Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Підготовче провадження
У статті 110 КАСУ зазначено, що підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Суд до судового розгляду адміністративної справи вжи­ває заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і вирі­шення справи в одному судовому засіданні протягом ро­зумного строку. Для цього суд може:

1) прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів; зібрати необхідні відомості; провести огляд письмових і речових доказів на місці, якщо їх не можна до­ставити до суду; призначити експертизу, вирішити питан­ня про необхідність залучення свідків, спеціаліста, пере­кладача;

2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засідан­ні, про залучення третіх осіб до справи;

3) викликати на судовий розгляд адміністративної справи свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;

4) прийняти рішення про проведення попереднього су­дового засідання.

За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає заходів щодо невідкладного розгляду і вирішення справи. У такому разі виклик осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюють­ся за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу.

Для з'ясування можливості врегулювати спір до судово­го розгляду справи або забезпечення всебічного та об'єк­тивного вирішення справи протягом розумного строку від­повідно до статті 111 КАСУ проводиться попереднє судове засідання суддею, який здійснює підготовку справи до су­дового розгляду, за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Для врегулювання спору суд з'ясовує, чи не відмовля­ється позивач від адміністративного позову, чи не визнає відповідач адміністративний позов, і роз'яснює сторонам можливості щодо примирення.

Якщо спір не врегульовано в порядку, визначеному ча­стиною третьою цієї статті, суд:

1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти адміністративного позову;

2) з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирі­шення спору і які з них визнаються сторонами, а які нале­жить доказувати;

4) з'ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунто­вувати свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду.

За заявою однієї зі сторін про неможливість прибуття до суду попереднє судове засідання може бути відкладене, якщо причини неприбуття будуть визнані судом поважними.

Статтею 112 КАСУ передбачено, що позивач може від­мовитися від адміністративного позову повністю або част­ково, а відповідач — визнати адміністративний позов пов­ністю або частково. Відмова від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження мають бути викладені в адресованій суду письмовій заяві, яка приєднується до справи.

Про прийняття відмови від адміністративного позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача від адміністра­тивного позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо частини позовних вимог.

У разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем і прийняття його судом може бути прийнята постанова суду про задоволення визнаних відповідачем по­зовних вимог відповідно до статті 164 КАСУ. У разі повно­го визнання відповідачем адміністративного позову і прий­няття його судом ухвалюється постанова суду про задово­лення адміністративного позову.

Суд не приймає відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відпові­дача суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Відповідно до статті 113 КАСУ під час підготовчого про­вадження сторони можуть повністю або частково врегулю­вати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов'язків сторін і предме­та адміністративного позову. За клопотанням сторін суд призупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для примирення.

У разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, в якій фіксуються умови примирення. Умови примирення не повинні суперечити закону або порушувати чиї-небудь права, свободи чи інте­реси. У разі невиконання умов примирення однією зі сто­рін суд за клопотанням іншої сторони поновлює проваджен­ня у справі.

У статті 114 КАСУ зазначено, що суд може запропону­вати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи пояс­нити певні обставини, а також надати суду додаткові дока­зи у строк, встановлений судом. Питання про прийняття доказів, наданих з порушенням строку, встановленого су­дом, вирішується судом з урахуванням поважності причин несвоєчасного надання доказів.

Суд, який розглядає справу, у разі потреби збирання до­казів за межами своєї територіальної підсудності доручає відповідному адміністративному суду вчинити певні про­цесуальні дії. В ухвалі про судове доручення коротко за­значається зміст справи, що розглядається, вказуються об­ставини, що належить з'ясувати, та докази, які слід зібра­ти суду, що виконує доручення. Ухвала про судове дору­чення невідкладно надсилається до адміністративного су­ду, який буде її виконувати, та є обов'язковою для нього. Судове доручення невідкладно виконується судом за пра­вилами цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинен­ня відповідних процесуальних дій.

Особи, які беруть участь у справі, інформуються про да­ту, час і місце судового засідання. Неприбуття у судове за­сідання осіб, які були належним чином сповіщені, не пере­шкоджає виконанню судового доручення. Якщо особа, яка бере участь у справі, чи свідок, що дали пояснення або по­казання суду, який виконував окреме доручення, з'яв­ляться до суду, що розглядає справу, то вони дають пояснен­ня і показання в загальному порядку.

Адміністративні суди України можуть звертатися з до­рученням про проведення певних процесуальних дій до іноземних судів, а також виконувати доручення іноземних су­дів на підставі міжнародних договорів, згода на обов'яз­ковість яких надана Верховною Радою України.

Суд може своєю ухвалою об'єднати для спільного роз­гляду і вирішення кілька адміністративних справ за одно­рідними позовними заявами одного й того самого позивача до того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того само­го відповідача, а також роз'єднати одну чи декілька поєд­наних в одне провадження позовних вимог у самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи уповільнює вирішення справи.

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечен­ня адміністративного позову, якщо є очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжит­тя таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде до­класти значні зусилля та здійснити істотні витрати, а та­кож якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Ухва­лу про вжиття заходів забезпечення адміністративного по­зову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постанови­ти суд апеляційної інстанції.

Подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскар­жуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання. Адміністративний позов, крім способу, вста­новленого частиною третьою цієї статті, може бути забез­печено забороною вчиняти певні дії.

Не допускається забезпечення позову шляхом зупинен­ня рішень Національного банку України щодо призначен­ня та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому ад­міністратору, ліквідатору банку або Національному банку України під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

Відповідно до статті 118 КАСУ клопотання про забезпе­чення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтова­ності та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.

Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову ін­шим або скасування заходів забезпечення адміністратив­ного позову. Таке клопотання розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунто­ваності та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення позивачеві та іншим особам, які беруть участь у справі.

Питання про забезпечення адміністративного позову, заміну одного способу забезпечення адміністративного по­зову іншим або скасування заходів забезпечення ад­міністративного позову, крім випадків, встановлених части­нами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з інформуванням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чи­ном сповіщені, не перешкоджає розглядові таких питань.

Якщо в задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи забезпечення адміністративного позову збері­гаються до набрання постановою суду законної сили. Про­те суд може одночасно з прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпе­чення адміністративного позову або заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.

Виконання ухвал з питань забезпечення адміністратив­ного позову здійснюється негайно в порядку, встановлено­му законом для виконання судових рішень. Ухвала з пи­тань забезпечення адміністративного позову може бути оскар­жена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а та­кож не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Стаття 119 КАСУ встановлює, що особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть ознайомлюватися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії. Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть за влас­ний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

За наслідками підготовчого провадження суд постанов­ляє ухвалу про:

1) залишення позовної заяви без розгляду;

2) зупинення провадження у справі;

3) закриття провадження у справі;

4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду зазначається, які підготовчі дії вчинено, та встановлюються дата, час і місце розгляду справи.

Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі особи, що беруть участь у справі, вирішено не­обхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той са­мий день. Якщо під час попереднього провадження від­повідач визнав позов, суд може прийняти постанову про за­доволення адміністративного позову.

Копії судового рішення за наслідками підготовчого провадження надсилаються особам, які беруть участь у справі, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.

Висновки: Адміністративний позов подається до адміністративно­го суду у формі письмової позовної заяви особисто позива­чем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду мо­же бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 724; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.