Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура інформаційних систем в оподаткуванні
Читайте также:
 1. Access 2007 как реляционная система управления базами данных
 2. ATM как современная инфраструктура
 3. B. другої сигнальної системи
 4. B. Комплексоутворення в біологічних системах
 5. B. Роботою лікарів за циклічною системою 1 страница
 6. B. Роботою лікарів за циклічною системою 2 страница
 7. B. Роботою лікарів за циклічною системою 3 страница
 8. B. Роботою лікарів за циклічною системою 4 страница
 9. B. Роботою лікарів за циклічною системою 5 страница
 10. B. Роботою лікарів за циклічною системою 6 страница
 11. B. Роботою лікарів за циклічною системою 7 страница
 12. CASE-системы по поддерживаемым методологиям

У Державній податковій службі для функціонування АІС (з обліку платників податків та інших платежів, автоматизації оброблення, контролю податкової звітності тощо) необхідні такі технічні засоби: локальна обчислювальна мережа (ЛОМ), канали зв’язку інформаційної мережі між ДПІ районного рівня, обласних ДПА, ДПА України та зовнішніми організаціями.Система інформаційного забезпечення АІС призначена для створення єдиного інформаційного фонду. Створення інформаційного фонду забезпечує систематизацію та уніфікацію показників, дає змогу встановити термінологічну єдність, однозначність опису і зв’язок між показниками під час їх автоматизованого оброблення. До складу системи інформаційного забезпечення повинні входити правові, методичні й інструктивні документи, закони й укази, постанови органів державної влади, органів ДПС, єдина система класифікації та кодування інформації, інформаційна база тощо.

 

 

6.Сховища (бази) даних та знань інформаційних систем в оподаткуванні.Інформаційним ядром УІС системи є база даних. Поняття "база даних" (БД) означає сукупність даних, призначених для спільного використання. Розрізняють документальну БД (сукупність текстових документів вільних форматів) і фактографічну БД (сукупність відомостей, що зберігаються в інформаційній системі й організованих відповідно до вимог якого-небудь фіксованого набору форматів). Дані, збережені в документальних і фактографічних БД, поміщаються в сховища, модифікуються і використовуються за допомогою СУБД На всіх етапах життєвого циклу БД складається з двох компонентів: структури та даних. Логічну структуру даних, що зберігаються у базі даних, називають моделлю представлення даних. На різних рівнях абс­тракції опису БД її структура зображується по-різному

Дані сучасних БД поділяються на:— алфавітно-цифрові (використовуються практично в усіх ІС);— графічні образи (застосовуються в різних системах автоматизованого проектування (САПР));— гіпертекстові, гіпермедійні, мультимедійні (вико­ристовуються в ІС на основі технологій Internet/Intra-net/Extranet);— просторові або картографічні (застосовуються в геоінформаційних системах);— ряди даних (як правило, хронологічні ряди, що ви­користовуються у багатовимірних БД, які становлять ос­нову сховищ даних).СУБД – це комплекс мовних і програмних засобів, призначений для створення, ведення і спільного використання БД багатьма користувачами. Ни­ні найбільшою популярністю користуються СУБД спроектовані на основі реляційної моделі даних, і які називаються реляційними СУБД.У процесі експлуатації АБД звичайно стежить за функціонуванням інформаційної системи, забезпечує захист від несанкціонованого доступу, контролює надмірність, несуперечність, схоронність і вірогідність збереженої в БД інформації. Для однокористувальницьких інформаційних систем функції АБД звичайно покладаються на осіб, що безпосередньо працюють з додатком БД. 

 

7.Системи управління базами даних (СУБД) в оподаткуванні.

Зв"язок кінцевих користувачів і прикладних програм з БД відбувається через СУБД, яка виступає інтерфейсом між користувачем і БД. Користувачами БД можуть бути як конкретні фізичні особи так і прикладні програми.

