Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Компетенція судів щодо розгляду адміністративних справ
Компетенція адміністративних судів поширюється:

1) на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нор­мативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приво­ду реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які вини­кають з приводу укладання та виконання адміністратив­них договорів;

4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;

5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

1) віднесені до юрисдикції Конституційного Суду Укра­їни;

2) які належить вирішувати в порядку кримінального

судочинства;

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (по­ложення) об'єднання громадян віднесені до його внутріш­ньої діяльності або виключної компетенції (ст. 17 КАСУ).

Відповідно до статті 18 КАСУ місцевим загальним су­дам як адміністративним судам підсудні:

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є ор­ган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністра­тивні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у спра­вах про адміністративні проступки.

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадо­вих чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністратив­ним судом за вибором позивача.

Вищому адміністративному суду України як суду пер­шої і останньої інстанції підсудні справи:

1) щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму;

2) щодо скасування реєстрації кандидата на пост Пре­зидента України.

У разі невизначеності предметної підсудності адміні­стративної справи така справа розглядається місцевим ад­міністративним судом за вибором позивача.

Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцеперебуванням відповідача. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуаль­ної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних пов­новажень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирі­шуються адміністративними судами за місцем проживан­ня (перебування) позивача.

Адміністративні справи з приводу оскарження норма­тивно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження яко­го поширюються на всю територію України, адміністра­тивні справи, відповідачем у яких є закордонне диплома­тичне чи консульське представництво України, їхня поса­дова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної пар­тії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) полі­тичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ.

У разі невизначеності територіальної підсудності ад­міністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих за­гальних судів як адміністративних судів та окружних ад­міністративних судів), які знаходяться у межах їхньої те­риторіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.

Вищий адміністративний суд України переглядає судо­ві рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 КАСУ, Вищий адміністративний суд України переглядає в апеля­ційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рі­шення окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ.

Верховний Суд України переглядає судові рішення ад­міністративних судів у виняткових обставинах.

Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній за­яві, якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному ад­міністративному суду.

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної проти­правними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розгля­даються адміністративним судом, якщо вони заявлені в од­ному провадженні з вимогою вирішити нублічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського су­дочинства.

Не допускається об'єднання в одне провадження кіль­кох вимог, які належить розглядати в порядку різного су­дочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 22 КАСУ суд передає адміністра­тивну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо:

1) задоволено клопотання відповідача, місце проживан­ня (перебування) якого раніше не було відоме, про передання справи за місцем його проживання (перебування);

2) після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності;

3) після відкриття провадження у справі та до початку су­дового розгляду виявилося, що провадження у справі відкри­то без дотримання правил територіальної підсудності;

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для роз­гляду справи;

5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу.

Питання про передання адміністративної справи роз­глядається судом у судовому засіданні з інформуванням осіб, які беруть участь у справі, і вирішується ухвалою, яку може бути оскаржено. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином сповіщені, не перешкоджає розгляду цього питання.

Передання адміністративної справи з одного суду до ін­шого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали суду, а в разі подання апеляційної скарги — після залишення її без задоволення.

Адміністративна справа, передана з одного адміністра­тивного суду до іншого, розглядається адміністративним судом, до якого вона надіслана.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 680; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.