Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад аналізу систем управління об'єктами економічного характеру
Розглянемо приклад застосування основних правил декомпозиції і композиції для аналізу систем економічного характеру.

Припустимо, що ми маємо деяку організаційну логістичну систему, яка займається збутом автомобілів, що виробляються конкретним виробником. Будемо вважати, що метою системи є підтримування заданого об'єму продажу автомобілів при змінних умовах ринкового попиту (Vn). Припускається, що задана мета досягається варіюванням ціни продажу (Ц) в залежності від різних умов ринкової кон'юнктури, а саме:

- в залежності від обсягу власного продажу (Vn);

- в залежності від обсягу виробництва або продажу аналогічної
продукції фірмами-конкурентами (VK).

У першому випадку досліджується взаємозалежність впливу варіацій об'єму продажу (Vn), ціни продажу (Ц) і складських залишків виробництва (є) з визначенням їх кількісного співвідношення. Оскільки ціна встановлюється в залежності від об'єму власного продажу , який, у свою чергу, залежить від ціни, то в результаті маємо пряму залежність між ціною та об'ємом продажу, а також зворотній зв'язок між об'ємом продажу та складськими залишками продажу.

Припустимо, що в результаті експериментальних досліджень встановлена залежність варіацій об'єму продажу (Vn) від варіацій об'єму випуску аналогічної продукції конкурентами (VK), а також від варіацій ціни продажу (Ц) у вигляді:

 

 

де k1, k2 - відповідно коефіцієнти впливу Ц і VK на Vn, що виражаються у відсотках до встановленого об'єму продажу.

Тоді структура організаційної системи, що керує ціною продажу в залежності від Vn , може бути представлена наступним чином (рис. 10.5):

На рис. 10.5:

kр - коефіцієнт регулювання ціноутворення, який формує ціну Ц в залежності від складських залишків (ε), що утворюються як результат порівняння об'єму виробництва автомобілів (Vnp) і збуту (Vос), тобто

 

 

Враховуючи, що інформація (Voc) про реальний об'єм продажу Vn надходить без викривлення, приймаємо Voc = Vn , т.б. kос = 1.

 

 

 
 

Рис. 10.5 Структура системи управління ціною продажу по величині власного об'єму продажів.

Досліджуючи вплив величини kр на основні економічні показники системи, визначимо, як змінюються об'єм продажу, ціна і складські залишки при зміні або об'єму виробництва конкурентів (VK), або об'єму виробництва (Vnp) при різних значеннях kр.

Використовуючи отримані раніш співвідношення еквівалентних перетворень, запишемо для варіацій (у відсотках) об'єму продажу Vn наступним чином:

 

(10.6)

 

Враховуючи, що

 

отримуємо

 

 Остаточно запишемо формулу, яка пов'язує власний об'єм продажу з об'ємом продажу конкурентів та об'ємом власного виробництва у вигляді:

 

(10.7)

 

Для дослідження впливу варіацій об'єму власного виробництва Vnp, а також об'єму продажу конкурентів VК на варіації складських залишків продукції визначимо залежність ε (Vnp ; VK), використовуючи основні вирази для ε:

 

звідки

(10.8)

Аналогічно для коливань ціни продажу автомобілів:

 

(10.9)

 

Наприклад, при k1 = -0,5; k2 = -1; kp = -10 (тобто збільшення ε повинно викликати зменшення ціни), kос = 1, визначимо, як змінюється значення (у відсотках до визначеного режиму) Vп; ε; Ц, якщо VK збільшиться на 5%, а власний об'єм виробництва залишається на тому ж самому рівні (Vnp = 0).

 

 

Таким чином, при збільшені об'єму виробництва конкурентів на 5%, власний об'єм продажу зменшиться на 0,833%, якщо ціна буде знижуватися на 8,33%. При цьому складські залишки готової продукції збільшаться на 0,833%.

Аналогічно, наприклад, при збільшені об'єму виробництва на 10% (тобто Vnp = 10%) і незмінності об'ємів продажу конкурентами (VK = 0) будемо мати:

 

 

Таким чином при збільшені Vnp на 10% можливе збільшення обсягів власного продажу Vп на 8,33% при умові зниження ціни на 16,6%. При цьому складські залишки збільшаться лише на 1 66%.

Очевидно, що застосування реклами, маркетингу та поліпшення якості продукції збільшує значення k2, що призведе до покращення економчних показників системи збуту автомобілів.

В другому випадку, коли ціна встановлюється в залежності від обсягу виробництва або продажу аналогічної продукції фірмами-конкурентами (VК) структурна схема системи збуту продукції приймає вигляд, зображений на рис. 10.6.

 

 
 

Рис. 10.6. Структура системи управління ціною по величині об’єму продажу продукції конкурентами.

 

На рис. 10.6:

kсв – коефіцієнт зв’язку, що відображає вплив реального об’єму VК на інформацію, що надходить в систему (Vсв). При не викривленій інформації приймають kсв =1;

ψ – деяке прогнозоване значення об’єму продажу конкурентами VК , при якому планувався конкретний об’єм власного продажу (Vп).

Використовуючи, як і раніше, правила еквівалентного перетворення, знайдемо залежність Vп(VК; ψ)

 

 

Що дозволяє записати залежність Vп від ψ та VК у вигляді:

 

(10.10)

 

Для того, щоб забезпечити інваріантність (незалежність) Vп від VK, достатньо щоб , що призводить до простого співвідношення для регулятора ціноутворення:

 

 

Наприклад, при k1 = -0,5; k2 = 1 необхідно, щоб kp = 2. В такому випадку, при збільшенні, наприклад, об'єму продажу конкурентами на 5% необхідно знизити ціну на 10% щоб об'єм Vп не змінювався. Саме цей випадок показано на рис. 10.7.

Неважко показати також, що при незмінності обсягів продажу конкурентами та збільшенні власного обсягу продажу наприклад на 5% можна збільшити обсяг власного продажу на 5% лише при умові встановлення значення коефіцієнту ціноутворення Кр = 2. Фізично це означає, що при такому збільшенні обсягу власного продажу необхідно зменшити ціну продукції на

 

 
 

Рис. 10.7 Варіації усіх змінних системи при збільшенні обсягу продажів конкурентами на 5%.

 

10%. Лише при виконанні цієї умови можливо збільшити обсяг власного продажу на 5%.

Наведений приклад добре демонструє наочність аналізу із застосуванням вищеописаної структури системи. Аналогічний аналіз можна зробити також і для системи збуту автомобілів, в якої ціна змінюється у залежності від власного обсягу продажу. Пропонуємо читачам зробити цей аналіз самостійно для двох довільних значень Кр, щоб визначити його вплив на стабільність φ.

Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 151; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.