СУБД є комплексом програмних і мовних засобів загального і спеціального призначення, необхідних для створення БД , підтримки її в актуальному стані, маніпулювання даними та організації доступу до них користувачів в умовах приййнятої технології обробки даних.Основні функції СУБД: · управління даними у зовнішній пам'яті (на дисках); · керування даними в оперативній пам'яті; · журналізацію змін і відновлення бази даних після збоїв; · підтримка мов БД (мова визначення даних, мова маніпулювання даними). Зазвичай сучасна СУБД містить наступні компоненти: · ядро, яке відповідає за управління даними у зовнішній і оперативної пам'яті і журналізацію,· процесор мови бази даних, що забезпечує оптимізацію запитів на вилучення та зміна даних і створення, як правило, машинно-незалежного виконуваного внутрішнього коду, · підсистему підтримки часу виконання, яка інтерпретує програми маніпуляції даними, що створюють для користувача інтерфейс із СКБД ; · а також сервісні програми (зовнішні утиліти), що забезпечують ряд додаткових можливостей по обслуговуванню інформаційної системи. Класифікація СУБД За моделлю даних : Ієрархічні Мережеві Реляційні ( найбільш поширені на даний час) Об'єктно-орієнтовані За ступенем розподіленості : локальні СКБД (всі частини локальної СКБД розміщуються на одному комп'ютері) розподілені СКБД (частини СКБД можуть розміщатися на двох і більше комп'ютерах). Життєвий цикл бази даних - це сукупність етапів які проходить база даних на своєму шляху від створення до закінчення використання.Серед них:Дослідження і аналіз проблеми, для вирішення якої створюється база даних.Побудова Інфологічної і даталогіческой моделі. Нормалізація отриманих Інфологічних і даталогічних моделей. Перевірка цілісності БД (Цілісність бази даних) Вибір фізичного способу зберігання та експлуатації (тех. засоби) бази даних. Проектування вхідних та вихідних форм. Розробка інтерфейсу програми. Функціональне наповнення програми. Налагодження: перевірка на коректність роботи наповнення системи. Тестування: тест на коректність введення виведення даних, тест на максимальну кількість активних сесій і т. д. Введення в експлуатацію: налагодження ІТ-інфраструктури, навчання користувачів та ІТ-персоналу. При необхідності додавання вихідних форм та додаткової функціональності.

 

8.Класифікація автоматизованих інформаційних систем.Загальноприйнятої класифікації АС у даний час не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками.1.За рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.2.За рівнем автоматизації процесів управління — інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні АС.3.За ступенем централізації обробки інформації — централізовані АС, децентралізовані АС, інформаційні системи колективного використання.4.За ступенем інтеграції функцій — багаторівневі АС з інтеграцією за рівнями управління (підприємство — об'єднання, об'єднання — галузь і т. ін.), багаторівневі АС з інтеграцією за рівнями планування і т. ін.Державні АС призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі використання обчислювальних комплексів та економіко-математичних методів у них складають перспективні та поточні плани розвитку країни, ведуть облік результатів та регулюють діяльність окремих ланцюгів народного господарства, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання і т. ін.Територіальні (регіональні) АС призначені для управління адміністративно-територіальним регіоном. Сюди належать АС області, міста, району. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі оперативних даних місцевим і керівним державним та господарським органам.Галузеві інформаційні системи управління призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галузеві, АС діють у промисловості та в сільському господарстві, будівництві на транспорті і т. ін. У них розв'язуються задачі інформаційного обслуговування апарату управління галузевих міністерств і їх підрозділів. Галузеві АС відрізняються сферами застосування — промислова, наукова .

 

 

