Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розподіл земель за категоріями на території сільської ради

Читайте также:
 1. I. Поземельный долг
 2. I. Сущность земельной ренты, основные виды
 3. II. Экономическая оценка земли: сущность, связь земельной ренты с ценой земли
 4. III. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА. ЦЕНА ЗЕМЛИ. 1 страница
 5. III. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА. ЦЕНА ЗЕМЛИ. 2 страница
 6. N - земельная рента
 7. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 8. Анализ качественного состояния земель
 9. Анализ результатов рассмотрения обращений по вопросам государственной кадастровой оценки земель
 10. Аренда земельного участка.
 11. Аренда земельных участков
 12. Безвозмездное срочное пользование земельными участкамиЗгідно з Конституцією України (ст. 13), земля в межах тери­торії України є об'єктом права власності українського народу і відповідно до цільового призначення поділяється на: а) землі сіль­ськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадсь­кої забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохо­ронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; г) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призна­чення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

З огляду на вищесказане, до земель сільськогосподарського призначення відносяться землі, надані для виробництва сільсько­господарської продукції, здійснення сільськогосподарської науко­во-дослідної та навчальної діяльності, Розміщення відповідної ви­робничої інфраструктури тощо.

До земель житлової та громадської забудови належать зе­мельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і спо­руд, інших об'єктів загального користування.

До земель природно-заповідного фонду відносяться ділянки суші і водного простору з природники комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естети­чну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону нада­но статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

До земель іншого природоохоронного призначення належать:

а) земельні ділянки водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду;

б) земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що ма­ють особливу наукову цінність.

До земель оздоровчого призначення належать землі, що ма­ють природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і ліку­вання людей.

До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

До земель історико-культурного, призначення належать землі, на яких розташовані:

а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, мемо­ріальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладови­ща, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані 3 історичними подіями;

б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фо­ртець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки і сторич­ного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;

в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, проми­слової, військової, культової архітектури, народного зодче­ства, садово-паркові комплекси, фонова забудова.До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою рос­линністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

До земель лісового фонду не належать землі, зайняті:

а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;

б) полезахисними лісовими смугами, захисними насаджен­нями на смугах відводу залізниць, захисними насадження­ ми на смугах відводу автомобільних доріг, захисними на­ садженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів;

в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сіль­ськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

До земель водного фонду належать землі, зайняті: а) моря­ми, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єкта­ми, болотами, а також островами; б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; в) гідротехнічни­ми, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; г) береговими сму­гами водних шляхів.

Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, на­дані в установленому порядку підприємствам, установам та орга­нізаціям для здійснення відповідної діяльності.

Розподіл земель сільської ради за категоріями подається у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 301; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.005 сек.