Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до членування тексту
Читайте также:
 1. Безконтактні зчленування
 2. Введення тексту
 3. Введення тексту
 4. Викладення тексту курсової роботи.
 5. Виконавчі двигуни для обертальних та зворотно-обертальних рухів, їх типи та конструкції. Вимоги до гідромоторів та їх основні характеристики
 6. Вимоги , що ставляться до ваговимірювальних пристроїв.
 7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 8. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 9. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. Вимоги безпеки до виробничого устаткування
 11. Вимоги безпеки до місць проведення навчального процесу та спортивного інвентаря
 12. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

Питання 1. Вимоги до професійних текстів

Тема 2.2. Лексичні норми сучасної української літературної мови

Запитання та завдання для самоперевірки

Поясніть поняття "загальновживані слова".

Що таке терміни?

Чим відрізняються слова-терміни від загальновживаних слів?

Як утворюються терміни ділового стилю?

Що таке професіоналізми?

Чи є професіоналізми відхиленням від. Літературної мови?

 

 

у професійному спілкуванні

Самостійна робота 6

Література: 2, с. 178 - 202; 11, с. 135, 136; 17, с. 35, 36; 21, с. 45 - 51; 25, с. 41 - 47; 26, с. 39 - 42.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Перш за все потрібно з'ясувати поняття "текст". Текст- це одиниця мовлення; він поділяється на три ло­гічні частини: вступ, основна частина (доказ) і завершальна частина.

Логічні елементи тексту

 

Вступ   Викладаються причини, привід до складання службового документа, вказуються підстави
 

 

Основна частина: доведення, докази; висновки   Розкривається суть питання, наво­дяться докази, факти, розрахунки, посилання на доведення, цифрові да­ні, що обґрунтовують правильність порушуваного питання
 

 

Завершальна частина   Формулюється основна мета докуме­нта, його провідна думка, прохання, пропозиція, згода, відмова. Спонукає адресата до дії
 

 

У діловому мовленні текст - це головний реквізит документа, який чітко, переконливо відбиває причину і мету його написання, розкриває суть конкретної справи, надає докази, робить висновки. Оформляється текст документа у вигляді анкети, таблиці, суспільно складеного тексту або на основі поєднання цих форм.

Зміст і структура тексту залежать від рівня стандартизації документа, призначення і ролі інформації, від типу мовлення. Але в усіх випадках є єдині вимоги до тексту.

Згідно з Інструкцією з діловодства № 1153, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається підстава, обґрунтування для складання документа, а в другій - висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання. В окремих випадках текст документа може містити лише одну розпорядчу частину (наказ) або прохання (лист).

Як правило, текст складається з абзаців. Абзац- це відступ праворуч на початку рядка. Кожен абзац указує на перехід від однієї думки до іншої. Він допомагає зримо сприймати, зосереджуватись і осмислювати написане. Як правило, це кілька речень, поєднаних змістом, тематично і граматично. Абзаци по­винні бути невеликими - 3 - 5 речень, речення стислими, простими. Абзац може складатися з одного речення, але дуже значного. Рубрикація з допомогою абзаців допомагає сприйняттю тексту.Якщо текст великий за обсягом, його поділяють на роз­діли, підрозділи, пункти, підпункти, які, згідно з новою Інструк­цією, нумеруються арабськими цифрами: 1; 1.1; 1.1.1; 1.2.3; 1.3.5. У середині пунктів абзаци не нумерують.

Під час складання тексту необхідно звертати увагу на об­раний тип мовлення.

Якщо це розповідь,то текст будується в такій послідовності:

експозиція (де, коли, з ким відбувається дія);

зав'язка (початок конфлікту, дії);

розвиток дії;

кульмінація (найвище напруження дії);

розв'язка.

Така структура ділового тексту подібна до структури художнього, вона допомагає передати інформацію послідовно, ло­гічно, дотримуючись хронології. Характерна така структура для нестандартних текстів.

Якщо для юриста необхідно подати інформацію для розшуку, то використовується тип мовлення - опис(портрета, інтер'єру, місцевості).

Часто в текстах, доповідних записках, рапортах користу­ються таким типом мовлення, як роздумабо міркування.Його структура зводиться до формулювання тези, наведення аргументів і висновків.

Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії і використовується під час складання правил, положень, листів, розпоря­дчих документів.

У тексті документа необхідно дотримуватися логічної послідовності.

Логічний зв'язок між абзацами досягається:

будовою самого тексту, де подається матеріал у логічній послідовності, хронологічно, у з'ясуванні причинно-наслідкових зв'язків;

шляхом зіставлення, формулювання тези й антитези, об'єктів протиставлення. У реченні використовуються протиставні сполучники, які констатують і заперечують об'єкти, фак­
ти, події;

можливе наголошення взаємозв'язку між абзацами і такими словами, як спочатку, водночас, потім; по-перше, подруге, по-третє; тому що, для того щоб; таким чином, отже, на основі вищесказаного.

На опорній схемі 5 подано зразок змісту тексту документа.

 

Опорна схема 5

Зміст тексту документа повинен бути:

 

 
 

 


інформативним

 

 

аргументованим

 

Конкретним і точним

 

Об’єктивним і повним

 

Достовірним і зрозумілим

Стислим, без зайвих слів і зворотів

юридично бездоганним

грамотно написаним

правильно оформленим

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 623; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.77.30
Генерация страницы за: 0.004 сек.