Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив загальних процесів усуспільнення й поділу праці на організацію діяльності підприємств
Чинники вибору форм організації виробничої діяльності

Тест

Питання

Питання та тести для перевірки засвоєння матеріалу теми

1. Що відрізняє потокову організацію виробничих процесів?

2. До якого типу потокової організації: однопредметної чи багатопредметної відносяться змінно-потокові лінії (ЗПЛ)?

3. З чого складається структура циклу роботи ЗПЛ?

4. Чим прямоточна лінія відрізняється від класичної потокової лінії?

5. Перелічити всі форми багатопредметної організації?

6. Що відрізняє групову організацію?

7. В чому зміст типової організації?

8. Що є головною умовою можливості застосування багатоверстатної організації?

9. За рахунок чого забезпечується безперервність матеріального потоку при виконанні операцій?

10. Що означає «оборотний заділ»?

11. Коли виникає від’ємний оборотний заділ?

11. Коли виникає позитивний оборотний заділ?

(продовжити вислів, дати коротке визначення або відповідь)

1. За рівнем безперервності потокові лінії підрозділяються на…

2. Багатопредметні потокові лінії бувають груповими й ...-потоковими.

3. Такт потокової лінії – це відрізок часу між ...

4. Чому дорівнює такт роботи потокової лінії, якщо кожні двадцять мінут з неї сходять чотири готові вироби?

5. Яка продуктивність потокової лінії, якщо при ритмі у 15 мінут вироби випускаються передатними партіями з 3-х штук?

6. Скільки одиниць устаткування необхідно для виконання операції тривалістю 30 мінут на потоковій лінії при такті 12 мінут?

7. Скільки одиниць устаткування на одній операції потокової лінії може обслужити одна людина, якщо в структурі норми штучного часу вільний час людини становить 70%?

8. Від чого залежить зміна оборотного заділу між суміжними операціями потокової лінії?

9. Який заділ утвориться між суміжними операціями потокової лінії, які починають одночасно, але час виконання попередньої операції менше?

10. Що означає поява негативної величини розрахункового оборотного заділу між операціями потокової лінії?

  

Тема 6. ВИБІР ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План

6.1. Чинники вибору форм організації виробничої діяльності.

6.2. Рекомендації з вибору форми організації виробничої діяльності.

6.3. Практичні завдання.

6.4. Питання для перевірки засвоєння матеріалу теми.

 

Організація діяльності будь-якого сучасного підприємства не може здійснюватися всупереч тим об'єктивним вимогам, які висуваються сучасним суспільством, його економікою, ринковою системою господарювання. Спроба здійснення господарської діяльності без урахування сучасних вимог і обумовлених ними принципів і відповідних форм неминуче приводить до її збитковості, що є несумісне з її цілеспрямованістю на одержання прибутку.

Практично будь-які форми організації діяльності, незважаючи на їхню розмаїтість, відповідають сучасним вимогам, обумовленим взаємодією таких загальних процесів як поділ й усуспільнення праці. У самому загальному виді це знаходить своє вираження в принципах спеціалізації, кооперації, концентрації, комбінуванні, диверсифікованості діяльності підприємств.

Дані принципи проявляються в певній логічній взаємодії. Вирішальним принципом є спеціалізація. Дія загального принципу спеціалізації повсюдно виражається в галузевому характері діяльності будь-якого суб'єкта, у прояві розумного вибору широти номенклатури продукції або послуг. Кожному діючому підприємству властиві певні види й ступінь спеціалізації як підприємств у цілому, так і його підрозділів і окремих робочих місць.

Будь-яка зміна продукції або збільшення її обсягів ставлять завдання поглиблення спеціалізації, оскільки вона є чинником забезпечення росту продуктивності праці. А це значить, що зміні підлягає й кооперація, тобто форма взаємодії учасників діяльності в створенні єдиного продукту. Дія загального процесу кооперування обумовлює пошук для будь-якого об'єкта діяльності раціональної участі інших суб'єктів у виготовленні власної продукції або наданні послуг.

Концентрація, що відображає ріст обсягів діяльності в одному місці, є також проявом загального принципу економії, обумовленого принциповою обмеженістю ресурсів, що випливає із закону збереження маси й енергії. Однак, з урахуванням дії економічних факторів, зростання концентрації не нескінченний, він обмежується певним обсягом діяльності підприємства і його підрозділів. Сучасні вимоги відповідно до прояву процесу концентрації укладаються в тім, що обсяг діяльності будь-якого суб'єкта повинен перевищувати або, як мінімум, рівнятися мінімальному обсягу, установлюваному з урахуванням об'єктивних обставин. Під мінімальним розуміється такий обсяг діяльності, при якому досягаються витрати на одиницю продукції або послуги на рівні середніх у галузі або середніх по даному сектору ринку.

Процесам поглиблення спеціалізації підрозділів можуть супроводжувати зворотні по зовнішніх ознаках процеси – комбінування й диверсифікованість, які відображають всесвітній процес перевищення в цивілізованому суспільстві зростання кількості різновидів потреб у товарах і послугах над приростом загальних обсягів споживання.

Вплив процесу комбінування проявляється в сполученні в рамках одного суб'єкта різних видів діяльності, що обумовлюється необхідністю ефективно використовувати сировину, відходи або побічні результати основної діяльності. Протягом другої половини минулого століття зміст комбінування значно розширилося за рахунок розвитку процесів диверсифікованості, коли основним мотивом до комбінування стає конкурентна боротьба за рахунок використання будь-яких резервів виробничо-технологічного характеру для розширення номенклатури продукції й послуг з метою найбільш повного задоволення запитів споживачів, що постійно розширюються.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.