Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі
У статті 104 КАСУ зазначено, що до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом осо­ба, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних пов­новажень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.

Адміністративний позов подається до адміністративно­го суду у формі письмової позовної заяви особисто позива­чем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду мо­же бути надана допомога в оформленні позовної заяви. Адміністративний позов може містити вимоги:

1) про скасування або визнання нечинним рішення від­повідача — суб'єкта владних повноважень повністю чи ок­ремих його положень;

2) зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повно­важень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача — суб'єкта владних повно­важень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача — суб'єкта владних повнова­жень коштів на відшкодування шкоди, завданої його неза­конним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Позовна заява може містити, крім визначених частиною третьою цієї статті, інші вимоги на захист прав, свобод чи ін­тересів у сфері публічно-правових відносин (ст. 105 КАСУ).

У статті 106 КАСУ викладено вимоги до позовної заяви, де зазначається:

1) найменування адміністративного суду, до якого по­дається позовна заява;

2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а та­кож номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими пози­вач обґрунтовує свої вимоги;

5) за необхідності — клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витре­бування доказів; про виклик свідків тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач зазначає докази, про які йому ві­домо і які можуть бути використані судом. Також до позов­ної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів, документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його пред­ставником із зазначенням дати її підписання. Якщо позов­на заява подається представником, то в ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер за­собу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одно­часно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Після одержання позовної заяви відповідно до статті 107 КАСУ суд з'ясовує, чи:

1) подано позовну заяву особою, яка має адміністратив­ну процесуальну дієздатність;

2) має представник належні повноваження (якщо по­зовну заяву подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 КАСУ;

4) належить позовну заяву розглядати в порядку ад­міністративного судочинства і чи підсудна позовна заява цьому адміністративному суду;

5) немає інших підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених КАСУ.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для по­вернення позовної заяви чи відмови у відкритті прова­дження у справі. Питання про відкриття провадження в ад­міністративній справі суддя вирішує не пізніше наступно­го дня після надходження позовної заяви до адміністратив­ного суду або закінчення строку, встановленого для усу­нення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

Про відкриття провадження у справі чи відмову у від­критті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністратив­ній справі, номер справи;

2) ким і до кого подано адміністративний позов;

3) зміст позовних вимог;

4) дата, час і місце попереднього судового засідання, як­що суд вважає його проведення необхідним;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які в нього є;

6) яким складом суду розглядатиметься справа.

Копія ухвали про відкриття провадження в адміністра­тивній справі невідкладно після постановлення надси­лається особам, які беруть участь у справі, разом з інфор­мацією про їхні процесуальні права й обов'язки. Відпові­дачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без до­держання вимог, встановлених статтею 106 КАСУ, поста­новляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усу­нення і встановлюється строк, достатній для усунення не­доліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася з по­зовною заявою. Якщо позивач усунув недоліки позовної за­яви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку зали­шено без руху;

2) позивач до відкриття провадження в адміністратив­ній справі подав заяву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністра­тивної процесуальної дієздатності;

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Копія ухвали про повернення позовної заяви невідклад­но надсилається особі, яка її подала, разом із позовною за­явою й усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви не позбавляють права на повторне звернення до адміністративного суду в поряд­ку, встановленому законом.

Відповідно до статті 109 КАСУ суддя відмовляє у відкрит­ті провадження в адміністративній справі лише, якщо:

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністра­тивного судочинства;

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкрит­ті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін;

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридич­ну особу, які звернулися з позовною заявою або до яких по­дано адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Про відмову у відкритті провадження в адміністратив­ній справі суддя постановляє ухвалу. Копія ухвали про від­мову у відкритті провадження в адміністративній справі не­відкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, ра­зом з позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала про відмову у відкритті провадження в ад­міністративній справі може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву. Повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з таким самим адміністратив­ним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1380; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.