Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗА ПОРУШЕННЯ АТМОСФЕРООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Підставою для притягнення особи до юридичної відповідаль­ності у цій сфері є порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (правопорушення). Залежно від його виду засто­совуються адміністративна, кримінальна, цивільно-правова та дис­циплінарна відповідальність.

Загальний перелік правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря закріплений ст. 33 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”. До нього включені:

порушення прав громадян па безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середови­ще;

перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;

перевищення нормативів вмісту забруднюю­чих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до закону;

пе­ревищення обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

недотримання вимог, передбачених дозволом на викиди забрудню­ючих речовин в атмосферне повітря;

провадження незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;

впроваджен­ня відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля в інших державах та експлуатація технологічного устаткування, транспорт­них засобів та інших об’єктів, які не відповідають вимогам, вста­новленим законодавством про охорону атмосферного повітря;

по­рушення встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричини­ло забруднення атмосферного повітря;

проектування і будівництво об’єктів з порушенням встановлених законодавством норм та ви­мог до охорони атмосферного повітря;

невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;ненадання передбаченої законо­давством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан ат­мосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекру­чування відомостей про стан атмосферного повітря, викиди за­бруднюючих речовин в атмосферне повітря, екологічну обстанов­ку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;

не­дотримання норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуа­тацію нових і реконструйованих підприємств, споруд на інших об’єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових техно­логічних процесів та устаткування.

Адміністративна відповідальність у галузі охорони атмосферно­го повітря регулюється КпАП. Ним передбачені такі види адміністративних правопорушень у галузі охорони атмосферного повітря, як:

¾ самовільне випалювання сухої рослинності або її за­лишків (ст. 77і);

¾ порушення порядку здійснення викиду забрудню­ючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78);

¾ порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмо­сферних явищ (ст. 78і);

¾ недодержання вимог щодо охорони атмо­сферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79);

¾ недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів або споруд (ст. 79і);

¾ випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з переви­щенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80);

¾ експлуатація автотранспортних та інших пересувних за­собів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 81);

¾ порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використан­ня промислових і побутових відходів (ст. 82) та інші правопорушення.

Кримінальна відповідальність у галузі охорони атмосферного повітря передбачена ст. 241 КК України — забруднення атмосфер­ного повітря. Об’єктом злочинного посягання є суспільні відноси­ни, щодо раціонального використання, відновлення, поліпшення і охорони атмосферного повітря як сприятливого середовища існу­вання людини, тваринного і рослинного світу.

Предметом злочину є атмосферне повітря, яке знаходиться у відкритому просторі в межах території України.

Забруднення повітря всередині приміщення не може бути кваліфіковане за ст. 241 КК. У КК України є окремий склад зло­чину — « порушення вимог законодавства про охорону праці» , який може виражатися, зокрема, в недотриманні правил промислової санітарії.

Цивільно-правова відповідальність за порушення атмосфероохоронного законодавства настає за певних умов і підстав. До умов та­кої відповідальності віднесено:

l наявність шкоди;

l протиправну по­ведінку особи, яка заподіяла шкоду;

l причинний зв'язок між про­типравною поведінкою такої особи і шкодою, що настала;

l винну поведінку особи, що заподіяла шкоду.

Особи, винні в порушенні законодавства про охорону атмо­сферного повітря, зобов'язані відшкодувати заподіяну шкоду незалежно від притягнення їх до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.

Порядок визначення і стягнення збитків встановлений цивільним і цивільно-процесуальним законодавством. Тому в кож­ному конкретному випадку вимагається диференційоване застосу­вання спеціального законодавства про порядок визначення шкоди, яка виникла в тій чи іншій сфері діяльності в результаті порушен­ня атмосфероохоронного законодавства.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 394; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 2. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
 3. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
 4. Адміністративні правопорушення проти громадського порядку
 5. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
 7. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
 8. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки та склад
 9. Алкоголізм і наркоманія як форми прояву адиктивної поведінки та порушення соціальних норм людського співжиття
 10. Біохімічні порушення при нестачі інсуліну.
 11. Визначення збитків внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів
 12. Визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.