9.Сутність MRP та ERP – систем, їхні особливостіта функції.Система MRP I була розроблена в США в середині 1950-х років, проте широке поширення як в США, так і в Європі отримала лише в 1970-і. MRP система перепланує послідовність вимог і покриттів в результаті змін або у виробничому розкладі, або в структурі запасів, або в атрибутах продукту".MRP системи оперують з матеріалами, компонентами, напівфабрикатами і їх частинами, попит на які залежить від попиту на специфічну готову продукцію.Основними функціями МRP систем є:1) задоволення потреби в матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам;2) підтримка низьких рівнів запасів;3) планування виробничих операцій, розкладів доставки, закупівельних операцій.В процесі реалізації цих цілей MRP система забезпечує потік планових кількостей ресурсів і запасів продукції за час, використовуваний для планування. Система MRP починає свою роботу з визначення, скільки і в які терміни необхідно зробити кінцевій продукції. Потім система визначає час і необхідні кількості матеріальних ресурсів для задоволення потреб виробничого розкладу. На мал. 3 представлена блок-схема системи MRP.Входом MRP системи є замовлення споживачів, підкріплені прогнозами попиту на готову продукцію фірми, які закладені у виробничий розклад. Таким чином, в MRP ключовим чинником є споживчий попит.Системи, засновані на MRP підході, мають ряд недоліків і обмежень, до основних з яких відносяться:• застосування MRP систем вимагає значного об'єму обчислень, підготовки і попередньої обробки великого об'єму початкової інформації;• нечутливість до короткочасних змін попиту, оскільки вони засновані на контролі і поповненні рівнів запасів у фіксованих точках замовлення;• велика кількість відмов в системі із-за занадто комплексного її характеру і великої розмірності.Під терміном ERP розуміють спеціалізоване програмне забезпечення, яке виконує функції автоматизації певних напрямів діяльності підприємства. Відповідно, під ERP-системами розуміють інформаційні системи, які використовують програмне забезпечення ERP.Діючі сьогодні ERP-системи можна умовно розподілити на два типи:o ERP-системи, спеціально призначені для автоматизації певного виду діяльності підприємства o ERP-системи для послуг.ERP-системи значно спрощують роботу підприємства з автоматизації діловодства та управління діяльністю - як виробничою, так і соціально-комунікативною. Подібні системи добре справляються з великим колом задач, але їх спільним недоліком є "точковість". Вона полягає в тому, що розробники використовують тільки інструментальні засоби, які їм більше подобаються, а також використовують СУБД різних типів, при цьому, у більшості випадків не забезпечується сумісність та інтеграція з рішеннями інших виробників.Приклади розроблених ERP-систем для послуг (ERP for Services): o Кадри (Hewman Resources); o Закупки (Procurement); o Бухгалтерія і фінанси (Financials); o Клієнти (Customer Relationship Management) та інш.Проекно-орієнтовані ERP-системи підпадають під категорію засобів автоматизації професійних сервісів і включають типові бізнес-компоненти - засоби тайм-менеджменту, планування ресурсів, управління проектами та портфелями проектів, звіти про витрати.

 

10.Основні завдання автоматизованого обліку платників податків у органах ДПС України.головним завданням його автоматизації є забезпечення працівників державних податкових органів якісною інформацією для контролю за правильністю обчислень, повнотою і своєчасністю перерахувань податків до місцевих і обласних бюджетів, державних цільових фондів і прийняття ефективних управлінських рішень. Організація обліку платників у рамках інформатизації ДПС повинна сприяти:§ повному і своєчасному задоволенню інформаційних потреб органів податкової служби за рахунок оперативного доступу до інформаційних ресурсів;§ вдосконаленню оперативності та продуктивності праці робітників ДПС, на яких покладені обов'язки щодо ведення обліку платників;§ поліпшенню якості та підвищенню оперативності самого обліку платників; § підвищенню достовірності даних щодо обліку платників;§ ефективності контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків;§ забезпеченню конфіденційності облікової інформації, її захисту від несанкціонованого доступу, зловмисного зруйнування та крадіжки та ін.Вказані вимоги до автоматизованої інформаційної системи з обліку платників податків потребують від системи виконання наступних функцій:§ введення та формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку у Реєстрі платників податків – юридичних осіб та Реєстрі платників податків - фізичних осіб ПК АІС районного рівня при взятті їх на облік у встановленому порядку в органах ДПС;§ формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку в базах даних ПК АІС районного рівня під час: - повторної реєстрації суб‘єктів обліку в органах держреєстрації; - зняття з обліку в органах ДПС; - повторного взяття на облік в органах ДПС; - внесення змін (доповнень) в облікові дані суб‘єктів обліку;§ формування та ведення реєстрів як відповідних складових частин Реєстру платників податків - юридичних осіб та Реєстру платників податків - фізичних осіб§ дослідження облікових даних на предмет повноти їх відображення;§ контроль за правильністю і своєчасністю введених даних;§ формування вихідних даних щодо підтвердження реєстрації (перереєстрації) суб‘єктів обліку для передачі їх в бази даних вищих рівнів автоматизованої системи;§ формування вихідної інформації (довідок, журналів, повідомлень та іншої) для надання інформаційних послуг працівникам відповідних підрозділів ДПС стосовно реєстраційних даних платникові податків;§ формування звітності до Головної, міської, обласної ДПА на підставі встановлених форм і положень; § контроль повноти і своєчасності формування вихідної інформації;§ ведення історії змін за окремими реквізитами і доступ до інформаційного фонду минулих років; § обробка і реорганізація інформації бази даних при появі змін нормативно-довідкової інформації;§ виконання контрольних задач з метою отримання необхідної інформації про відхилення, які можуть виникати під час експлуатації системи; § контроль несанкціонованого доступу до облікової інформації.

