Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток Ж
На дипломну роботу

Додаток Е

На дипломну роботу

Додаток Д

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

результатів дослідження за темою дипломної роботи

в практику діяльності підприємства

Підстави для здійснення науково-дослідної роботи студентом

Керівник ____________________________________________________

повна назва організації (підприємства)

доручає студенту(там) Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ________________________________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові студента(тів), спеціальність

 

виконати дослідження за темою ________________________________

назва теми

_______________________________ в термін з _____ по _____ 20 __ р.

під керівництвом _____________________________________________

Рекомендації за результатами дослідження, надані керівництву

____________________________________________________________ (повна назва організації /підприємства/, дата)

За результатами проведеного дослідження визнано доцільним впровадити такі рекомендації з удосконалення господарської діяльності ____________________________________________________________

(повна назва організації /підприємства/)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Виконавець теми __________________________ (підпис) Керівник теми ___________________________ (підпис) М.П.   Керівник організації (підприємства) _________________________________ (підпис)

Зразок оформлення відгуку на дипломну роботу

ВІДГУК

студента (тки) 5 курсу спеціальності

7.050103 “Міжнародна економіка”

____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________(назва теми)

виконану на матеріалах________________________________________

____________________________________________________________

(назва підприємства, установи)

1. Обґрунтування актуальності теми__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика повноти розкриття теми ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Практична цінність висновків і рекомендацій ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відповідність роботи вимогам щодо оформлення ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Зауваження та рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Загальна оцінка роботи

Робота відповідає вимогам вищого навчального закладу, рекомендується до захисту в ДЕК і заслуговує позитивної оцінки.

 

 

Науковий керівник ____________________________________________________________

(посада, вчене звання, вчений ступінь)

 

 

___________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

“____”______________ 20___ р.

 

Зразок оформлення рецензії на дипломну роботу

Р Е Ц Е Н З І Я

студента (тки) 5 курсу спеціальності

7.050103 “Міжнародна економіка”

___________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему: ________________________________________________________________________________________________________________________

(назва теми)

виконану на матеріалах ________________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи)

1. Обґрунтування актуальності теми ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика повноти розкриття теми ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Практична цінність висновків і рекомендацій ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відповідність роботи вимогам щодо оформлення ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Зауваження та рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Загальна оцінка роботи(підкреслити)

 

Робота відповідає (не відповідає) вимогам вищого навчального закладу, рекомендується (не рекомендується) до захисту в ДЕК, заслуговує позитивної (негативної) оцінки.

 

Рецензент ___________________________________________________________

(назва підприємства, установи, посада, вчене звання, вчений ступінь)

 

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(освіта, що, коли закінчив, стаж роботи)

 

__________________М.П. ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

“____”______________ 20___ р.

 

 

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної комунікаційної політики……………....................................................................................7

1.1. Сутність і значення міжнародної комунікаційної політики...…….…........................................................................................7

1.2. Характеристика елементів міжнародної комунікаційної політики…..................................................................................................16

1.3. Носії інформації у комунікаційному процесі…………........28

Висновки до розділу 1………………………………………........33

Розділ 2. Міжнародна комунікаційна політика корпорації «Нестле»………….....................................................................................37

2.1. Виробничо-економічна характеристика діяльності корпорації «Нестле»…………………………………………..................37

2.2. Елементів комунікаційної політики корпорації «Нестле»……………………………………………………….................49

2.3. Марочні стратегії корпорації……………………………......50Висновки до розділу 2………………………………………........65Розділ 3. Вдосконалення управління маркетинговими комунікаціями корпорації «Нестле»……………………………………….............…….66

3.1. Перехід до клієнтоорієнтованої моделі управління маркетинговими комунікаціями корпорації «Нестле»……..................66

3.2. Напрями реформування елементів маркетингового комунікаційного процесу компанії…………………………..................76

3.3. Підвищення ефективності міжнародної комунікаційної політики корпорації «Нестле» .................................................................85

Висновки до розділу 3…………………........................................90

Розділ 4. Охорона праці............................................................................91

Висновки та пропозиції………………………………………...............100

Додатки……………………………………………………………….....105

Список використаних джерел………………………………………....115

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 301; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.034 сек.