Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

I. Обчислення економії робочої сили під впливом техніко-економічних факторів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Економія робочої сили під впливом цього фактора (Етехн.р) обчислюється:

де: t1, t2 - трудомісткість виготовлення одиниці продук­ції відповідно до і після впровадження технічного заходу, н-год.;

Nпл - плановий обсяг випуску продукції, натур, один.;

Фд - дійсний річний фонд робочого часу одного праців­ника в плановому році, год.;

Квн - коефіцієнт виконання норм;

Кч - коефіцієнт часу, який визначається шляхом ділення кількості місяців дії заходу в плановому році на 12.

 

Зміна чисельності робітників у зв'язку із структурними зрушеннями у виробничій програмі стр.зр.) визначається за формулою:

де: Тб, Тпл - відповідно трудомісткість 1 млн. грн. продукції в базовому і плановому періодах, н-год.;

Qпл - обсяг випуску продукції за планом, млн. грн.

 

Зменшення чисельності робітників за рахунок збільшен­ня питомої ваги кооперованих поставок (Екооп.п) розрахову­ється за формулою:

де: Пб, Ппл, - питома вага кооперованих поставок відповідно в базовому і плановому періодах, %;

Ч6 - базова чисельність робітників, чол.

 

Економія чисельності працюючих завдяки вдоскона­ленню управління виробництвом (Евдоскон. упр) визначається:

де: ΣЧСб - сумарна чисельність керівників, спеціалістів і службовців у базовому періоді, чол.;

ΣЧСнорм - те ж саме по прогресивних нормах, прийнятих у плановому періоді, чол.

Економію чисельності робітників у результаті поліпшення використання робочого часу роб. ч) можна обчислити:

де:Дб, Дпвп - число робочих днів, відпрацьованих у серед­ньому одним робітником, відповідно, в базовому і планово­му періодах:

Ч'пвп - вихідна чисельність ПВП, скоректована з враху­ванням впливу структурних зрушень у виробництві, чол.;

Проб - питома вага робітників у базовій чисельності ПВП, %.

 

Відносне зменшення чисельності працівників при збільшен­ні обсягу виробництва обсяг. вир.) визначається за формулою:

де: Чб.ум-пост - базова чисельність умовно-постійного пер­соналу (ПВП мінус основні робітники), чол.;∆Q - приріст обсягу виробництва, %;

∆Чум.пост - приріст чисельності умовно-постійного пер­соналу, %.

 

Відносна економія робочої сили з даної групи факторів (Eгал.ф) може визначатись за формулою:

де: tб, - трудомісткість видобутку або виробництва оди­ниці продукції в базових і планових умовах виробництва, н-год.;

tпл - плановий обсяг виробництва, натур, один.;

Фпл - плановий фонд робочого часу одного робітника, год.

 

Загальна економія чисельності працівників (Езаг) визна­чається як сума економії чисельності з кожного з переліче­них факторів.

II. Визначення вихідної чисельності промислово-ви­робничого персоналу в плановому періоді (Чвих):

де: Ко - темпи росту обсягу виробництва в плановому періо­ді, %.

 

III. Визначення планової чисельності працюючих шля­хом віднімання від вихідної їх чисельності в плановому періоді (Чвих) загальної величини їх зменшення (Езаг).

IV. Розрахунок приросту продуктивності праці (∆Пп.пл) в плановому періоді:

Якщо по підприємству є відомою зміна трудомісткості виробничої програми в цілому, то можливу зміну продуктив­ності праці по підприємству в плановому році можна обчис­лити за формулою:

де: ∆Пп - можливий приріст або зниження продуктивності праці в плановому році, %;

∆Тпрогр — процент зменшення або збільшення трудоміст­кості виробничої програми в плановому році.

де: Ероб.часу - економія (зростання) затрат робочого часу на виконання виробничої програми в плановому році, н-год.;

∆Тпрогр б - трудомісткість виробничої програми в базовому році, н-год.

Важливим елементом аналізу є розрахунок можливого приросту обсягу випуску продукції завдяки підвищенню продуктивності праці. Цей розрахунок можна здійснити, користуючись залежністю:

де: ∆Qпп - приріст обсягу випуску продукції за рахунок під­вищення продуктивності праці, %;

∆Ч - приріст чисельності, %;

∆Q - загальний приріст обсягу виробництва, %.

 

10. Мотивація як стимулювання до високопродуктивної праці, її моделі і методи

Мотивація -це сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулюють працівника або колектив працівників до досягнення індивіду­альних та спільних цілей діяльності підприєм­ства.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 690; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.