 

 

11.Методичні та інструктивні документи інформатизації податкової сфери.Методичні та інструктивні документи -- це сукупність законодавчих актів, урядових керівних документів, відомчих нормативних документів, пов'язаних з нормуванням процесу сплати податків і зборів, а також стандарти та проектні рішення зі створення та ведення інформаційного забезпечення. На основі цих документів створюються текстові файли, які використовуються спеціалістами як нормативно-довідкова інформація. При цьому запроваджуються їх класифікація та ключі для пошуку.Система класифікації і кодування -- це сукупність методичних вказівок і конкретних проектних рішень для створення класифікаторів з конкретних номенклатур. У Державній податковій службі використовуються загальнодержавні класифікатори і відомчі довідники. Загальнодержавні класифікатори в основному розробляються, підтримуються Держкомстатом і передаються в електронній формі іншим державним і недержавним установам. До таких класифікаторів належать: єдиний державний реєстр підприємств, організацій України (ЄДРПОУ), державний реєстр фізичних осіб (ДРФО), класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), класифікатор форм власності (КФВ), класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ), класифікатор валют (КВ), класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), класифікатор управлінських документів (КУД) та ін. Ці класифікатори підтримуються в центральних БД -- на кожному рівні ієрархії ІАС ДПС.Відомчі довідники створюються відповідним відомством (наприклад, ДПС, НБУ, Мінфіном, Держказначейством та ін.). До відомчих довідників ДПС належать такі: видів податків і сплат, спеціальних фондів, структури ДПС, переліку вхідних і вихідних повідомлень, звітних форм і файлів БД та ін. Міністерство фінансів формує і передає на загальне користування довідник кодів бюджетної класифікації. НБУ підтримує довідник МФО (кодів банків та їхніх структурних підрозділів). Перелік відомчих довідників може доповнюватися локальними довідниками, що створюються в органах ДПС. Усі класифікатори і довідники поповнюються і коригуються засобами електронного зв'язку, оперативно передаються до всіх податкових органів України.Вхідні повідомлення надходять в локальні системи ДПС зафіксованими на паперових документах, машинних носіях, а також по каналах передавання інформації як електронні документи. Основними з них є: інформаційна довідка платника податків, яка подається при постановці на облік; декларації про сплату податків (за кожним видом податку окрема форма); документи, що підтверджують сплату податків та інших платежів до бюджету; звернення платників податків в податкову службу; акти перевірок; нормативні та директивні документи.Нормативно-довідкова інформація містить законодавчі і нормативні акти, державні класифікатори та локальні довідники. В розділі законодавчих і нормативних актів підтримуються закони України і зміни до них, нормативні акти, які регламентують діяльність податкової служби, розміри ставок і терміни сплати за кожним видом податкових платежів, проценти для розрахунків сум штрафних санкцій та інша довідкова інформація. Державні класифікатори і відомчі довідники підтримують в ДПС централізовано, а локальні довідники створюються в кожній локальній системі.

 

 

