Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Агрегати і комплекси для післязбирального обробітку зерна

Для одержання кондиційного продовольчого і насіннєвого зерна, що надходить від комбайнів і має нормальну вологість, з мінімальними за­тратами праці обробляють в потокових технологічних лініях на зерноочис­них агрегатах ЗАВ-25, КЗ-25, ЗАВ-40, КЗ-50, ЗАВ-50 та ін. Зерно з підвище­ною вологістю пропускають через потокові лінії зерноочисно-сушильних комплексів КЗС-25ІЩБ), КЗСУ-25, КЗС-40 і КЗСУ-50 та ін. Щоб довести зерно до посівних кондицій, його додатково обробляють на насіннєочис­ній приставці СП-10А, яку встановлюють у приміщеннях агрегатів і ком­плексів. Насіння трав обробляють на комплексах КОС-0.5М і КОС-2,0.

Робочі органи, машини і допоміжні механізми зерноочисних агрегатів і зерноочисно-сушильних комплексів уніфіковані і залежно від продук­тивності комплекса підбирають їх кількість.

Агрегати і комплекси обладнані дистанційним керуванням, сиг­налізацією і системою блокування, що дозволяє при перебоях у роботі однієї з машин виключити попередню за технологічним процесом і усуну­ти несправність.

Зерноочисний агрегат ЗАВ-25А призначений для очищення продоволь­чого і насіннєвого зерна і являє собою набір машин і обладнання, змонтова­них в єдину споруду. Будівельна частина агрегату включає приймальний бункер, майданчик для автомобілепідіймача і пандус для в'їзду автомобі­ля на автомобілепідіймач.

Агрегат ЗАВ-25 А складається з відділення ОП-50 для приймання і тим­часового зберігання зерна (рис. 8.16, а) і очисного відділення (рис. 8.16, б). Машини і обладнання обох відділень з'єднані в технологічну лінію для обробки зерна у потоці.

Процес роботи агрегату відбувається так. Ворох, що надходить від ком­байнів, вивантажується з транспортних засобів за допомогою автомобіле­розвантажувача 1 в бункер-дозатор 2. Зерно з бункера самопливом при регульованій подачі надходить на транспортер 3, який спрямовує його в норію 7, і далі безперервним потоком в машину МПО-50, яка виділяє з вороха крупні і, частково, легкі домішки. Відходи самопливом надходять у бункер 11, а попередньо очищене зерно - у бункер 10 і далі в розподіль­ник 24, який поділяє зерно на два потоки. Перший потік надходить у норію 12 очисного відділення, другий - у норію б і завантажується через розподільник 5 в один із бункерів 4 для тимчасового зберігання. При тимчасовій зупинці очисного відділення на технічне обслуговування або ремонт увесь зерновий потік спрямовується в бункери 4. Коли підвезення зерна від комбайнів припиняється (вночі, під час дощу), зерно з бункерів 4 подають транспортером 3 у норію 12 очисного відділення.Рис. 8.16. Функціональна схема зерноочисного агрегату ЗАВ-25: а - відділення ОП-50 для приймання і тимчасового зберігання зерна; б - очисне відділення; 1 - автомобілерозвантажувач; 2 - бункер-дозатор; 3 - транспортер; 4, 10, 11, 15, 22, 23 - бункери; 5, 8, 13, 17, 18, 19, 24, 25 і 26 - розподільники; 6, 7, 12, 16 - норії; 9 - машина МПО-50; 14 - машина ЗВС-20А; 20, 21 - трієрні блоки ЗАВ-10.90000А

 

В очисному відділенні норія 12 подає зерно в машину ЗВС-20А, в аспі-раційних каналах і на решетах якої від зерна відокремлюються легкі, великі та дрібні домішки. Робота і будова машини ЗВС-20А аналогічні ОВС-25.

Після первинного очищення зерно може перемішуватись у двох напря­мках. При відсутності в зерні довгих і коротких домішок його подають у норію 16 і через розподільники 17 і 18 завантажують у бункер 22 чистого зерна. При наявності вказаних домішок зерно з розподільника 17 спрямо­вують у розподільник 19, поділяють на два потоки і завантажують у бло­ки трієрів 20 і 21. Очищене зерно після трієрів ЗАВ-10.90000А надходить у бункер 22, а відходи - у бункер 23. Матеріал із бункерів вивантажують у транспортні засоби і відвозять за призначенням.

