Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності нотаріату

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України.

Організація роботи посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії.

Система нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії в Україні.

Роль органів юстиції щодо регулювання діяльності нотаріату.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

3. Організація діяльності державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів. Вимоги до посади нотаріуса.

4. Організація діяльності державних нотаріальних архівів.

 

Відповідно до чинного законодавства, органами юстиції здійснюється керівництво державними нотаріальними конторами і архівами та контроль за діяльністю приватних нотаріусів. У своїй діяльності органи юстиції керуються Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р. № 1707/5 [22]. Так, відповідно до цього положення, основними завданнями Головного управління юстиції є: – реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інфор­маційної діяльності;– внесення на розгляд Міністерства юстиції, Державної реєстраційної служби та Державної виконавчої служби пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;– забезпечення роботи нотаріату; – експертне забезпечення правосуддя; – протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги); – здійснення в межах повноважень міжнародно-пра­вового співробітництва.

Головне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:– організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів;

– забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

– визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

– уносить подання до Мін’юсту про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

– зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

– встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

– контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

– контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

– проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, уза­гальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення в межах своєї компетенції;

– визначає кількість посад стажистів за погодженням з Мін’юстом, організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; організовує роботу комісії з прийняття кваліфікаційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і які не працювали нотаріусами, консультантами державних нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здійснювали керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

– забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єди­ного реєстру довіреностей.

Головне управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськ-районні, міжрайонні управління юстиції.

При Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі утворюється кваліфікаційна комісіянотаріату, головним завданням якої є визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Кваліфікаційна комісія нотаріату діє відповідно до Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 1 грудня 2006 р. № 87/5 [25].

Кваліфікаційна комісія діє у складі семи чоловік: представника Міністерства юстиції України, двох представників відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, трьох нотаріусів, представника легалізованих у вста­новленому порядку територіальних об’єднань нотаріусів (з числа нотаріусів).

До складу кваліфікаційної комісії входять нотаріуси, які мають стаж роботи нотаріусами не менше десяти років.

Строк повноважень кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня видання наказу про
її утворення.

Член кваліфікаційної комісії має право:

а) ознайомлюватись з матеріалами, поданими на
її розгляд;

б) брати участь у вивченні матеріалів справи та
перевірці;

в) заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

г) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

д) висловлювати окрему думку з оформленням її у пись­мовому вигляді.

Кваліфікаційна комісія проводить свої засідання у разі потреби, але не менше двох разів на рік.

За результатами розгляду питань кваліфікаційна комісія приймає рішення. Рішення кваліфікаційної комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

Кваліфікаційна комісія:

1) вирішує питання про допуск або відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

2) приймає кваліфікаційні іспити на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3) на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання до Міністерства юстиції про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції України в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі або до суду.

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату утворюється при Міністерстві юстиції України та діє відповідно до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 [21].

Основними завданнями Комісії є: визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

– розглядає подання Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про допуск осіб, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, до його складення;

– забезпечує проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

– розглядає подання головних управлінь юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

До складу Комісії входить чотири представники Мін’юс­ту, чотири нотаріуси та три представники легалізованих в установленому порядку об’єднань нотаріусів із всеукраїнським статусом. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мін’юсту.

Головою Комісії є Міністр юстиції. Заступник голови Комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування. Секретар Комісії призначається з числа представників Мін’юсту.

Засідання Комісії проводиться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

Комісія має право в межах своїх повноважень одержувати на свій запит необхідну інформацію від головних управлінь юстиції, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство юстиції України.

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 3398; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.