12.Система класифікації та кодування в інформаційних технологіях.Класифікація і кодування – це дві невіддільні частини одного процесу – перекладу різноманітної економічної інформації з природної мови на формалізовану мову ЕОМ. Наведемо основні терміни й поняття, використовувані в цій галузі.Класифікація – поділ множини об’єктів на частини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами.Під час класифікації використовуються такі поняття:Метою класифікації і кодування є упорядкування і взаємоузгодження різних предметів, понять, властивостей чи інших елементів інформації. Використанням кодів можна значно скоротити обсяг інформації та трудомісткість її обробки на всіх етапах технологічного процесу автоматизованої обробки даних.Розрізняють два основні методи класифікації:1 – ієрархічний;2 – фасетний.Ієрархічний метод класифікації характеризується тим, що початкова множина об’єктів техніко-економічної інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня тощо.Сукупність угруповань утворює при цьому ієрархічну деревоподібну структуру, яку часто зображають у вигляді розгалуженого графа; вузлами цього графа є угруповання. Недоліки ієрархічного методу класифікації: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і їх послідовністю;не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не передбаченим довільним поєднанням ознак;ускладнює автоматизовану обробку, оскільки утворюється нестандартний розподіл послідовності ознак.Перелічені недоліки ієрархічного методу класифікації компенсуються фасетним (багатоаспектним) методом, за якого початкову множину об’єктів можна незалежно поділяти на класифікаційні угруповання щоразу з використанням однієї з обраних ознак.Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації Отже, систему класифікації можна подати переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.Вибір того чи іншого методу класифікації залежить від мети досліджень економічних даних і повинен виконуватись з врахуванням задоволення вимог всього комплексу задач управління.Кодування економічної інформації. Системи кодування економічної інформації.Мета кодування номенклатур економічних даних полягає в тому, щоб подати інформацію в компактній і зручній формі. Нагадаємо, що процес кодування – це присвоєння умовних позначень різним об’єктам визначеної номенклатури за встановленими правилами на базі прийнятого для цього алфавіту, а сукупністьправил, за якими присвоюються коди окремим об’єктам номенклатур, представляють собою метод або систему кодування.Розрізняють порядкову, серійну системи кодування, систему повторення, розрядну (позиційну) і комбіновану системи кодування.Порядкова система застосовується для кодування однозначних, стабільних і простих номенклатур. Вона передбачає присвоєння об’єктам цифрових номерів у порядку їх розміщення в номенклатурі з натурального ряду чисел без пропуску номерів.Переваги даної системи – простота побудови кодів, мала значність, густота записів.Недоліки – не передбачається групування об’єктів за ознаками; з появою нових об’єктів даної номенклатури порушується прийнята класифікація.Серійна система служить для кодування аналогічних простих номенклатур і передбачає присвоєння серій номерів об’єктам, виділених в окремі групи за якою-небудь ознакою. У межах кожної серії об’єктам присвоюються номери по порядку. При цьому в кожну серію обов’язково включаються резервні коди, які можна присвоювати новим об’єктам даної номенклатури. Переваги – найбільш економічна за кількістю розрядів, містить необхідний резерв вільних номерів для нових об’єктів.Недоліки – важко встановити оптимальну кількість вільних номерів, важко запам’ятовувати.Система повторення використовує буквені або цифрові позначення, які безпосередньо характеризують об’єкт, який кодується, (наприклад, вага, розмір об’єкта тощо) або асоціативно зв’язані з ним деякі дані, такі як місце розміщення, адреса тощо.Коди повторення в чистому вигляді використовують рідко, але вони можуть входити в комбіновані коди.Код повторення можна застосовувати, наприклад, для позначення дат (рік, місяць, число), розряд робітників і робіт, синтетичних і аналітичних рахунків тощо.Переваги – легко запам’ятовуються, оскільки вони виражають ознаки, що склались в силу їх природної і логічної обумовленості .Недоліки – вузькість застосування.Розрядна (позиційна) система – застосовується для кодування складних багатозначних номенклатур: кожній класифікайній ознаці відводиться певна кількість розрядів (позицій), яка залежить від кількості об’єктів у відповідному класифікаційному угрупованні. Така система відповідає ієрархічній класифікації. Розрядна система забезпечує чіткість і логічність кодів, чітке виділення кожної класифікаційної ознаки, зручність для машинної обробки інформації, але разом з тим вимагає збільшення розрядності коду. Крім того, позиційні коди часто характеризуються великою складністю побудови і відсутністю необхідної гнучкості при їх структурному утворенні.За розрядною системою можна побудувати коди матеріальних цінностей, коди причин і винуватців браку, простоювань устаткування.Коди двоозначнихноменклатур (причин і винуватців браку, простоювань устаткування тощо) іноді називають матричними або шаховими.Для кодування великих багатоозначнихноменклатур, які характеризуються і підлеглістю і незалежністю окремих класифікаційних ознак, використовується комбінована система, яка базується на різних поєднаннях принципів кодування за всіма розглянутими системами. Комбіновані коди при усій їх чіткості і логічності побудови мають найраціональнішу структуру, достатню гнучкість, її можна застосовувати як для ієрархічних, так і багатоаспектних номенклатур. Незалежно від застосовуваної системи кодування, коди номенклатур повинні бути передусім орієнтовані на машинну обробку інформації, мати по можливості мінімальну довжину, володіти достатньою надлишковістю і гнучкістю. Вони повинні служити не лише для економії пам’яті ЕОМ і пов’язаного з цим прискоренням обробки даних, але і для підвищення рівня автоматизації процесів обробки, до того ж повинні бути зручними для користувачів.