Продуктивність агрегату - до 25 т/год, а відділення приймання і по­переднього очищення зернового матеріалу - 50 т/год.

Зерноочисно-сушильні комплексипризначені для післязбиральної по­токової обробки зернових, зернобобових і олійних культур у зонах достат­нього зволоження. Комплекси складаються з агрегатів ЗАВ, сушильного відділення і механізмів для транспортування зерна.

В сушильних відділеннях встановлюють зерносушарки шахтного типу або барабанні.

Комплекс КЗС-25Шскладається з двох відділень агрегату ЗАВ-2 5 і сушильного відділення, яке включає шахтну сушарку СЗШ-16А, норії, комплект розподільників і зернопровідних труб.

Із бункерів 4 (див. рис. 8.16) приймального відділення зерно зсипається в норію 1 (рис. 8.17) сушильного відділення, перевантажується в норію З і подається в шахти 9 і 8 зерносушарки СЗШ-16А. Висушене зерно над­ходить до охолоджувальних колонок 6 і 7 та спрямовується в норію 12 (див. рис. 8.16) очисного відділення.

Рис. 8.17. Технологічна схема сушильного відділення комплексу:

а - КЗС-25Ш: б - КЗС-25Б;1, 3,4, 5, 11 і 14 - норії; 2 - розподільник; 6, 7, 12 і 13 - охолоджувальні колонки; 8, 9 - сушильні шахти; 10 і 15 - сушильні барабани; 1-у норію 12 (див. рис. 8.16); II - з бункерів 4 (див. рис. 8.16)

 

Подальші напрямки руху зерна відповідають описаним для ЗАВ-2 5А. Коли вологість зерна перевищує 22%, його після сушіння завантажують у бункери 4 і спрямовують на повторне сушіння. Продуктивність сушиль­ного відділення визначається сушаркою і становить при сушінні про­довольчої пшениці до 20 т/год.

Комплекс КЗС-25Бмає дві барабанні стаціонарні сушарки СЗСБ-8А. Із бункерів приймального відділення зерно надходить у норію 1 (див. рис. 8.17), поділяється на два потоки і подається в сушильні барабани 10 і 15. У колонках 12 і 13 висушене зерно охолоджується, завантажується в норію 5 і спрямовується в очисне відділення.

Насіннєочисна приставка СП-10Апризначена для повторного очищен­ня і сортування насіння зернових колосових, зернобобових і технічних культур з доведенням їх за чистотою до норм І і II класів. Вона включає насіннєочисну машину СВУ-10, два пневматичних сортувальних столи СПС-5, ваговибійний апарат і мішкозашивочну машину ЗЗЕ-М аспірації, комплекту зернопроводів і бункерів та пульта керування. Приставка ви­користовується у блоці з агрегатами ЗАВ-25А, комплексами КЗС-25ІЩБ). Після обробки насіння поділяють на порції, зважують на вагах, затарю-ють у мішки і зашивають їх машиною ЗЗЕ-М.Продуктивність приставки на обробці насіння пшениці становить до 12 т/год.

Комплекти обладнання КОМ-25(50), ОЗС-25(50) і Р8-УЗК-25(50)при­значені для переобладнання стаціонарних зерноочисних агрегатів типу ЗАВ і очисних відділень зерноочисно-сушильних комплексів КЗС продук­тивністю 10-40 т/год. До комплекту обладнання для зерноочисного агре­гату або комплексу входять вібровідцентровий сепаратор Р8-БЦСМ-25-01 або Р8-БЦСМ-50-01, комплекти зернопроводів, повітропроводів, елевато­ри ковшові (норії), пульт керування тощо. Переобладнанні такими ком­плектами зерноочисні агрегати і очисні відділення комплексів підвищу­ють їх продуктивність, якість очищення зерна і ефективність викорис­тання. Продуктивність переобладнаних агрегатів і комплексів складає 25 або 50 т/год.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 3812; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.