Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Змагальність сторін, диспозитивність та офіцій­не з'ясування всіх обставин у справі
Рівність усіх учасників адміністративного проце­су перед законом і судом.

Усі учасники адміністративного процесу є рівними пе­ред законом і судом. Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного процесу за ознаками ра­си, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере­конань, статі, етнічного та соціального походження, май­нового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін і свободи в на­данні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх

переконливості.

Суд розглядає адміністративні справи не інакше, як за позовною заявою, поданою відповідно до КАСУ, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог лише в разі, якщо це необхідно для повно­го захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони клопочуть. Кожна особа, яка зверну­лася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимо­гами на свій розсуд, крім випадків, встановлених КАСУ. Таким правом користуються й особи, в інтересах яких по­дано адміністративний позов, за винятком тих, які не ма­ють адміністративної процесуальної дієздатності.

Суд вживає передбачених законом заходів, необхідних для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

1. Гласність і відкритість адміністративного процесу. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути об­межені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгля­ду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отри­мання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішен­ня. Кожен має право ознайомлюватися в установленому за­конодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено від­повідно до закону в інтересах нерозголошення конфіден­ційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення дер­жавної чи іншої таємниці, що охороняється законом, за­хисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших ви­падках, установлених законом. Розгляд справи в закрито­му судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути при­сутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необ­хідності — експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Якщо під час закритого судового засідання буде вста­новлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушен­ням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксу­вання судового засідання за допомогою звукозаписуваль­ного технічного засобу. Офіційним записом судового засі­дання є лише технічний запис, здійснений судом у поряд­ку, встановленому КАСУ.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть вико­ристовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звуко­запису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засі­данні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався в закритому судовому засіданні, прилюдно про­голошується лише резолютивна частина рішення.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 684; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.