 

 

13.Різновиди АРМ у податковій сфері.Автоматизоване робоче місце (АРМ) – проблемно-орієнтований програмно-технічний комплекс, призначений для забезпечення істотного підвищення ефективності всіх процесів обробки інформації та прийняття рішень певними категоріями працівників.На даний час розроблена велика кількість АРМ: адміністратора, економіста, фінансиста, диспетчера, юриста, інженера, конструктора, технолога тощо.Значна кількість (близько 50) їх функціонує у системі державної податкової служби. У податковій службі перша версія АРМ з’явилась у 1991 році: АРМ податкового інспектора відділу обліку та звітності “Держдоходи”. За допомогою цього АРМ усунені основні недоліки ручного оперативного обліку податків і зборів.Реєстрація платника податку – юридичної особи здійснюється у податковій інспекції на підставі реєстраційних документів за допомогою АРМ “Облік платників” та АРМ “Свідоцтво” – “Реєстрація платників ПДВ”, у результаті якої всі відомості потрапляють до бази даних АІС податкової інспекції з наступною передачею цих даних у центральну базу ДПА України (через обласну ДПА) до державного реєстру юридичних осіб і держреєстру платників ПДВ.У результаті реєстрації платника у податковій інспекції відкривається картка особового рахунку за кожним видом платежу, тобто скільки видів платежів і відрахувань платник має, стільки відкривається карток. Інформація про реєстрацію та відкриття карток особового рахунку надходить в усі управління і відділи, що працюють у системі оподаткування юридичних осіб, завдяки використанню мережевого варіанта АРМ “Облік податків і платежів”, що замінив АРМ “Держдоходи”.Облік усіх касових апаратів, як юридичних та фізичних осіб, здійснюється за допомогою АРМ “Касові апарати”, оскільки за наявності у підприємця торговельної діяльності та торговельного приміщення підприємець обов’язково реєструє касовий апарат у відділі оперативного контролю ДПІ. Інформація про реєстрацію підходить до бази даних зареєстрованих касових апаратів на районному, обласному та центральному рівнях.За наявності у платника податків оптової або роздрібної торгівлі, громадського харчування, обміну валют, грального бізнесу, побутових послуг ним обов’язково отримуються документи на придбання торгового патенту - За допомогою АРМ “Патент”.Згідно із законодавством, платник повинен звітувати через ДПІ про свої прибутки та нараховані податки та збори, незалежно від того була діяльність чи ні. - експлуатуються два альтернативні програмні комплекси “Податкова звітність” та “Звіт”.

 

 

14.Завдання інформаційних систем податкових служб.Основними завданнями, вирішення яких покладається на ІАС ДПС, є:забезпечення контролю за повним і своєчасним надходженням коштів до бюджетів;підвищення оперативності, достовірності та якості інформації, яка використовується для прийняття рішень;реалізація принципово нової технології взаємодії між платниками податків і податковою адміністрацією -- «електронної звітності», що дасть змогу суттєво знизити витрати на перевірку звітних документів платників податків, значною мірою скоротити витрати часу платників податків на взаємодію з податковою адміністрацією, а також сформувати бази даних для аналізу господарської діяльності;

створення сучасних технологій розподіленого оброблення даних з можливістю реплікацій даних і постійного віддаленого доступу до ЦБД з ДПІ районного рівня для оперативного отримання інформації про кожного із зареєстрованих платників;створення центральної бази даних ДПА України як елементу міжвідомчої системи обміну даними з різними зацікавленими відомствами та організаціями;аналіз економічного стану підприємств, регіонів, галузей у різноманітних розрізах для вироблення науково-обґрунтованих рішень з питань податкової політики;проведення суттєвої «математизації» аналітичної діяльності різних підрозділів податкових адміністрацій всіх рівнів, насамперед, в діяльності центрального апарату, з широким використанням в аналітичних задачах апарату математичної статистики;розроблення технології нагромадження динаміки змін податкових показників (звітність) і впровадження адекватних методів їх аналізу:одномірного та багатомірного кореляційного аналізу, який допоможе виявити кількісні особливості процесу, що вивчається, та динамічні характеристики взаємозв'язку між процесами;регресійного аналізу на основі пасивних спостережень і планів активного експерименту, результатом якого виступають зручні параметричні моделі процесів, які, в свою чергу, є базою для застосування методів прогнозування, без якого неможливе ефективне керування;спектрального аналізу динаміки змін податкових показників, який допоможе науково обґрунтувати періодичність їх спостереження;створення на основі сучасних технологій системи інформування населення з метою підвищення податкової грамотності і запобігання численним фактам ненавмисного порушення податкового законодавства.Сруктура ІАС ДПС -- ієрархічна, трирівнева. Вона включає: районний, обласний і державний (центральний) рівні, або відповідно оперативний, тактичний і стратегічний рівні. На кожному рівні створено локальні системи оброблення даних, які в свою чергу поділяються на забезпечувальні та функціональні підсистеми. Забезпечувальні підсистеми є типовими за складом і функціями. До них належать підсистеми інформаційного, технічного, програмного, математичного, організаційного, правового забезпечення. Функціональні підсистеми розрізняються за функціями або структурними підрозділами управління. Перелік функціональних підсистем характерний для кожного рівня. У підсистемах виділено автоматизовані робочі місця (їхній склад і перелік автоматизованих функцій розглядатимуться в інших підрозділах). Для кожного рівня характерний свій склад не тільки автоматизованих функцій і АРМ, а й підсистем.

