Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні величини дозиметричного контролю та одиниці їх вимірювання
Сучасні методи та прилади дозиметричного і хімічного контролю

З метою своєчасного виявлення радіоактивного, хімічного та біологічного забруднення (зараження) територій, повинно організовуватись радіаційне та хімічне спостереження. Для запобігання опроміненню та ураженню НХР, ОР організується дозиметричний та хімічний контроль. Для виконання цих завдань використовуються відповідні прилади дозиметричного та хімічного контролю.

Для визначення ступеню поразки особового складу ЦЗ та населення необхідно визначити дозу випромінювання, потужність дози та ступень радіоактивного забруднення.

Доза випромінювання - це енергія випромінювання, яка передана, або має бути передана одиниці маси речовини в процесі взаємодії випромінювання з цією речовиною.

Передана речовині енергія включає поглинену енергію випромінювання та енергію вторинних випромінювань, які виникають внаслідок взаємодії вихідних (первинних) випромінювань з речовиною.

Під поглиненою енергією випромінювання необхідно розуміти різницю між сумарною енергією часток і квантів, що входять у даний обсяг та сумарною енергією часток і квантів, що залишають даний обсяг.

Прийнято розрізнювати поглинену дозу випромінювання, експозиційну дозу у-випромінювання (квантового випромінювання) та еквівалентну дозу випромінювання, яки вимірюються відповідними приладами.

Поглинена доза випромінювання (Д„) - це кількість енергії будь якого виду іонізуючого випромінювання, поглиненого в одиниці маси будь якої речовини

Дп= W/m,

де: W - поглинена енергія випромінювання; m - маса речовини, що опромінюється.

Одиниця поглиненої дози в системі СІ - грей. 1 грей - одиниця поглиненої дози, при якій 1 кг речовини, що опромінюється, поглинає енергію в 1 джоуль.

1 Гр = 1 Дж/кг.

У радіобіології та радіаційній гігієні широке використання набула позасистемна одиниця поглиненої дози - рад. 1 рад = 0,01 Гр.

Експозиційна доза γ- випромінювання (Де) - це кількісна характеристика випромінювань, заснована на їх іонізуючій дії в сухому атмосферному повітрі та виражається відношенням сумарного електричного заряду іонів одного та виражається відношенням сумарного електричного заряду іонів одного знаку, що створюються поглиненим випромінюванням у деякій масі повітря, до цієї масиДЕ = q/m,

де: q- кількість зарядів, що створюються у- випромінюванням в повітрі з масою т.

Одиниця вимірювання в системі СІ - кулон на кілограм (Кл/кг).

Позасистемна одиниця вимірювання експозиційної дози - рентген (Р).

Рентген - це кількість енергії у-випромінювання, яка при поглинанні в одному кубічному сантиметрі чистого сухого повітря при температурі 0 °С та тиску 760 мм. рт.ст. утворює 2,08 109 пар іонів.

1 H = 2,58 10-4Кл/кг.

Відомо, що 1 Р = 0,877 рад і відповідно 1 рад = 1,14 Р.

З метою кількісного обліку шкідливої дії різноманітних випромінювань на біологічні об'єкти введено поняття еквівалентної дози (Декв).

Декв = Q Дп,

де: Дп - поглинена доза даного виду випромінювання;

Q. - коефіцієнт якості випромінювання, який показує у скільки разів ефективність біологічної дії даного виду випромінювання більше за ефективну біологічну дію у- випромінювання при однаковій поглиненій дозі в тканинах.

Коефіцієнт якості Q для різних видів іонізуючих випромінювань з невідомим складом спектру дорівнює:

для рентгенівського та дію у- випромінювання - 1;

для β- випромінювання -1;

для нейтронів різних енергій - від 3 до 10;

для α- випромінювання з енергією меншу за 10 МеВ - 20.

В системі СИ еквівалентна доза вимірюється в зівертах (Зв).

Позасистемною одиницею еквівалентної дози є біологічний еквівалент рентгена - бер.

Бер - це така поглинена доза будь якого випромінювання, яка викликає біологічний ефект аналогічний ефекту дози у- випромінювання в 1 Р.

Живий організм має здібність ліквідувати наслідки опромінення, тому введено поняття ефективної дози. Ефективна доза - це різниця між сумарною дозою радіації, накопиченої організмом, fa дозою ним відновленою протягом визначеного проміжку часу після опромінення.

Ефективна доза при одноразовому опроміненні визначається за формулою:

Деф.=0,1Д + 0,99 До 0,975 10"4,

де До - доза одноразового опромінення;

Д - кількість діб, що пройшли після опромінення.

Ефективна доза при багаторазовому опроміненні визначається за формулою:

Деф. = а До + в Д,

де а —коефіцієнт для дози одноразового опромінення До;

в - коефіцієнт для дози, що отримана при багаторазовому опроміненні (Д).

Потужність активності в системі СІ вимірюється в бекерелях (Бк).

Бекерель дорівнює одному розпаду в секунду (розп/сек).

Позасистемна одиниця виміру активності - кюрі (Ки):

1 Ки = 3,7 1010 розп/сек.

Таблиця 4.1

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 306; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.