Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ТЕМА 2.5. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Міжнародне право навколишнього середовища є галуззю міжнарод­ного права, сукупністю міжнародних принципів і норм, якими регулю­ються суспільні відносини між: його суб’єктами щодо охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в інтересах теперішнього і прийдешніх поколінь.

З цього визначення випливає, що предметом міжнародного пра­на навколишнього середовища є екологічні відносини, що склада­ються між відповідними суб’єктами у сфері їх взаємодії з навко­лишнім середовищем та його елементами.

До об’єктів міжнародного права навколишнього середовища на­лежать:

а) навколишнє середовище як цілісна природно-антропо­генна система, з якою зв'язані саме життя на Землі, умови життя і добробут людей у будь-якій країні світу;

б) природні ресурси і об’єкти як складові частини навколишнього середовища.

Останні у свою чергу поділяють на:

а) природні ресурси і об’єкти, що знаходяться поза межами дії національної юрисдикції (Сві­товий океан, Антарктика, навколоземний космічний простір тощо);

б) природні ресурси і об’єкти, що поділяються двома або більше державами (прикордонні ріки і озера, популяції мігруючих видів тварин, риб, птахів тощо);

в) природні ресурси і об’єкти, що знахо­дяться під національною юрисдикцією, використання яких зачіпає інтереси інших держав або світового співтовариства в цілому.

Суб’єктами міжнародного права навколишнього середовища виступають безпосередньо держави, міжурядові і неурядові ор­ганізації, а у передбачених цим правом випадках — також юри­дичні й фізичні особи, пов'язані з міжнародною екологічною діяльністю.

За своєю спрямованістю можна виділити кілька головних засад дії аналізованого права:

а) запобігання забрудненню та іншим фор­мам деградації навколишнього середовища;

б) встановлення на міжнародному рівні режиму раціонального природокористування;

в) забезпечення прав людини на безпечні умови життя в оточую­чому її навколишньому середовищі.До цих засад також належить організація міжнародного еко­логічного співробітництва на універсальному і регіональному рівнях. Міжнародне право навколишнього середовища, з одного боку, є правовою основою такого співробітництва, а з іншого — відповідне співробітництво виступає організаційною формою ре­алізації міжнародного права навколишнього середовища.

Ці та інші засади функціонування міжнародного права навко­лишнього середовища виявляються в його принципах. Вони поді­ляються на загальновизнані принципи міжнародного права і спеці­альні, галузеві принципи міжнародного права навколишнього середовища.

Загальновизнані принципи міжнародного права стосуються усіх його підгалузей, у тому числі міжнародного права навколишнього середовища. Основні з них закріплені у Статуті ООН. До них на­лежать принципи:

¾ суверенної рівності держави;

¾ добросовісного виконання міжнародних зобов'язань;

¾ мирного вирішення спорів;

¾ незастосування сили або погрози силою;

¾ співробітництва держав;

¾ не­втручання у внутрішні справи держав;

¾ непорушності державних кордонів;

¾ територіальної цілісності;

¾ поваги прав і свобод людини та деякі інші.

Спеціальні (галузеві) принципи міжнародного права навколишньо­го середовища найбільш повно зафіксовані у Стокгольмській дек­ларації з навколишнього середовища (26 принципів) і Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку (27 прин­ципів). Вони також відображені у Всесвітній хартії природи та інших актах міжнародного права навколишнього середовища.

До цих принципів, зокрема, належать:

¾ право людини на сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, її відповідальності за охорону і поліпшення навколиш­нього середовища на благо теперішнього і майбутніх поколінь;

¾ суверенітет держав над власними природними ресурсами та їх раціональне використання;

¾ стабільний розвиток, що передбачає екологізацію еко­номічного і соціального розвитку;

¾ екологічна безпека держав на засадах взаємного с півробітництва;

¾ перестороги в екологічній діяльності;

¾ екологічне співробітництво держав на засадах рівноправності;

¾ скоординований підхід до планування й управління в галузі охорони навколишнього середовища;

¾ ефективна і динамічна роль міжнародних організацій у галузі охорони і поліпшення навколишнього середовища;

¾ наукова обґрунтованість екологічних заходів;

¾ контроль за додержанням узгоджених між державами еко­логічних вимог;

¾ доступ громадськості до екологічної інформації й розв'язан­ня екологічних проблем;

¾ поширення екологічної інформації та відповідних знань серед населення;

¾ відшкодування шкоди, завданої довкіллю, зокрема на засадах “забруднювач платить”;

¾ мирне врегулювання екологічних спорів між суб’єктами міжнародного права навколишнього середовища;

¾ міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.