 

15.Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби.Функціональна частина інформаційної системи повинна відображати предметну ділянку та змістовну спрямованість автоматизованої інформаційної системи. В залежності від функцій, які виконуються податковими органами, в функціональній частині виділяються підсистеми, склад яких для кожного рівня автоматизованої інформаційної системи визначається з конкретних потреб. Функціональні підсистеми складаються з комплексів задач, які характеризуються певним економічним змістом і спрямовані на досягнення конкретної мети. В комплексі задач використовуються різні первинні документи і складається ряд вихідних документів на основі взаємозв’язаних алгоритмів розрахунків. В свою чергу алгоритми розрахунків базуються на методичних матеріалах, нормативних документах та інструкціях. В склад кожного комплексу входять окремі задачі. Кожна задача характеризується логічно взаємозв’язаними вихідними документами, що отримуються на основі єдиних початкових даних. Будь-якому рівню податкової системи відповідає своє функціональне забезпечення., так на середньому рівні можна виділити такі основні функціональні підсистеми: · підготовка типових звітних форм; · контролююча діяльність; · методична, ревізійна та правова діяльність; · аналітична діяльність державної податкової інспекції; · внутрішньовідомчі задачі. Типова підсистема підготовки типових звітних форм пов’язана з формуванням звідних таблиць статистичних показників, що характеризують типові форми діяльності державної податкової служби регіонального рівня по збору різних видів податкових платежів і контролю за цим процесом. Контрольна діяльність насамперед передбачає ведення державного реєстру підприємств та фізичних осіб. Державний реєстр підприємств містить офіційну реєстраційну інформацію про підприємства (юридичні особи), а в реєстрі фізичних осіб зберігається інформація про платників податків, які зобов’язані представляти декларацію про прибутки, а також оплачувати окремі види податків з фізичних осіб. Підсистема методичної, ревізійної і правової діяльності забезпечує можливість роботи із законодавчими актами, постановами, указами та іншими державними документами, а також з нормативними і методичними документами державної податкової служби. В цій підсистемі здійснюється збір, обробка і аналіз інформації, що поступає від територіальних податкових інспекцій і стосується правильності застосування податкового законодавства. Аналітична діяльність включає аналіз динаміки податкових платежів всіма категоріями платників податків, прогнозування величин збору окремих видів податків, економічний та статистичний аналіз господарської діяльності підприємств регіону, визначення підприємств, що підлягають документальній перевірці, аналіз податкового законодавства і вироблення рекомендацій по його вдосконаленню, аналіз діяльності територіальних податкових інспекцій та інші. До внутрішньовідомчих задач відносяться задачі, що забезпечують діяльність апарату державних податкових органів. характерний свій склад функціональних підсистем: * реєстрація підприємств; * камеральна перевірка; * ведення особистих карток підприємств; * аналіз стану підприємств; * документальна перевірка; * ведення нормативно-правової документації; * внутрішньовідомчі задачі.

