Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація ремонту техніки продовольчої служби

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Поточний ремонт техніки продовольчої служби не планується. він виконується по потребі в процесі технічного обслуговування і на місці виходу техніки з ладу. при необхідності з дозволу заступника командира військової частини по технічній частині поточний ремонт польових технічних засобів може вироблятися в пунктах технічного обслуговування.

Для виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту технологічного і холодильного обладнання військових їдалень силами особового складу військовим частинам дозволяється здобувати в місцевих торговельних організаціях за рахунок засобів кошторису Міністерства оборони України інструмент.

Техніка продовольчої служби направляється в середній і капітальний ремонт тільки після визначення її технічного стану комісією, призначуваної командиром військової частини з числа посадових осіб – фахівців з цієї техніки.

Комісія призначається:

- після закінчення встановлених міжремонтних періодів або термінів служби;

- у випадку передчасного виходу техніки з ладу в результаті ушкоджень, аварій, незадовільного технічного обслуговування, неякісного виготовлення (ремонту).

При огляді проводиться перевірка записів у формулярі (паспорті) і в разі потреби перевірка роботи і розкриття окремих агрегатів.

За результатами огляду складається акт технічного стану ф. 12 з докладним перерахуванням несправностей основних агрегатів, вузлів, деталей і приладів і причин виходу техніки з ладу, а також визначається вид ремонту.

У випадку передчасного виходу техніки з ладу (за винятком бойових ушкоджень) командир військової частини призначає розслідування і встановлює причини передчасного виходу техніки з ладу.

Якщо причиною з'явилося порушення правил експлуатації, командир військової частини зобов'язаний залучити винних до відповідальності і вжити заходів до недопущення повторення причин, що викликали передчасний вихід техніки з ладу.

При передчасному виході техніки з ладу через недоброякісне виготовлення (ремонту) командир військової частини зобов'язаний пред'явити рекламацію заводові - виготовлювачеві або підприємству, що робило ремонт.Для одержання убрання на середній або капітальний, ремонт техніки в ремонтних підприємствах продовольчої служби командир військової частини подає заявку в продовольчий відділ округу з додатком акта технічного стану в одному екземплярі.

Другий екземпляр акта технічного стану разом з отриманим нарядом на ремонт техніки направляється в ремонтне підприємство.

У випадку передчасного виходу техніки з ладу (крім бойових ушкоджень) до заявки на ремонт повинна бути прикладена довідка про проведене розслідування причин ушкодження і вжитих заходів.

У бойових умовах комісія для технічного огляду техніки продовольчої служби, що підлягає середньому або капітальному ремонтові, не призначається.

Ремонт техніки продовольчої служби усередині з'єднання (частини) здійснюється по розпорядженнях заступника командира з'єднання (частини) по технічній частині.

У бойовій обстановці командир ремонтного підрозділу з'єднання (частини) може приймати технікові продовольчої служби в ремонт самостійно, доповідаючи про цьому безпосередньому начальникові.

Поточний ремонт техніки продовольчої служби, а у воєнний час і середній ремонт усередині з'єднання (частини) здійснюється без оформлення приймально – здавальних документів і актів технічного стану.

Здача техніки продовольчої служби в середній ремонт усередині з'єднання (частини) у мирний час проводиться по актах технічного стану, а прийом з ремонту – по книзі обліку технічного обслуговування і ремонту машин і агрегатів.

Відправлення техніки продовольчої служби в середній і капітальний ремонт поза з'єднанням (частини) здійснюються по нарядах, видаваним начальниками, яким підлеглі ремонтні підприємства.

Наряди на ремонт техніки в ремонтних підприємствах продовольчої служби видається на підставі акта технічного стану і матеріалів розслідування, якщо техніка не виробила встановленого міжремонтного періоду.

В наряді вказується термін його дії, а також подальше використання зданої в ремонт техніки (підлягає поверненню у військову частину або зарахуванню на облік продовольчого відділу ОК).

Наряди на ремонт виписується в двох екземплярах. один екземпляр наряду видається військової частини, інший екземпляр наряду й акт технічного стану залишаються в справах продовольчого відділу ОК.

Наряд на ремонт підписується начальником продовольчого відділу ОК і скріплюється печаткою.

Техніка, що здається (що відправляється) у ремонт, повинна бути підготовлена до здачі й укомплектована в відповідності з технічними умовами на здачу в ремонт і видачу з ремонту. вона повинна бути очищена від бруду, іржі, залишків їжі, продуктів і води, а також від сторонніх предметів.

В умовах застосування ядерної зброї й інших засобів масової поразки перед відправленням техніки в ремонтні підприємства проводиться спеціальний контроль і при необхідності дезактивація, дегазація або дезінфекція, про що в акті технічного стану робиться відповідний запис.

Забороняється перед відправленням техніки в ремонт заміняти агрегати, деталі, прилади й автомобільні шини негідними.

В акті технічного стану вказуються номери автомобільних шин і відсоток їхньої придатності.

Техніка до відправлення в ремонт підготовляється розрахунками (водіями, машиністами, кухарями, пекарями) під керівництвом командирів підрозділів. готовність техніки до відправлення в середній або капітальний ремонт перевіряється начальником продовольчої служби частини (з'єднання).

