Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тестові питання
Читайте также:
 1. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 2. VІІ. Порядок вирішення питання про відвід (ст. 31 КАСУ).
 3. Брест-Литовська конференція та українське питання.
 4. Брест-Литовська конференція та українське питання.
 5. В це питання можна включати частково і попереднє.
 6. Виконання вироку, ухвали і постанови суду як стадія кримінального процесу. Питання, які можуть бути вирішені у стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.
 7. Відповіді на запитання
 8. Дайте визначення поняття епос. Розкрийте історичну та міфологічну онову гомерівсьго епосу. Висвітліть питання гомерівського питання.
 9. Екзаменаційні питання 1 страница
 10. Екзаменаційні питання 2 страница
 11. Екзаменаційні питання 3 страница
 12. Екзаменаційні питання 4 страница

Завдання № 6

Завдання № 5

Завдання № 4

Завдання № 3

У відповіді під яким номером правильно вказано орган для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності?

1) суд;

2) Установа

3) Апеляційна палата;

4) заклад експертизи

5) господарський суд;

6) Кабінет Міністрів України;

7) Прокурора;

Громадянин Зеньковський подав заявку про видачу патенту, яка містила такі матеріали:

- клопотання про видачу патенту, викладене російською мовою;

- відомості про себе, свою адресу, викладені українською мовою;

- зображення вибору, що дає уявлення про його зовнішній вигляд

Назвіть матеріали, які Зеньковський не подав та які матеріали подав з порушенням встановленої форми.

У відповіді під яким номером правильно вказано орган, до якого подається заявка на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок? 1)Апеляційна палата;

2) Установа;

3) суд;

4) заклад експертизи;

5) Кабінет Міністрів України.

 

За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини та надіслали за­мовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зра­зка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріа­ли, які в достатньому обсязі розкривають сутність розробки. Через півроку за­вод її освоїв і надіслав у продаж.

Оскільки замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звер­нулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. У задоволенні прохання було відмовле­но на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подання заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні ТРУД°ВИХ обов’язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Укрпатенту із заявкою на отримання патенту, де вказали, що тільки інженери- конструктори є співавторами винаходу та промислового зразка.

В яких випадках винаходи та промислові зразки є службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визна­ється промисловим зразком? Які його відмінності від винаходу? Яким чином ди­зайнер може захистити свої права?

 

Доберіть правильні відповіді; зверніть увагу на правильність та повноту формулювання відповідей; при необхідності вкажіть на можливу варіантність відповідей.

Винахід це:

1) результат інтелектуальної діяльності людини в будь - якій сфері технології;

2) інформація, що віднесена до державної таємниці;

3) творення працівника;

4) конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатними.Корисна модель це:

1) технологічне ( технічне) рішення у будь - якій галузі суспільно корисної діяльності, що відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним для використання.

2) конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто має винахідницький рівень, є новим і промислово придатним;

3) результат інтелектуальної діяльності людини вбудь - якій сфері технології;

4) пропозиція, яка визнана юридичною особою, що містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь - якій сфері її діяльності.

Промисловий зразок це:

1) нове конструктивне вирішення вибору, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом;

2) конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним;

3) результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

4) будь - яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару.

Патент це:

1) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винохід (корисну модель) , промисловий зразок;

2) документ, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизни, винахідницькому рівню, промисловій придатності)

3) першість у поданні заявки;

4) документ, що встановлює відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.

До суб 'єктів права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки відносять:

1) громадян України;

2) дієздатних фізичних осіб;

3) іноземців;

4) осіб без громадянства;

5) юридичних осіб;

6) державу;

7) державу у чітко визначених законом випадках;

8) всіх без винятку фізичних осіб.

Правова охорона надається промисловому зразку, щоб:

1) не суперечить публічному порядку;

2) не суперечить адміністративному законодавству;

3) не суперечить принципам гуманності і моралі;

4) відповідає умовам патентоспроможності;

5) відповідає умовам патентоздатності.

Секретний винахід (секретна корисна модель) це винахід (корисна модель), що:

1) містить інформацію, віднесену до комерційної таємниці;

2) містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

3) створений (а) працівником у зв'язку з виконання м службових обов'язків чи дорученням роботодавця;

4) містить конфіденційну інформацію.

Деклараційний патент на винахід, корисну модель - це різновид патенту, який видається на винахід, корисну модель, що:

1) віднесені до державної таємниці;

2) видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід ( корисну модель);

3) віднесені до комерційної таємниці;

4) віднесені до конфіденційної інформації.

До об'єктів винаходу (корисної моделі) відносять:

1) пристрій;

2) типографії інтегральних мікросхем;

3) речовину;

4) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин;

5) друковану продукцію як таку;

6) породи тварин;

7) об'єкти архітектури;

8) промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

9) штамп мікроорганізму;

10) культуру клітин рослини і тварини;

11) біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

12) процес ( спосіб);

13) нове застосування відомого продукту чи процесу;

14) сорти рослин;

15) результати художнього конструювання;

16) форму, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового вибору і призначенні для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Пріоритет промислового зразка, використаного на офіційних або офіційно визначених міжнародних виставках, проведених на території держави -учасниці Паризької конференції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, як-от заявка надійшла до Установи протягом:

1) трьох місяців від зазначеної дати;

2) шести місяців від зазначеної дати;

3) одного місяця від дати подання заявки;

4) двох місяців від зазначеної дати;

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Тема 18.

Правові засоби індивідуалізації учасників товарообороту, товарів та послуг.

Мета:Оволодіти навиками використання теоретичних знаннь при вирішенні практичних ситуацій, вміти працювати з нормативною базою, та використовувати темові знання.

 

Забезпечення:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст.,141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46 - 12 березня 2003 р.; № 47-48- 13 березня 2003 р.

3. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.- № 2. Ст..249

4. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№32.-Ст.. 267.

5. Про захист недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 36. -Ст.. 164.

Питання до самоконтролю:

1. чому полягає відмінність між фірмовим та комерційним найменуванням?

2. Який нормативно - правовий акт встановлює порядок реєстрації фірмового найменування юридичної особи?

3. Чи є тотожними поняття „ торгівельна марка" і „ знак для товарів і послуг"?

4. Які функції виконують товарні знаки?

5. Які Ви знаєте види знаків для товарів і послуг? Наведіть приклади.

6. Які права та обов'язки випливають із свідоцтва на торговельну марку?

7. В якому порядку може здійснитися захист прав на торгівельну марку?

8. Назвіть суб'єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

9. Що розуміється під правом на використання географічного зазначення?

10. Якими нормативно - правовими актами регулюються відносини щодо правової охорони географічних зазначень?

11. Який порядок подання заявки на реєстрацію права на географічне

зазначення.

12. Який порядок видачі свідоцтва на право використання географічного

зазначення.

 

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 228; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.