16.Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб. Технічне забезпечення - це сукупність засобів обробки інформації, основу яких складають різні ЕОМ, а також засоби, що дозволяють передавати інформацію між різними автоматизованими робочими місцями, як всередині податкових органів, так і при їх взаємодії з іншими економічними об’єктами та системами. Характерною рисою у використанні технічних засобів є суміщення техніки з робочим місцем користувача в результаті чого ліквідовується розрив між інформаційною та організаційною структурою. Персональні комп’ютери дозволяють успішно інтегрувати інформаційні процеси в різних закладах. За рахунок універсальності використовуваних технічних засобів здійснюється технологічна, методологічна та організаційна інтеграція інформаційних робочих місць, що зближає користувача з можливостями сучасної інформатики та обчислювальної техніки та створює умови для роботи без посередника. При цьому забезпечується автономна робота і можливість зв’язку з іншим користувачами в межах організації і з врахуванням її особливостей. Обов’язковою умовою ефективного використання автоматизованого робочого місця є наявність в ньому сервісної системи підтримки роботи користувача, яка включає навчання для роботи на клавіатурі, правила захисту інформації і та її носіями, технологічні інструкції з прикладами проведення конкретних видів робіт. Використання комп’ютерних технологій дозволяє відслідковувати динаміку розвитку підприємства, дотримання ним податкового законодавства, виявляти порушення, нараховувати платежі в бюджет і формувати перелік підприємств для документальної перевірки. Вся інформація, що була сформована цією системою, є основою для роботи, пов’язаної з обробкою даних по платниках податків – юридичних особах.Важливим завданням в автоматизації роботи податкової служби є не тільки підтримання задач контролю, обробки та збереження інформації по нарахуванню і сплаті податків, ведення нормативно-правової бази по податковому законодавству, формування звітності по податкових органах, але і створення автоматизованого інтерфейсу з банками, митними органами та іншими зовнішніми структурами. Це дозволяє оперативно контролювати рух коштів платників податків і здійснювати операції по їх особистих рахунках. Управління такою багатогалузевою і чисельною системою як ДПС не може бути ефективним без надійного, чітко налагодженого матеріально-технічного й фінансового забезпечення її діяльності.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління органами ДПС України – це система товарно-грошових і господарських відносин, які виникають між органами ДПС і їх підрозділами, з одного боку, і органами влади, підприємствами, організаціями – з іншого, у процесі постачання матеріально-технічних і військових ресурсів (паливо, обладнання, речове майно, будівельні та інші матеріали, зброя та боєприпаси); виконання договорів купівлі-продажу; надання матеріально-технічної допомоги та фінансування їх діяльності.

 

 

17.Правове забезпечення інформаційної системи у податковій системі.Правове забезпечення управління – створення та підтримка в необхідних межах конструктивних організаційно-функціональних характеристик систем управління за допомогою упорядкованого впливу всього арсеналу юридичних засобів.Перед правовим забезпеченням органів ДПС стоїть ряд завдань: – забезпечення точного розподілу функціональних ролей працівників управління, їх прав та обов’язків, створення системи взаємозв’язку управлінських відносин; – розмежування і розподіл збирання, обробки інформації, надсилання результатів аналізу на різні рівні управлінської структури; – раціональна побудова системи прийняття рішень і точного співвідношення її з інститутом відповідальності; – нормативне вираження компетенції посадових осіб при прийнятті ними управлінських рішень; – упорядкування: розподілу часу, необхідного для виконання управлінських функцій працівниками; зв’язку результатів праці з точними критеріями її оцінки, у тому числі з розмірами оплати, системою заохочень тощо. Основу правового забезпечення управління складають формування і підтримка його нормативно-правової бази як юридичного засобу досягнення ефективної діяльності систем управління. При цьому правові норми забезпечують моделювання систем управління, формування та формалізацію їх функціональних, організаційних та інформаційних структур. На сьогодні діяльність податкових органів за різними напрямами діяльності (правовий статус та функціонування податкових органів, податкові перевірки, застосування фінансових та адміністративних санкцій, кримінальне переслідування за ухилення від оподаткування, порядок обліку платників податків, нарахування, сплати та стягнення платежів до бюджету, виконання нормативних актів інших міністерств та відомств) регулюють майже 2000 нормативно-правових актів, зареєстрованих в установленому порядку в Міністерстві юстиції України. Усю базу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність податкових органів, умовно можна поділити на дві частини: зовнішню і внутрішню. Основою правової бази організації роботи та управління ДПС є зовнішня частина бази нормативно-правових актів, що визначає статус, завдання та компетенцію системи державної податкової служби у цілому, так і щодо конкретних напрямів їх діяльності, окремих підсистем, рівнів управління. Умовно зовнішню частину бази нормативно-правових актів можна поділити на три групи: загальне законодавство, спеціальне законодавство та законодавство про оподаткування. Необхідність існування цих нормативно-правових актів викликана специфікою діяльності податкових органів, пов’язаною з виконанням надзвичайно важливої державної функції – забезпечення надходжень до бюджетів усіх видів країни. Виконання цієї функції державним органом – податковою службою України – потребує наділення її спеціальними правами та обов’язками, що виникають під час процедури збору податків та обов’язкових платежів. Органи ДПС не тільки застосовують норми права. У межах компетенції вони видають відомчі та міжвідомчі нормативні акти на основі та на виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, законів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 4565; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.