Навантаження та розміщення техніки на залізничному й автомобільному транспорті при відправленні в ремонт повинні виконуватися відповідно до встановлених нормативів.

Техніка, здана в ремонт, з обліку частини не знімається і після ремонту підлягає поверненню в ту ж частину.

Не повертається в частину і знімається з обліку частини техніка, що після ремонту зараховується в резерв, про що робиться відповідна оцінка в наряді на ремонт.

Підставою для зняття з обліку техніки, зарахованої в резерв, служить прийомний акт ремонтного підприємства, завірений гербовою печаткою.У воєнний час усі види техніки продовольчої служби, що направляються в середній або капітальний ремонт у ремонтні підприємства продовольчої служби, з обліку частин знімаються і зараховуються в резерв ОК або центрального продовольчого управління Міністерства оборони України.

Польові технічні засоби при здачі в ремонт у мирний час укомплектовуються приналежностями й інструментом відповідно до технічних умов на здачу в ремонт і видачу з ремонту техніки продовольчої служби.

У воєнний час польові технічні засоби здаються в ремонт із покладеним комплектом приналежностей і інструмента.

Техніка здається в ремонт разом з формуляром (паспортом). У формуляр (паспорт) повинні бути внесені всі дані за станом на останній день роботи.

Техніка, що надходить у ремонтне підприємство, оформляється актом прийому.

Акт складається комісією, призначуваної начальником ремонтного підприємства, за участю представника частини (військового складу), що здає в ремонт технікові.

Акт прийому складається в трьох екземплярах і затверджується начальником ремонтного підприємства. по твердженні перший екземпляр акта передається (направляється) частини (військовому складові), що здав технікові в ремонт. другий екземпляр направляється начальникові продовольчого відділу округу і третій залишається в ремонтному підприємстві разом з актом технічного стану й убранням.

Акт прийому й наряд є підставою для оприбуткування техніки, що надійшла в ремонтне підприємство.

Комісії ремонтного підприємства надається право розкривати окремі агрегати і вузли.

При виявленні некомплектності, підміни агрегатів, вузлів і окремих деталей або інших розбіжностей між фактичним станом техніки і зазначеним в акті технічного стану, а також якщо техніка надійшла в розібраному виді або не очищеної від бруду й іржі, залишків їжі, продуктів і води або відсутні правильно оформлені документи, техніка в ремонт не приймається.

У цьому випадку техніка приймається ремонтним підприємством на тимчасове збереження, про що робиться відповідний запис на звороті акта технічного стану з докладним викладом виявлених недоліків, завірений підписами здавача і приймальника і печаткою ремонтного підприємства.

Про допущені порушення начальник ремонтного підприємства повідомляє командирові частини й у копії начальникові продовольчого відділу ОК.

Командир частини зобов'язаний доукомплектувати техніку й усунути виявлені недоліки, а винних притягти до відповідальності.

Якщо доукомплектувати техніку силами частини неможливо, командир частини доповідає про це по команді начальникові продовольчого відділу округу з представленням матеріалів розслідування.

Техніка недоукомплектована або з заміненими агрегатами, вузлами, деталями і приладами може бути прийнята в ремонт тільки з дозволу начальника продовольчого відділу округу.

У бойових умовах техніка, що надійшла в ремонтне підприємство з зазначеними в ст. 160 дійсного керівництва порушеннями, приймається в ремонт, але видача її з ремонту виробляється тільки за вказівкою начальника, що видав убрання (розпорядження) на ремонт.

Порядок повідомлення про порушення при здачі техніки в ремонт у воєнний час зберігається такий же} як і в мирний час.

Видача (відправлення) ремонтним підприємством відремонтованої техніки виробляється відповідно до вказівок начальника продовольчого відділу округу.

видача відремонтованої техніки оформляється актом комісії, призначеної начальником ремонтного підприємства, за участю представника частини (військового складу), що одержує техніку з ремонту.

Акт складається в трьох екземплярах, з них перший – передається (направляється) одержувачеві, другий – продовольчому відділові округу і третій – залишається в ремонтному підприємстві і є підставою для списання виданої відремонтованої техніки.

Одночасно з передачею (відправленням) акта одержувачеві техніки передається (відправляється) формуляр (паспорт).

Про вид зробленого ремонту польових технічних засобів робиться оцінка у формулярах (паспортах).

На відремонтовані холодильне і технологічне обладнання і ваговимірювальні прилади, на які формуляри (паспорти) не ведуться, ставиться клеймо ремонтного підприємства з указівкою виду ремонту, дати випуску з ремонту, а також найменування підприємства, що робило ремонт.

Польові технічні засоби при видачі з ремонту в мирний час укомплектовуються приналежностями й інструментом відповідно до технічних умов на видачу польових технічних засобів з ремонту.

У воєнний час польові технічні засоби видаються з ремонту з необхідними по нормах приналежностями й інструментом.

Якщо при виконанні середнього ремонту техніки буде встановлено, що вона фактично вимагає капітального ремонту, то виробляється капітальний ремонт.

Рішення на переклад техніки із середнього ремонту в капітальний приймає начальник ремонтного підприємства або його заступник по технічній частині (головний інженер) після розгляду матеріалів по цьому питанню.

Справна робота відремонтованої техніки гарантується ремонтним підприємством протягом визначеного терміну за умови дотримання правил експлуатації і збереження у військовій частині.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 422; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.