Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Техніка мовлення оратора
Читайте также:
 1. III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку.
 2. Анализ качеств речи оратора
 3. Аналіз оптимальної партії замовлення і запасу сировини та матеріалів
 4. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
 5. АПАРАТУРА, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ
 6. Арт-техніка
 7. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.
 8. Взаємозв’язок норми і правила. Головні ознаки літературної мови. Нормативність мовлення.
 9. Визначення поняття «правильний» Категорії правильності мовлення: норма і правило.
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Висвітлити основні види порушення писемного мовлення. Висвітлити історію їх вивчення та причини виникнення.
 12. Висвітлити особливості розвитку пізнавальної сфери у дітей з порушеннями мовлення. Охарактеризувати особливості особи та емоційно-вольової сфери.

Тема: Загальне поняття ораторського мистецтва, історія його розвитку

План

 1. Визначення терміна „ораторське мистецтво”.
 2. Виникнення і розвиток ораторського мистецтва в епоху античності.
 3. Шляхи розвитку вітчизняного ораторського мистецтва (Х-ХХ ст..)
 4. Ораторське мистецтво, його особливості.
 5. Оратор, вимоги, які ставляться до нього.
 6. Мовлення оратора, його характерні риси.
 7. Аудиторія, її суттєві ознаки.
 8. Значення ораторського мистецтва для обраної Вами професії.

Література:

 1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С.6-14, 40-181.
 2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. -С. 236-276.

Реферати на теми:

 1. Давньогрецьке ораторське мистецтво.
 2. Ораторське мистецтво Київської Русі.
 3. Красномовство в Україні в ХVII-XVIII ст..
 4. Судове красномовство в Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст..

Додаткові запитання:

 1. Що в Давній Греції називали апологіями?
 2. Кого в Давній Греції називали софістами, логографами?
 3. Що в середньовіччя називали гомілетикою, екзегетикою, казуїстикою?
 4. Що в сучасній поетиці називають тропом?

Завдання:

 1. Підготуйте коротку промову (або промови) в дусі софістів на тему „Насильницька смерть як зло і як благо” або на тему „Чи можна побудувати своє щастя на нещасті іншої людини?”, намагаючись обґрунтувати обидві, протилежні з точки зору моралі позиції, видаючи іноді „чорне за біле”, брехню за істину.
 2. Випишіть у зошит і вивчіть основні етапи підготовки публічної промови, які виділялися античними риторами.
 3. Напишіть текст рекламного оголошення про курси, на яких навчають красномовству (вкажіть, що саме тут вивчатиметься та яку користь це може принести в житті).
 4. Випишіть у зошит і вивчіть визначення наступних тропів: епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, перифраза, іронія. Наведіть приклади їх вживання.

 

Практичне заняття № 2 (2 години).

План

 1. Значення звукової організації мовлення.
 2. Механізм дихання. Техніка правильного дихання в процесі мовлення.
 3. Голос оратора, вимоги до його сили, висоти, тембру.
 4. Правильна і неправильна артикуляція звуків.
 5. Темп мовлення.
 6. Інтонація: складові частини, функції.

Література:

 1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С.6-14, 40-181.
 2. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями: - М., 1988. – С. 9-46, 222-224.
 3. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986. –С. 30-36.

Реферати на теми:

1. Евфонія ораторського мовлення.

Завдання:

1. Знайдіть у спеціальній літературі або розробіть самі вправи для тренування, удосконалення голосу і мовлення .

2. Пригадайте, які звуки позначають в українській та російській мовах літери Ч, Щ, літера В на кінці слова, літери Б, Д,Г, З, Ж на кінці слова і перед наступним глухим, українська літера Ї.3. Вивчіть п’ять скоромовок.

4. Вивчіть невеликий вірш. Прочитайте його виразно, намагаючись за допомогою інтонації передати його пафос, почуття ліричного героя.

5. Запишіть у зошит і вивчіть визначення наступних тропів: евфемізм, оксюморон, гіпербола, літота, персоніфікація, антономасія, алегорія, символ. Наведіть приклади їх вживання.

6. Перепишіть текст. Зробіть його яскравим, емоційним, уживши порівняння, епітети та метафори.

Знову літо. Спека. Полудень. Поблизу озеро. Воно знаходиться в тіні дерев. Хочеться викупатися у воді.

Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема: Публічний виступ, його структура і методика підготовки

План

 1. Основні етапи підготовки промови.
 2. Визначення мети і задач виступу.
 3. Джерела необхідної для виступу інформації.
 4. Структура публічної промови.
 5. Композиційні принципи, способи викладу матеріалу.
 6. Прийоми мовлення.
 7. Написання промови, її запам’ятовування.

Література:

1. Абрамович С. Та ін. Риторика загальна та судова. – К., 2002. – С.246-251.

2. Введенская Л., Павлова Л. Риторика для юристов. – Ростов н/Д., 2002. – С.249-270.

3. Мацько Л., Мацько О. Риторика. – К., 2003. – С.90-101, 110-132.

Завдання:

1.Відомий вірш М.Рильського є прикладом високої риторики, типового ораторського (хоча й віршованого) розкриття теми. Визначте його тему. Чому ця тема конкретніша, ніж такий об’єкт розмови, як «українська мова» взагалі ?

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно.

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам.

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить.

2.Визначте мету наведеного далі уривку з академічної лекції.

«У 7 - 8-х класах поряд з етичною бесідою можна організовувати диспути. Це форма більш активної участі учнів в обговоренні моральних питань. Учні часто сперечаються між собою з різних питань. Ці суперечки можна використати, спрямувавши їх у певне русло, організувати диспути на теми: «У чому краса людини», «Що таке колектив і чи є він у нашому класі», «Про смаки і манери молодої людини»...

3.Складіть промову на тему «Сучасний шлюб та його перспективи» за поданими тезами:

- любов як основа шлюбу;

- церковний та світський погляд на шлюб;

- проблема розлучення: причини та моральні аспекти;

- зміна ставлення до вільного кохання в сучасному суспільстві;

- нетрадиційні форми шлюбних відносин і ставлення до них суспільства.

4.Прочитайте наведений далі текст. Визначте, на якому логічному законі його побудовано. Обгрунтуйте свою думку.

«Гомерівський епітет – поетичне означення, характерне для Гомеровського епосу («Іліади», «Одіссеї»). Дві ознаки характеризують ці епітети: вони складені, об’єднують два корені, і постійні, тобто назавжди закріплені за певними словами чи іменами. Наприклад: світлоока богиня, швидконогий Ахіллес, срібролукий Аполлон, золототронна Гера, хитророзумний Одіссей і т.д. Український перекладач «Одіссеї» Б.Тен користується епітетами «многослізний», «богорівний».

 1. Проаналізуйте схему «Композиційна побудова промови». Яке основне завдання кожної композиційної частини промови? Які прийоми збудження уваги, з Вашої точки зору, найбільш дієві?
Частини виступу Прийоми збудження уваги
  1. Вступ
Завдання: - викликати інтерес до теми виступу; - встановити контакт; - підготувати слухачів до сприйняття виступу; - обгрунтувати постановку питання.
  1. Головна частина
Завдання: - послідовно пояснити висунуті положення; - довести їх правильність; - підвести слухачів до необхідних висновків.
  1. Заключна частина
Завдання: - підсумувати сказане; - підвищити інтерес до предмета промови; - підкреслити значення сказаного; - закликати до безпосередніх дій.
- Звернення. - Виклад мети виступу, огляд головних розділів. - Переказ парадоксальної ситуації. - Апеляція до інтересів аудиторії. - Апеляція до подій. - Апеляція до географічних або погодних умов. - Апеляція до промови попереднього оратора. - Звернення до авторитетів або відомих джерел. - Гумористичне зауваження. - Питання до аудиторії.

 

Практичне заняття № 4 (2 години).

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1548; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку.
 2. Анализ качеств речи оратора
 3. Аналіз оптимальної партії замовлення і запасу сировини та матеріалів
 4. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
 5. АПАРАТУРА, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ
 6. Арт-техніка
 7. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.
 8. Взаємозв’язок норми і правила. Головні ознаки літературної мови. Нормативність мовлення.
 9. Визначення поняття «правильний» Категорії правильності мовлення: норма і правило.
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Висвітлити основні види порушення писемного мовлення. Висвітлити історію їх вивчення та причини виникнення.
 12. Висвітлити особливості розвитку пізнавальної сфери у дітей з порушеннями мовлення. Охарактеризувати особливості особи та емоційно-вольової сфери.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.