Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предмет і об'єкт макроекономіки
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МАКРОЕКОНОМІКИ

 

 

Макроекономіка – галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції і забезпечення рівноваги платіжного балансу.

Макроекономіка вивчає фактичний стан національної економіки на основі чого розробляються різні варіанти впливу держави на процес економічного розвитку країни. В основі вивчення макроекономіки знаходиться фундаментальне протиріччя між матеріальними потребами людей і економічними ресурсами, якими вони володіють для задоволення потреб.

Матеріальні потреби є необмеженими, а економічні ресурси для їхнього задоволення – обмежені. Це протиріччя розглядається не з позицій окремих суб'єктів економічної діяльності, а з позицій національної економіки в цілому.

Матеріальні потреби – це бажання людей володіти товарами і послугами, що приносять корисність. Матеріальні потреби пов'язані з економічними ресурсами, до яких відносять усі природні, людські і вироблені людиною засоби, що використовуються для виробництва товарів і послуг.

Економічні ресурси підрозділяють на: матеріальні ресурси (земля, сировина, капітал, корисні копалини); людські ресурси (праця і підприємницька діяльність); капітал (“інвестиційні ресурси”, або інвестиції).

У зв'язку з обмеженістю ресурсів досягти підвищення рівня задоволення потреб можна тільки підвищуючи ефективність використання всіх наявних ресурсів, тобто шляхом підвищення ефективності функціонування національної економіки. До основних напрямків підвищення ефективності національної економіки відносять:

1. Забезпечення повної зайнятості ресурсів, тобто залучення в економічний оборот усіх ресурсів, придатних для виробництва товарів і послуг: повна зайнятість працездатного населення, максимальне залучення в сільськогосподарське виробництво землі, повна завантаженість виробничих потужностей.

2. Досягнення повного обсягу виробництва. Під таким обсягом розуміють такий обсяг, при якому продуктивні можливості ресурсів використовуються найбільше повно і відповідно до їх виробничого призначення (рілля не може використовуватися під несільськогосподарські потреби, фермери не повинні забирати врожай косою якщо є комбайн, інженер не повинний працювати двірником).3. Досягнення найбільш раціонального розподілу наявних ресурсів між виробництвом окремих видів продукції та між виробництвом споживчих і інвестиційних товарів. У першому випадку найбільша ефективність досягається за умови рівноваги між попитом і пропозицією при відсутності як надвиробництва так і дефіциту. В другому – коли забезпечений баланс між поточними і перспективними потребами.

4. Зростання технічного рівня виробництва.

Результатом дії таких факторів як збільшення зайнятості населення і технологічний прогрес є економічне зростання. Економічний зростання забезпечує збільшення обсягу виробництва, що наближує до розв’язання фундаментальне протиріччя між необмеженими потребами і обмеженими економічними ресурсами. Для забезпечення стійкого економічного зростання необхідно керувати циклічними коливаннями розвитку економіки.

Керування економічним циклом з метою забезпечення повної зайнятості ресурсів і досягнення неінфляційного економічного зростання здійснюється за допомогою інструментів макроекономічної політики: бюджетно-податкової (фіскальної) і кредитно-грошової (монетарної). Бюджетно-податкова політика здійснюється в основному урядом, а кредитно-грошова – Центральним банком.

Координація короткострокових і довгострокових цілей, вибір інструментів і розробка альтернативних стратегій фіскальної і монетарної політики є об'єктомдослідження в макроекономічній теорії.

У макроекономічному аналізі використовуються агреговані величини, що характеризують рух економіки як єдиного цілого: ВВП, середній рівень цін, ринкова ставка відсотка (а не ставка відсотка окремого банку) рівень інфляції, зайнятості, безробіття.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 407; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.