, податки на прибуток корпорацій + сума трансферних платежів);

- особистий доход у розпорядженні (особистого дохід - прибутковий податок з громадян).

Особистий доход у розпорядженні використовується домашнім господарством на споживання і заощадження.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 700; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.