Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Частина I. Морально-психологічне забезпечення
САГАЙДАЧНОГО

М. Львів, вул. Гвардійська, 32

Діяльності військ

Морально-психологічне забезпечення

 

Частина ІІ

Курс лекцій

Редактор Животова Т.В.

Комп’ютерний набір та верстка Лірник Л.О.

 

Підписано до друку 15.05.2009

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний

Обл. - вид. арк. 14

Ум. друк. арк. 11,97

Наклад 50 прим.

Замовлення 91

Безкоштовно

 

Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ Національного університету

“Львівська політехніка”

 

 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК

 

Курс лекцій

 

 

Тернопіль 2010

УДК 159.9+159.923.32]:355.1 ББК 74.58 М 66 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету „Львівська політехніка” (протокол № 10 від 30.06. 2008 р.)

Рецензенти:

В.М.Кожевніков, кандидат історичних наук;

С.М Станіславчук, кандидат філософських наук

 

Відповідальний редактор:

О.В.Бойко, кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

М 66 Голик М.М., ЛяшенкоВ.М, РоманишинА.М., Романовський Я.Я.

Морально-психологічне забезпечення діяльності військ. Частина I:

Курс лекцій.– Львів: ЛІСВ, 2008. – 356 с.

 

Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальних програм курсантів та студентів військового інституту та призначений для використання у навчальному процесі при вивченні дисциплін: „Військове навчання та виховання”, „Морально-психологічне забезпечення військової діяльності”. У ньому розглядаються сучасні погляди на проблеми морально-психологічного забезпечення, які служать ефективному здійсненню військово-дидактичного та виховного процесів у військових підрозділах Збройних Сил України.

 

ПЕРЕДМОВА

Серед факторів, які характеризують могутність армії та флоту, найважливішими і визначними є готовність особового складу надійно захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Головною умовою забезпечення постійної бойової готовності військ є рівень їхньої бойової підготовки та морально-психологічного забезпечення.Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки висуває нові сучасні вимоги до бойового навчання військ, морально-психологічного забезпечення, професійної підготовки офіцерських кадрів, їх теоретичної і методичної майстерності. Перед офіцерами всіх військових ланок постає проблема: мобілізувати зусилля військовослужбовців всіх категорій на ефективне виконання поставлених завдань.

Морально-психологічне забезпечення — це один із основних видів всебічного забезпечення життєдіяльності військ. Яке представляє комплекс соціально-політичних, міжнародно-правових, організаційних, військово-соцiальних, гуманiтарно-освiтнiх i соціально-психологiчних заходiв, спрямованих на формування та морально-психологiчну злагодженість підрозділів, бойову кваліфікацію, загальноосвітній та культурний рівень, а також на рівень свідомості та організованості.

Курс лекцій Морально-психологічне забезпечення діяльності військ” призначений для використання у навчальному процесі при вивченні дисциплін: „Військове навчання та виховання”, „Морально-психологічне забезпечення військової діяльності”. У ньому розглядаються сучасні погляди на проблеми морально-психологічного забезпечення, які служать ефективному та оптимальному здійсненню військово-дидактичного та виховного процесу у військових підрозділах Збройних Сил України.

Отже, морально-психологічне забезпечення військової діяльності – це система заходів, спрямованих на формування і підтримання високого морального духу армії, морально-психологічного стану і дисципліни особового складу, правопорядку, на згуртування військових колективів і протидію інформаційно-психологічному впливу противника.

Щодо масштабів і потреб, морально-психологічне забезпечення являє собою комплекс взаємопов’язаних і узгоджених заходів державного і військового керівництва, органів військового управління з метою досягнення достатнього рівня морально-психологічного стану особового складу Збройних Сил та всього населення України для забезпечення обороноздатності держави в мирний і воєнний час, максимальне зниження психологічних втрат у військах та досягнення й утримання морально-психологічної переваги над противником з метою ефективного виконання бойових та інших завдань.

.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 526; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.