Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вироблення критеріїв для оцінювання можливостей організаційної структури управління

Ознаки структуризації

Впливаючі фактори

Ознаки оптимальної структури

1. Невеликі підрозділи з висококваліфікованим персоналом.

2. Невелике число рівнів керівництва.

3. Наявність у структурі груп фахівців.

4. Орієнтація графіків роботи на споживачів.

5. Швидка реакція на зміни.

6. Висока продуктивність.

7. Низькі витрати.

1. Технологія.

2. Зовнішнє оточення.

3. Розмір підприємства.

4. Стратегія бізнесу.

5. Наявний персонал.

6. Система рішень.

7. Сформована структура.

1. Функціональне призначення.

2. «Обслуговуючий» продукт.

3. Група обслуговуючих споживачів.

4. Обслуговуючий регіон.

5. Інтервал робочого часу.

6. Кількість підлеглих.

7. Обслуговуючий процес.

У загальному вигляді корпоративний алгоритм розроблення оргструктур управління можна показати на схемі (рис. 3.4).


Першим критерієм є визначення ступеня здатності ор­ганізаційної структури управління забезпечити одержання норми прибутку.

Другий критерій — ступінь здатності існуючої структури управління забезпечити умови для підвищення норми прибут­ку за рахунок заходів НТП.

Третій критерій — ступінь здатності швидко реагувати на зміну попиту, відповідно до цього здійснювати дії, спрямовані на своєчасну перебудову виробництва (особливо коли про­дукція не користується попитом).


 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 83

 


«Управління потенціалом підприємства»

Четвертий критерій — ступінь здатності організаційної структури управління забезпечити ріст продуктивності праці за рахунок подетальної спеціалізації суспільної праці й вироб­ництва.

П'ятим критерієм слугує ступінь ефективності системи виробничого контролю при існуючій організаційній структурі управління.

Розглянемо альтернативні структури управління, виходя­чи з цієї класифікації, в окремих випадках обмежуючись лише коротким коментарем або формулюванням понятійного апа­рата.

1. Бюрократична організаційна структура.На відміну від
поняття «бюрократія» організаційна бюрократична структура
— це одна з ідеальних структур управління, що являють собою
нормативну модель, до досягнення якої підприємства повинні
прагнути.Модель допускає:

1) чіткий поділ праці;

2) контроль управління від верху до низу, тобто кожен
нижчестоящий керівник контролюється вищестоящим;

3) наявність системи узагальнених правил і стандартів, за
якими здійснюється управління;

4) формалізація посадових обов'язків;

5) наймання працівників у строгій відповідності із
кваліфікаційними вимогами.

Таким чином, бюрократичну модель управління варто вважати класичною структурою управління, хоча, як і будь-яка інша структура, вона має недоліки.

2. Інтегральна структура управління.Розроблюється з
метою досягнення єдності зусиль усіх структурних
підрозділів підприємства для виконання поставлених цілей і
завдань.

У цей час усі західні фірми й концерни прийняли на озб­роєння лінійно-функціональну організаційну структуру уп­равління, що має ряд переваг.


Модуль 2. Управління формуванням і розвитком потенціалу...

По-перше, вона забезпечує швидке здійснення дій згідно з розпорядженнями, вказівками, що даються вищестоящими керівниками нижчестоящим, чому сприяє ієрархія такої структури управління.

По-друге, вона припускає формування функціональних підрозділів на основі їхньої оптимізації, що відображає поділ інженерної праці. Кожний з них виконує строго певні функції, а разом — весь комплекс функцій, що забезпечують безпе­ребійну роботу виробництва.

По-третє поділ праці між функціональними підрозділами полегшують роботу з підвищення ділової кваліфікації, сприяє загальному розширенню знань у рамках кожного функціонального підрозділу в ході поступового нагромаджен­ня досвіду.

По-четверте, відбувається швидке здійснення дій за прийнятими розпорядженнями, що спускають "зверху вниз", і швидше реалізовується зворотний зв'язок.

По-п'яте, створюється можливість для швидкого манев­рування виробничими, трудовими й матеріальними ресурса­ми, виходячи із завдань керівників верхнього рівня.

3. Функціональна організаційна структура.Це процес розподілу організації на окремі елементи, кожний з яких має своє чітке, конкретне завдання й обов'язки, тобто модель пе­редбачає розподіл персоналу на групи, залежно від конкрет­них завдань, які виконують співробітники.

Функціональна структура управління має як позитивні, так і негативні моменти. До числа позитивних можна віднести: стимулюючу роль в активізації ділових якостей і професійної спеціалізації; усунення дублювання функцій і зменшення спо­живання матеріальних ресурсів у функціональних сферах; поліпшення координації дій.

До недоліків належать: більша зацікавленість у виконанні цілей і завдань саме свого функціонального підрозділу, ніж за­гальних цілей; ускладнення виконання управлінських рішень зверху вниз.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 85


-(Управління потенціалом підприємства»


 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 780; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.