Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Як зазначалось раніше, системний підхід у менеджменті роз­глядає організацію як певну цілісність, систему, що скла­дається з взаємопов'язаних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристику цілого. Отже, організація як система може бути утворена лише тоді, коли з'явиться можливість сформу­вати й належним чином об'єднати її частини, вибудувати її струк­туру, яка забезпечить стійкість, стабільність системи, дасть їй змо­гу реалізувати певні властивості, необхідні для бажаного функціо­нування. Завдяки структурі система відтворює себе, існуючи пев­ний час у відносно незмінному вигляді з погляду своєї якості.

Структура організації характеризує її будову, просторово-часове розташування її частин, взаємозв’язки між ними являє собою впорядковану сукупність стійко взаємопов’язаних елементів, що забезпечують функціонування й розвиток І організації як єдиного цілого.

Вона тісно пов'язана з цілями, функціями, процесом уп­равління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках організаційної структури відбувається рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень, у чому беруть участь мене­джери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.

На її ефективність впливають:

• наявні взаємозв'язки, що виникають між людьми у процесі виконання ними роботи. Це відображається у схемах ор­ганізаційних структур і посадових обов'язках;

• філософія та політика керівництва й методи його впливу на поведінку людей; .

• повноваження та функції працівників організації на різних рівнях управління.

Таким чином, проектування організації (фірми, підпри­ємства) можна визначити як пошук найраціональнішого поєднання внутрішніх організаційних складників, що дає змогу побудувати та­ку систему взаємовідносин між окремими ланками фірми, яка ство­рюватиме реальні умови для виконання планів і реалізації вибраної стратегії розвитку, тобто забезпечуватиме можливість ефективного управління фірмою.

При побудові організаційної структури необхідно дотримувати­ся таких принципів:• Структура управління має передусім відображати цілі й за­вдання організації, тобто бути підпорядкованою виробництву та його потребам.

• Слід передбачати оптимальний розподіл праці між органами управління і окремими працівниками, який забезпечує творчий характер роботи й нормальне навантаження, а також необхідний рівень спеціалізації.

• Формування структури управління належить зв'язувати з виз­наченням повноважень і відповідальності кожного працівника та органа управління, з установленням системи вертикальних і гори­зонтальних зв'язків між ними.

• Між функціями і обов'язками, з одного боку, і повноважен­нями й відповідальністю — з іншого, необхідно підтримувати від­повідність, порушення якої призводить до дисфункції структури управління в цілому.

• Структура управління має бути адекватною соціально-куль­турному середовищу організації, яке суттєво впливає на рішення щодо централізації і децентралізації, розподілу повноважень і від­повідальності, міри самостійності й масштабів контролю керівників і менеджерів.

При цьому функціональне наповнення кожної фази організаційного процесу суттєво змінюється (табл. 1).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 374; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.