Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Список використаних джерел. Практичне завдання для самостійного опрацювання
Тести

Практичне завдання для самостійного опрацювання

 

З метою закріплення отриманих знань студентам пропонується самостійно вирішити наступні виробничі ситуації:

Ситуація 1. Згідно з реформою банківської системи, поряд з Ощадним банком створено комерційні. У комерційних банках нараховується більший відсоток на вкладені суми порівняно з Ощадним, але сам внесок не гарантується. Перед кожним вкладником постає дилема: мати меншу, але гарантовану суму, або більшу, проте з ризиком втратити сам внесок.

Який ризик у цьому випадку є наявним? Відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 2. Оскільки державний розподіл випускників ВНЗ скасовується, то вже не йтиметься про гарантований «збут» державі молодих спеціалістів. З іншого боку, ВНЗ надаються великі права у плануванні своєї діяльності. Отже, виникає необхідність переорієнтувати роботу вузів, створення нового економічного механізму вищої освіти.

Якому виду (видам) ризику буде надане пріоритетне значення при визначенні величину набору на окрему спеціальність? Хто повинен взяти на себе цей ризик? Відповідь обґрунтуйте.

 

1) Ризик – це ?

А) різновид невизначеності;

Б) небезпека настання певних подій;

В) небезпека настання втрат;

Г) всі відповіді вірні.

2) У перекладі з давньоіталійського «risicare» ризик це ?

А) наважуватися;

Б) збиратися з силами;

В) намагатися;

Г) перестрахуватися.

3) До функцій ризику можна віднести ?

А) аналітична,захисна, регулятивна, інноваційна;

Б) регулятивна, інноваційна, розподільча, контролююча;

В) організаційна, захисна, аналітична, контролююча;

Г) всі відповіді вірні.

4) До елементів ризику відносять ?

А) об’єкт, суб’єкт, джерела ризику;

Б) суб’єкт, об’єкт ризику;

В) джерела ризику;

Г) об’єкт, елементи ризику.

5) Залежно від виду підприємницької діяльності розрізняють втрати від ?

А) здійснення виробничої, комерційної та фінансової діяльності;

Б) здійснення виробничої діяльності у іноземній валюті;

В) здійснення комерційної та фінансової діяльності;Г) здійснення посередницької діяльності.

1. Арямов, А. А. Общая теория риска. / А. А. Арямов. – М. : Волтерс клувер, 2011. – 202 с.

2. Бланк, І. А. Торгівельний менеджмент : навч.-метод. посіб. / І. А. Бланк – К. : Українсько-Фінський ін-т менеджмента і бізнесу, 2007. – 408 с.

3. Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками / В. В. Вітлінський, П. І. Марченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.

4. Вітлінськитй, В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

5. Донець, Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. / Л. І. Донець. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 312 с.

6. Камінський, А. Б. Моделювання фінансових ризиків : монографія / А. Б. Камінський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.

7. Клапків, М. С. Питання етимології ризику / М. С. Клапків // Фінанси України. – 2001. – № 4. – С. 14-20.

8. Клименко, С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посіб. / С. М. Клименко. О. С. Дуброва. – К. : КНЕУ, 2005. – 252 с.

9. Крисюк, Б. В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України / Б. В. Крисюк, В. І. Крисюк // Економіка та управління національним господарством. – 2010. – С. 24-26.

10. Лясковський, О. В. Управління економічними ризиками на харчовому підприємстві / О. В. Лясковський // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 28-31.

11. Стешенко, О. С. Економічні ризики : навч. посіб. / О. С. Стешенко. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 145 с.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 350; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.